Dobrovoľní členovia

Dobrovoľným členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá má vzdelanie alebo sa aktuálne vzdeláva v odbore geodézia a kartografia, a ktorá prejavila záujem byť členom komory ale nespĺňa podmienky zápisu do zoznamu (čl. 4 ods. 1 stanov komory) a ani podmienky zápisu do registra (čl. 5 ods. 2 stanov komory). Na účely tohto predpisu sa za vzdelanie alebo vzdelávanie považuje, získané vzdelanie alebo účasť na vzdelávaní na strednej odbornej škole alebo v študijnom programe na prvom alebo druhom alebo treťom stupni vzdelávania na vysokej škole (univerzite).

Postavenie, práva a povinnosti Dobrovoľného člena komory vymedzuje Štatút Dobrovoľného člena, ktorý vydala komora v súlade s čl. čl. 7 ods. 1, písm. e) Štatútu predstavenstva komory.

Zoznam dobrovoľných členov komory:

Ing. Dušan Biž, Trebišov, Košický kraj

Ing. Ján Matiko, Stakčín, Prešovský kraj

doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD., EUR ING, Bratislava, Bratislavský kraj

Ing. Miroslava Šufliarska, Detva, Banskobystrický kraj