Európsky inžinier

FEANI – Európska federácia inžinierskych národných asociácií
Jej úlohou je hájiť spoločné záujmy európskych inžinierov, formovať ich profesijnú jednotu a v rámci Európy usilovať o koordinované a jednotné zastupovanie inžinierskej profesie pri zachovaní jej rôznosti. Jej poslaním je zaisťovať, aby odborná kvalifikácia inžinierov členských zemí bola uznávaná v Európe i celosvetovo, presadzovať zodpovedajúce uznanie a rolu inžinierskej profesie, viesť inžinierov k zodpovednosti voči spoločnosti a usilovať o odstraňovanie zábran ich voľného pohybu a o nediskriminované uplatnenie bez ohľadu na hranice štátov. Cesty k tomu vidí v rozvíjaní spolupráce národných a medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa inžinierskou problematikou alebo k nej majúci vzťah a vo vytváraní väzieb k štátnym a medzinárodným vládnym inštitúciám i k organizáciám nevládneho charakteru, s cieľom zastupovať v nich záujmy európskej inžinierskej komunity.

FEANI udeľuje cestou národných komitétov certifikát Európskeho inžiniera – EUR ING.
Euroinžinier – označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy.
Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete.
Titul EUR ING je potvrdením profesnej zdatnosti aj tých slovenských inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium.
Je to však aj doklad o kvalite absolventa technickej univerzity pre zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku.
Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu. Titul EUR ING rešpektujú mnohé autorizačné inštitúcie ako doklad o vzdelaní a praxi.
Európske firmy zverejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality managementu firmy a jeho schopnosti úsilia uplatniť sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov.

Bližšie informácie nájdete na :
www.euring.sk