Etický kódex

Komora geodetov a kartografov,  s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň vzájomných vzťahov autorizovaných geodetov a kartografov a ich vzťahov k ostatnej odbornej a laickej verejnosti, so zreteľom na potrebu formulovať zásady záväzné pre každého člena Komory geodetov a kartografov a s cieľom upraviť svoju vnútornú disciplinárnu právomoc, vydáva tento

 

Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa.

 

Čl. 1
Všeobecné zásady

1. Kódex upravuje základné etické normy správania sa geodetov pri výkone povolania.
2. Cieľom kódexu je dosiahnuť vysokú úroveň vzájomných vzťahov geodetov a ich vzťahov k ostatnej odbornej, laickej verejnosti a zákazníkom.

Čl. 2
Základné pravidlá etického správania sa geodeta pri výkone povolania

1. Geodet musí svoju činnosť vykonávať na náležitej odbornej úrovni, dôsledne a nezávisle od vonkajších vplyvov.
2. Geodet nevstupuje do nepoctivých záväzkov. Prevzatie objednávky ho nezbavuje povinnosti dodržiavania zásad profesijnej etiky.
3. Geodet neprijíma záväzky, ktoré nemôže splniť z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie, technického a personálneho vybavenia, obmedzených časových možností a pod.
4. Geodet pri svojej činnosti nezneužíva majetok (materiálové, prístrojové a priestorové vybavenie, výpočtovú techniku a pod.) alebo prácu iných.
5. Geodet zdokonaľuje svoje odborné vedomosti a uplatňuje nové vedecko-technické poznatky v praxi.
6. Geodet pri výkone svojej odbornej činnosti a slobodného povolania nesmie prejaviť svoj osobný vzťah k osobám, pre ktoré túto činnosť vykonáva (napr. pri riešení sporných hraníc a pod.)
7. Geodet je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách získaných v spojitosti s jeho odbornou činnosťou, pokiaľ by mali osobný alebo obchodný charakter.
8. Geodet ctí základné pravidlá pri verejnom obstarávaní prác. Neuvádza pritom nepravdivé údaje.
9. Svojou činnosťou nesmie ohroziť dobrú povesť a všeobecné uznávanie profesie geodeta.
10. Člen orgánov KGK nezneužíva svoje postavenie v hospodárskej súťaži.

Čl. 3
Zásady správania sa k zákazníkom

1. Geodet vedie korektné jednanie so zákazníkom.
2. Rokovania a dojednávania so zákazníkom sú dôverné. Informácie z nich nesmú byť poskytnuté tretím osobám, ani použité pri iných prácach bez súhlasu zákazníka.
3. Geodet osobne zodpovedá za prípadné škody vzniknuté pri výkone povolania. Na tento účel uzatvára poistenie.
4. Geodet prijatú objednávku realizuje sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov. Zabezpečovanie časti prác formou subdodávok realizuje výlučne prostredníctvom subjektov, ktoré majú na to odborné a profesijné predpoklady.
5. Pri stanovení ceny geodetických a kartografických prác geodet žiada ohodnotenie svojej práce, ktoré korešponduje s technickou náročnosťou, nákladmi, primeraným ziskom, stupňom zodpovednosti a rizikom danej úlohy.

Čl. 4
Vzťah ku kolegom

1. V zásade autorizačne overuje svoje práce a práce svojich zamestnancov a spolupracovníkov. Iným geodetom overí práce iba po náležitej kontrole.
2. Vzťahy medzi geodetmi sa musia opierať o vzájomnú lojálnosť a kolegialitu.
3. Geodet nesmie úmyselne poškodiť svojho kolegu, najmä:

  • vykonávaním neobjektívneho hodnotenia činnosti iného geodeta,
  • ovplyvňovaním iných osôb vo svoj prospech na úkor kolegu,
  • odcudzením práce kolegu.

4. Geodet pri vykonávaní odborného posúdenia prác iných geodetov spolupracuje s vyhotoviteľom posudzovaných prác.
5. Geodet je povinný uviesť v spracovateľskej dokumentácii mená hlavných spoluvyhotoviteľov.
6. V prípade, že treba zaujať stanovisko vo veci, ktorú už predtým posudzoval iný geodet, vyhotoviteľ nového posudku konzultuje svoje stanovisko s predchádzajúcim posudzovateľom, najmä v prípade odlišného názoru.
7. Verejné negatívne vyjadrovanie sa geodeta o odbornej činnosti iného geodeta je pred laickou verejnosťou neprípustné, pokiaľ sa to netýka povinnosti zo zákona (napr. súdne pojednávanie, rokovanie disciplinárnej komisie KGK a pod.)
8. Ak podľa názoru člena KGK sa jej iný člen správa v rozpore s týmto kódexom, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na príslušný orgán KGK.
9. Geodet je povinný vyžadovať od svojich zamestnancov-geodetov a všetkých ďalších osôb, ktorým autorizačne overuje geodetické a kartografické práce, dodržiavanie tohto etického kódexu.
10. Všetky spory medzi geodetmi, ktoré by vyplynuli na základe kódexu musia byť riešené príslušným štatutárnym orgánom KGK.

Čl. 5
Vzťah ku Komore geodetov a kartografov

1. Geodet sa musí usilovať o náležitú spoločenskú úroveň a dbať, aby v súvislosti s jeho odbornou činnosťou nedošlo k poškodeniu mena KGK, odboru geodézie a kartografie, ani jeho vlastného mena.
2. Geodet je povinný plniť uznesenia štatutárnych orgánov KGK.
3. Geodet je povinný dostaviť sa na vyzvanie pred štatutárny orgán KGK.
4. O vykonaní a autorizovaní svojich prác a prác iných geodetov vedie autorizačný denník, v ktorom sú evidované všetky autorizované práce, denník na požiadanie predkladá KGK na kontrolu.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany geodeta má KGK oprávnenie začať proti svojmu členovi disciplinárne konanie a stanoviť zodpovedajúci postih.
2. Geodet znáša disciplinárny postih pri porušení ustanovení tohto kódexu súvisiacich s výkonom povolania. Táto disciplinárna  zodpovednosť nevylučuje prípadný postih podľa Občianskeho zákonníka a Trestného zákona.
3. V záležitostiach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto kódexe musí sa geodet riadiť uzneseniami orgánov KGK a dobrými zvyklosťami zaužívanými v geodetickej praxi.
4. Povinnosť dodržiavať tento etický kódex členmi KGK vyplýva z § 9, ods. 2, písm. e) zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
5. Etický kódex geodeta bol prerokovaný a schválený na valnom zhromaždení KGK vo Zvolene dňa 08.03.2002.
6. Novelizácia etického kódexu bola prerokovaná a schválená na valnom zhromaždení KGK v Poprade dňa 28.03.2008.