Emeritní členovia

Emeritný člen komory je spoločenský a stavovský titul udeľovaný spravidla členovi komory, ktorý sa dlhodobo podieľal na činnosti komory.

Emeritným členom komory sa môže stať člen komory, ktorý sa rozhodol ukončiť výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, chce naďalej byť členom komory, a za týmto účelom požiada o udelenie titulu Emeritného člena komory.

Postavenie, práva a povinnosti Čestného člena komory vymedzuje Štatút Emeritného člena, ktorý vydala komora v súlade s čl. 7 ods. 1, písm. e) Štatútu predstavenstva komory.

Zoznam emeritných členov komory:

Ing. Emil Olejník, Bratislava, Bratislavský kraj

Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Košice, Košický kraj