O nás

Zriadenie KGK

Komora geodetov a kartografov (ďalej len “komora”) vznikla v r. 1996 na základe zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov. Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov, ktorí autorizačne overujú vybrané geodetické a kartografické činnosti. Komora je právnickou osobou. Sídlo komory je v Bratislave.

Komora aktuálne pôsobí na základe nového moderného zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, ktorý svojim obsahom napĺňa potreby autorizovaných geodetov a kartografov a je plne v súlade s legislatívou Európskej únie.

Komora

 • zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy členov komory,
 • vydáva a odníma oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,
 • vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,
 • vedie register hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov,
 • dbá na to, aby členovia komory vykonávali činnosť geodeta a kartografa odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ich postavenie a výkon činnosti a stanovami komory,
 • organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky,
 • určuje rozsah a formu ďalšieho vzdelávania členov komory,
 • uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaných geodetov a kartografov získanú v iných krajinách,
 • vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi komory,
 • vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, organizačný, skúšobný, volebný a disciplinárny poriadok,
 • určuje výšku úhrady za účasť na kvalifikačnej skúške, výšku úhrady za vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a výšku členských príspevkov na činnosť komory,
 • spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými a strednými školami, vedeckými a výskumnými ustanovizňami a orgánmi štátnej správy a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov,
 • zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami doma i v zahraničí a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú a poradenskú činnosť,
 • spolupracuje s ústredným orgánom štátnej správy geodézie, kartografie a katastra pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov z tohto odboru.

Sme členmi medzinárodných organizácií

FIG

CLGE