Spolupráca s partnerskými organizáciami

Stanovisko ÚGKK SR k postupu OÚ KO – neformálna oprava chyby

List ÚGKK SR č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom, katastrálnym odborom vo veci postupu okresných úradov, katastrálnych odborov v súvislosti s konaním o oprave chyby v katastrálnom operáte neformálnym spôsobom.

Zverejňujeme ho na základe súhlasu ÚGKK SR.

Žiadosť o súčinnosť pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

ÚGKK SR a KGK spracovali a odoslali stavebným úradom a samosprávam, Slovenskej komore stavebných inžinierov, Slovenskej komore architektov a notárom, advokátom a sudcom spoločný osvetový list za účelom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN.

Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k návrhu prezidentky SR nepodpísať novelu zákona o PÚ

Stanovisko KPÚ k nepodpísaniu novelizácie zákona o PÚ

KPU_SR_Podrobné_stanovisko_k_nepodpísaniu_novelizácie_330 (PDF, 307 KB)