Štruktúra komory

2024 – 2026

Výsledky volieb do orgánov Komory geodetov a kartografov z valného zhromaždenia konaného dňa 15.03.2024

Orgány komory

Regionálni zástupcovia

Poradné orgány