Právne predpisy EÚ

JKM – Jednotné kontaktné miesta

https://ec.europa.eu/info/index_sk

JKM sú portály elektronickej verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa dozviete o pravidlách, právnych predpisoch a formalitách týkajúcich sa poskytovania služieb;
môžete vybaviť úradné formality online (predložením požadovaných formulárov žiadostí, súvisiacich dokumentov atď. elektronicky).

JKM poskytované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR

http://www.minv.sk/?elektronicke-jednotne-kontaktne-miesto

Elektronické JKM je miesto, kde podnikateľ získa informácie súvisiace so začiatkom podnikania a kde prostredníctvom on-line formulárov môže požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie.

Informačný portál JKM obsahuje informácie potrebné pre získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB). Informácie sa týkajú napríklad podmienok na udelenie oprávnenia na podnikanie, príslušných právnych noriem, zákonných poplatkov, či kontaktov na kompetentné orgány. Získať informácie je možné aj telefonicky prostredníctvom informačných liniek JKM.

Elektronické služby JKM sú poskytované prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR. Prostredníctvom týchto služieb je možné ohlásiť živnosť, požiadať o udelenie povolenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, alebo vykonať aj ďalšie úkony súvisiace so živnostenským podnikaním, ako napríklad oznámiť zmeny v živnostenskom oprávnení, či získať výpis zo živnostenského registra.