30. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 30. slovenských geodetických dní!

Jubilejné 30. slovenské geodetické dni sa skončili.

Chceme Vám vysloviť poďakovanie za Vašu účasť.
Veríme, že slávnostný ročník nášho spoločného podujatia naplnil Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku a prežili ste príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.
organizačný výbor 30 SGD

Nižšie pripájame prezentácie prednášateľov vo formáte PDF a fotodokumentáciu.

ODBORNÝ PROGRAM

STREDA 25.10.2023

900 –   915            Otvorenie 30. slovenských geodetických dní

915 – 1100              INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok
– Odborný garant:  Ing. Vladimír Stromček

KOPÁČIK, A. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov

MRVA, J. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

VEČEŘE, K. – Český úřad zeměměřický a katastrální
Zdravica

KOČAN, J. – STROMČEK, V. – Komora geodetov a kartografov
História SGD

1100 – 1130            Prestávka

1130 – 1300            AKTUÁLNE TÉMY REZORTU ÚGKK SR
2. blok – Odborní garanti: Ing. Katarína Leitmannová
                                              Ing. Vladimír Raškovič

RAŠKOVIČ, V. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Smernica na tvorbu geometrických plánov – dlhoočakávaný výsledok kompromisov a základ budúceho rozvoja

DROŠČÁK, B. – JANČOVIČOVÁ, M. – BUBLAVÝ, J. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Ako postupujeme pri zavádzaní nového výškového systému Slovenska

ZELEŇÁKOVÁ, M. – BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, M. – GARAJ, M. – Technická univerzita v Košiciach
Digitálna transformácia územného plánovania a výstavby

1300 – 1400           Obed

1400 – 1630            UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A                                        KARTOGRAFII
3. blok   Odborní garanti: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
                                              doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.

LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Využitie nových technológií na zber údajov v rezorte geodézie, kartografie a katastra SR

PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
20 rokov skúseností – multikamerové a multisenzorové mapovacie systémy Vexcel, Riegl, Applanix, Hyspex.

TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
Nové postupy pre geodéziu v tuneloch s TOPCON GTL-1200

BLAŠKO, M. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
Novinky od Leica geosystems

SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Nové produkty SLAM, laserové skenery a novinky značiek GEOMAX,  South, FOIF.

PODOLAN, P. – 3GON Slovakia
Praktické využitie dronov a hromadných dát v každodennej geodézii

MIKUŠ, M. – ArcGeo Information Systems spol. s r.o.
Riadenie meračských skupín v reálnom čase pomocou ArcGIS

SLOVÁK, M. – GS SOFT Slovakia s.r.o.
Ako na geometrické plány, 3D modely terénu, projektovú dokumentáciu infraštruktúry, inžinierske siete, účelové mapy

LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Zníženie negatívneho vplyvu ionosféry na GNSS meranie pomocou   technológie Trimble IonoGuard

1630              Ukončenie 1. rokovacieho dňa 30. SGD

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK 26.10.2023

900 – 1030              POZEMKOVÉ ÚPRAVY
4. blok
Odborní garanti: Ing. Vladimír Uhlík
                                             Ing. Peter Repáň

VAŠEK, A. –  MPaRV SR,  Sekcia pozemkových úprav
Pozemkové úpravy na Slovensku od roku 1991 po súčasnosť

PAVLOVIČ, M. – MÁČAJ, Ľ. – Právnická fakulta, UK Bratislava, Katedra správneho a environmentálneho  práva
Efektívne pozemkové úpravy (nová legislatíva)

BULLA, Ľ. a kol. – Komora pozemkových úprav SR
Skúsenosti s projektmi pozemkových úprav na Tokaji z pohľadu projektanta

1030 – 1100             Prestávka

1100 – 1230                STARÉ MAPY DNES
5. blok Odborní garanti: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
                                                      Ing. Róbert Fencík, PhD.

PAPRČKA, M. – CBS 
Zážitkové múzeum máp na Slovensku

LIESKOVSKÝ, T. – KOTLEBA T. – Stavebná fakulta STU v Bratislave
Spresňovanie transformácie vojenského mapovania s využitím dát leteckého laserového skenovania

BELÁK, A. – ĎURKOVÁ, E. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Zbierky Ústredného archívu geodézie a kartografie a ich digitalizácia

1230 – 1240           Ukončenie 30. SGD

1240 – 1400            Obed

FOTODOKUMENÁCIA

ODBORNÍ GARANTI

Alojz Kopáčik
Vladimír Stromček


Komora geodetov a kartografov

Katarína Leitmannová
Vladimír Raškovič


Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Peter Kyrinovič


SvF STU v Bratislave

Ľubica Hudecová


Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vladimír Uhlík


Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Róbert Fencík


Kartografická spoločnosť SR

Marek Fraštia


Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

SPONZORI

VYSTAVOVATELIA

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Obchodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom geodetických a oftalmologických prístrojov ako aj tvorbou geodát a služieb s tým súvisiacich. Poskytuje kompletné servisné a  poradenské služby, technickú asistenciu, podporu a pomoc vo všetkých obchodných oddeleniach.

Obchodné oddelenie

Ťažisko obchodnej činnosti spočíva v  predaji prístrojov pre presné určovanie polohy (geodetických a GPS prístrojov, laserových prístrojov pre stavebníctvo, automatické systémy pre riadenie zemných strojov, GPS pre GIS a ďalších prístrojov a príslušenstva) , prístrojov pre presné poľnohospodárstvo a optických a oftalmologických prístrojov pre očných lekárov, optikov, optometristov,  medicínske centrá a nemocnice. Obchodné oddelenie zaisťuje komplexné služby v oblasti poradenstva, záručného i pozáručného servisu a kalibráciu prístrojov.

Servisné oddelenie

Ku všetkým dodávaným prístrojom a pomôckam spoločnosť poskytuje servis na území SR so servisnými technikmi, ktorí sú odborne preškolení a certifikovaní výrobcom zn. TOPCON.

Geodáta a služby

Oddelenie geodát a služieb sa zaoberá prácami tak v oblasti geodézie a kartografie ako aj fotogrametrie a diaľkového prieskumu Zeme. Zaisťuje komplexné služby v oblasti tvorby dát a dodávky dát na základe individuálnej komunikácie so zákazníkom.

3GON Slovakia

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti zberu a spracovania priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.
Oficiálne zastúpenie a predaj značiek SOKKIA, DJI Enterprise, GeoSLAM, FARO, 3Dsurvey, Terrasolid.

– výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
PRODUKTY:
GEODÉZIA A GIS – Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS …
GEO-PRÍSLUŠENSTVO – Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia …
STAVEBNÍCTVO – stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové …
a ďalšia špeciálna technika.

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler – softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX – digitálna letecká kamera a UltraScan5000 – presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP – moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER – notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

Firma V I L L A s.r.o. je autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.

GS SOFT Group

GstarCAD Exclusive Distributor (DWG kompatibilný 2D/3D CAD – alternatíva za AutoCAD a AutoCAD LT) – distribúcia programu pre kreslenie technickej výkresovej dokumentácie na území Slovenskej republiky (GS SOFT Slovakia s.r.o.), Českej republiky (GS SOFT Bohemia s.r.o.) a v nemecky hovoriacich krajinách – Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsku, … (GS SOFT Germany GmbH).

Cieľovou skupinou sú architekti, stavební inžinieri, projektanti TZB, konštruktéri, elektroprojektanti, geodeti a ďalší inžinieri, ktorí potrebujú kresliť, tlačiť alebo prehliadať technické výkresy za zlomok ceny AutoCADu. Okrem trvalých licencií poskytujú užívateľom poradenstvo, školenie a technickú podporu. Nízka obstarávacia cena vlastného CAD softvéru, ako aj nízke náklady na jeho aktualizácie, sú pre zákazníkov cenenou konkurenčnou výhodou.

MrazRobotics

Spoločnosť Mraz Robotics sa venuje vývoju jedinečných trvalo udržateľných autonómnych mobilných robotických riešení, ktoré dosahujú pokroky v mnohých sektoroch, ako je napríklad geológia, georadarové prieskumy ale aj protipožiarne riešenia.

Jedným z robotických riešení od Mraz Robotics, je prvotriedny robot Mraz3 GPR –  plne autonómny pozemný robot (UGV) vybavený najmodernejšou technológiou georadaru (GPR). Je špeciálne vyvinutý na lokalizáciu podzemných objektov a štruktúr v reálnom čase, 2D GPR profilovanie a 3D GPR projekty. Toto špičkové zariadenie umožňuje analýzu a mapovanie podzemných štruktúr a objektov s mimoriadnou presnosťou. Mraz GPR používa umelú inteligenciu na navigáciu a spracovanie nameraných údajov. Lokalizácia inžinierskych sietí, tunelov či inšpekcia betónových konštrukcií a ciest s Mraz3 je bezproblémová, rýchla a fyzicky nenáročná pre operátora.

ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 

Špecialisti na distribúciu geografických informačných systémov (GIS) spoločnosti Esri, Inc. vrátane systémovej podpory používateľov a poskytovania autorizovaných školení. Navrhujú a implementujú riešenia, v ktorých hrajú dôležitú úlohu geopriestorové informácie. Zabezpečujú všetky potrebné služby, ktoré súvisia s realizáciou týchto projektov, od analýzy, návrhu až po implementáciu.

UAVIS s.r.o.
bola založená v roku 2015 na fundamente kolektívu technologických nadšencov s viac než 15-ročnými skúsenosťami v oblasti softvérových riešení, geografických informačných systémov, analýzy dát, grafického spracovania informácií a aplikovanej informatiky.
V oblasti poskytovania leteckých prác v uplynulých rokoch uskutočnili stovky letov za účelom tvorby lokálnych ortofotomáp, monitorovania poľnohospodárskych plodín, vytvárania propagačných materiálov klientov, zberu komparačných dát pre potreby výskumných projektov, ale napríklad aj za účelom leteckého meračského snímkovania pre potreby pozemkových úprav. Zmapovali viac než piatich tisícok kilometrov železničných tratí na Slovensku a v Čechách a každoročne zmapujú kompletnú sieť diaľnic a rýchlostných ciest prvej triedy na Slovensku. Podieľali sa na projekte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zberom dát formou leteckého laserového skenovania. K vytvoreniu Digitálneho modelu reliéfu SR prispeli dátami z územia o rozlohe 17 tisíc km2.

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. sa špecializuje na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky senseFly, Trimble, SECO, Spectra Precision, Handheld a Stonex na Slovensku. Všetky informácie nájdete na www.geopriestor.sk a www.bezpilotne.sk. 

iNGs

POPIS:
Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku.

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.