Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov,
Katedra geodézie, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
v spolupráci s
Vodohospodárskou výstavbou, š.p.
zorganizovali odborný seminár

Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách
16.09.2014

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁRA:
1. Metodické, koncepčné, právne a technické aspekty problematiky merania posunov na vodných stavbách v SR.
2. Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách v SR.
3. Využitie nových technológií pri meraní posunov na vodných stavbách v SR.

ODBORNÍ GARANTI:
Ing. Štefan Lukáč
Ing. Martin Prvý

ORGANIZAČNÝ GARANT:
Ing. Dušan Ferianc, EURING.

PRÍPRAVNÝ VÝBOR:
Ing. Dušan Ferianc, EUR ING., Mgr. Maroš Nikolaj, PhD., Ing. Peter Kyrinovič, PhD., Ing. Martin Prvý, Ing. Štefan Lukáč

PRÍSPEVKY

KASANA,A.-NIKOLAJ,M.: Problematika merania posunov vodných stavieb v zmysle technicko-bezpečnostného dohľadu.

LUKÁČ,Š.- PRVÝ,M.: Právne a technické zabezpečenie merania posunov vodných stavieb a s ním súvisiace verejné obstarávanie.

KOPÁČIK,A.: Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov, konštrukcií a technologických zariadení.

ŽÁK,M.- LUKÁČ,Š.- LUŽÁK,P.: Teoretické a praktické základy overovania stability vzťažných výškových bodov pri meraní zvislých posunov vodných stavieb.

KLOBUŠIAK,M.: Optimálne softvéry na spracovanie etapových meraní vodorovných a zvislých posunov vodných stavieb.

LUKÁČ,Š.- PRVÝ,M.: Dlhodobé meranie a monitorovanie objektov VD Gabčíkovo

PRVÝ,M.- KUBIŠ,M.: Meranie a monitorovanie posunov VS Žilina

ŽÁK,M.- LUKÁČ,Š.: Poznatky a skúsenosti z dlhodobých etapových meraní zvislých posunov na VS Zemplínska Šírava.

KALIVODA,J.- MIČUDOVÁ,A.: Dlhodobé etapové merania priestorových posunov na VS Turček.

HAMRÁK,M.: Porovnanie etapových meraní posunov VS Starina realizovaných viacerými zhotoviteľmi z pohľadu poverenej organizácie.

PRVÝ,M.: Využitie technológie GNSS na dlhodobé meranie Veľkomarského zosuvu.

LUŽÁK,P.- JANÍČKOVÁ,S.: Využitie TLS na meranie deformácií PVE Čierny Váh.

PAPČO,J.- BAKOŇ,M.: Využitie radarovej interferometrie na určovanie posunov VD Gabčíkovo.

TALICH,M.- GLOCKNER,M.: Využití technológie GB InSAR k určování deformací betónové přehradní hráze Orlík.

GRÓF,V.- LUKÁČ,Š.: Modernizácia online systému Geomonitor na plavebných komorách VD Gabčíkovo.

KYRINOVIČ,P.- ERDÉLYI,J.- LIPTÁK,I.: Monitoring plavebných komôr VD Gabčíkovo snímačmi naklonenia.

ONDRIŠ,Ľ.- KRUŠINSKÝ,D.- LUKÁČ,Š.: Systémy na meranie náklonu stavebných objektov a technologických zariadení.