Kvalifikačné skúšky

Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jarný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie so všetkými potrebnými prílohami prijímané do 30. apríla 2024.

Otázky ku kvalifikačnej skúške a odporúčaná literatúra

na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa §6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Otázky ku skúške a odporúčaná literatúra  (PDF, 274 KB)

Kde hľadať aktuálne verzie právnych predpisov

 

Ministerstvo spravodlivosti SR

JASPI – Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

(právne predpisy do určitého dátumu)

Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový právny a informačný portál

(nová elektronická zbierka zákonov SR)

AKTUÁLNE SLOVENSKÉ PRÁVNE PREDPISY POTREBNÉ PRE REALIZÁCIU KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ HOSŤUJÚCICH AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV

 

  1. Zákon NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov.
  2. Vyhláška ÚGKK SR č.300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, v znení neskorších predpisov.
  3. Zákon NR SR č.487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
  4. Zákon NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
  5. Vyhláška ÚGKK SR č.461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.162/1995 Z. z., v znení neskorších predpisov.
  6. Zákon NR SR č.200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.
  7. Zákon NR SR č.201/2022 Z. z. o výstavbe.

Nedostatky v projektoch predkladaných ku kvalifikačnej skúške

Formálne a zásadné nedostatky projektov (PDF, 270 KB)

Zborník referátov ku kvalifikačnej skúške z inžinierskej geodézie

EDITORIÁL

Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe

Zborník referátov na skúšku odbornej spôsobilosti podľa §6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Editori
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Imrich Lipták

Vydavateľ
Komora geodetov a kartografov

Adresa vydavateľa
Komora geodetov a kartografov
Na paši 4, 821 02 Bratislava
tel.: 02/44888348
e-mail: komorag@mail.t-com.sk

(c) Komora geodetov a kartografov, 2013
ISBN 978-80-89623-02-0

Ing. Štefan Lukáč
Uplatňovanie právnych a technických predpisov pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe.
Referát

Ing. Karol Ďungel
Mapovanie a geodetické podklady na projektovanie a výstavbu objektov.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu a stavby.

Referát

Ing. Karol Ďungel
Kataster nehnuteľností vo vzťahu k investičnej výstavbe.
Referát

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Budovanie územne orientovaných informačných systémov.
Referát

prof. Ing. Ján Hefty, PhD. – Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Geodetické základy a technológie GNSS.
Referát

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Vytyčovanie stavebných objektov.
Referát

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov.
Referát

Ing. Marek Fraštia, PhD.
Fotogrametria v mapovaní, stavebníctve, urbanizme a priemysle.
Referát

Ing. Štefan Lukáč
Základné atribúty a náležitosti oceňovania geodetických a kartografických výkonov.
Referát

Ing. Štefan Lukáč
Vademecum právnych a technických predpisov v oblasti geodézie a kartografie.
Referát