Čestný člen Komory geodetov a kartografov (ďalej len “komory”) je spoločenský a stavovský titul udeľovaný spravidla členovi komory, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj odboru geodézia a kartografia, alebo významnou mierou ovplyvnil vznik, činnosť a pôsobenie komory.

Postavenie, práva a povinnosti Čestného člena komory vymedzuje Štatút Čestného člena, ktorý vydala komora v súlade s čl. 12 ods. 5, písm. g) Stanov komory.

Zoznam Čestných členov komory: