Ochrana osobných údajov

Komora geodetov a kartografov
Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava
IČO: 31749348

ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) týmto na základe čl. 37 GDPR a § 44 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov určila do funkcie zodpovednej osoby:

meno a priezvisko: Ing. Ingrid Geisseová
pracovná pozícia: tajomníčka
Tel. č.: 0904 604 859
E-mail: ochranaOUKGK@gmail.com

Právny základ

(1) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
(6) Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy podľa § 46.
(7) Zodpovedná osoba môže byť zamestnancom prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy.
(8) Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zverejniť, napríklad na ich webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, a oznámiť ich úradu.

Informácia pre členov komory

 

Spracúvanie osobných údajov svojich členov vykonáva Komora geodetov a kartografov ako orgán verejnej moci, t. zn., že spracúvanie osobných údajov komorou je zákonnou požiadavkou, pričom bez ich poskytnutia nie je možné zapísať a následne viesť dotknutú osobu.
V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 vyplýva Komore povinnosť v zmysle § 19 ako prevádzkovateľa informovať svojich členov, za akým účelom sú ich osobné údaje spracovávané, na ako dlho a komu sú poskytované.

Súčasne má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie osobných údajov.
So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov sa môže informovať u zodpovednej osoby, tajomníčky KGK, a to na e-mailovej adrese ochranaOUKGK@gmail.com, prípadne kontaktných telefónnych číslach komory.

Okrem informácií o spracúvaním osobných údajov v zmysle Zákona o komore geodetov a kartografov je pre potreby členov komory spracovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorým sa udeľuje súhlas na zverejnenie e-mailu na webovej stránke komory, za účelom poskytnutia kontaktných informácií o svojej osobe, a to pre bližšie neurčený okruh tretích osôb a na čas výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: ochranaOUKGK@gmail.com. Odvolaním súhlasu budú vyššie uvedené kontaktné informácie z web stránky komory vymazané.

Informácia a súhlas o spracovaní OÚ pre členov komory
Informácie pre prihlásených účastníkov na odborný seminár/školenie/konferenciu
Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon o ochrane osobných údajov