Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD.

Prof. Staněk sa narodil v Tetčiciach u Brna (Česká republika). Stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu v Ivančiciach. Zememeračské inžinierstvo vyštudoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1959 s vyznamenaním. Po štúdiách nastúpil na Riaditeľstvo vodohospodárskeho rozvoja (teraz Vodohospodárska výstavba, š.p.) v Bratislave, kde vykonával a od roku 1964 ako vedúci oddelenia zabezpečoval geodetické práce pre výstavbu veľkých vodohospodárskych objektov na Slovensku.

Dňa 1.10.1968 bol na základe konkurzu prijatý na Katedru geodézie SvF SVŠT (od roku 19.3.1991 STU) v Bratislave ako odborný asistent. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta technických vied (od roku 2000 „philosophiae doctor“ – PhD.). Do funkcie docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1981. Titul profesora mu udelil prezident republiky v roku 1997. V rokoch 1986-1991 zastával funkciu vedúceho Katedry geodézie SvF STU v Bratislave, v rokoch 1995-1998 bol členom akademického senátu SvF a v rokoch 1994 až 2001 členom vedeckej rady SvF STU v Bratislave. Prof. Staněk bol dlhoročným garantom doktorandského štúdia na odbore Geodézia a kartografia na SvF STU v Bratislave a predsedom spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 39-31-9 Geodézia a geodetická kartografia v Slovenskej republike.

Prof. Staněk je autorom a spoluautorom 3 monografií a 14 dočasných vysokoškolských učebníc, takmer 70 vedeckých a odborných prác publikovaných v časopisoch a v zborníkoch. Úspešne referoval na takmer 40 konferenciách a odborných podujatiach doma a v zahraničí. Aktívne sa zapájal do riešenia výskumných úloh a projektov, bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom 12 výskumných úloh a projektov z oblasti inžinierskej geodézie. Počas svojho pôsobenia na vysokej škole vychoval 114 diplomantov, 1 doktoranda a bol vedúcim vyše jedenástich prác úspešne prezentovaných na vedeckých konferenciách študentov.

Bohatá je expertízna a posudková činnosť prof. Staněka zameraná najmä na vytyčovacie práce a kontrolné merania rozsiahlych a konštrukčne náročných stavebných objektov (diaľničné mostné objekty a estakády, atómové elektrárne, priehrady, tunely a pod.). Bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom takmer 200 úloh riešených pre prax. Svoje odborné skúsenosti využíval pri geodetických prácach realizovaných pri výstavbe a kontrole všetkých bratislavských mostov, pri výstavbe a kontrolných meraniach vybraných objektov Atómových elektrární v J. Bohuniciach a Mochovciach, pri kontrolných meraniach veľkých mostných objektov na všetkých diaľničných úsekoch v Slovenskej republike. Jeho rukopis nachádzame pri výstavbe prieskumných štôlní a takmer všetkých doteraz realizovaných diaľničných tunelov. Nemenej významná je činnosť prof. Staněka, ktorou sa prezentoval na vodných dielach vážskej kaskády, ako aj na vodných dielach Orava,  Liptovská Mara, Ružín, Bukovec, Hriňová a Gabčíkovo.

Prof. Staněk sa aktívne zúčastňoval na práci spoločensko-odborných organizácií, osobitne na práci Československej vedecko-technickej spoločnosti (ČSVTS). Aktívne sa zapájal do činnosti odbornej skupiny IG pri Slovenskom výbore ČSVTS ako jej tajomník a neskôr predseda (v rokoch 1968 až 1987). Od roku 1988 bol členom Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS.

Po založení Komory geodetov a kartografov (KGK) v roku 1995 sa stal jej členom. Po smrti prof. Michalčáka, nestora IG na Slovensku, bol zvolený do funkcie predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie KGK, ktorú vykonával do r. 2008.

Za svoju dlhoročnú pedagogickú, výskumnú a expertíznu činnosť získal prof. Staněk celý rad ocenení a vyznamenaní. Medzi najvýznamnejšie patria:

–          strieborná medaila SVŠT,

–          bronzový odznak ČSVTS,

–          čestné uznanie II. stupňa Ústrednej rady ČSVTS,

–          strieborný odznak mesta Bratislavy,

–          medaila Stavebnej fakulty,

–          bronzová medaila SvF ŽU v Žiline,

–          plaketa STU.

Prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD. je profesorom na Katedre geodézie Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a zároveň významným odborníkom v oblasti inžinierskej geodézie (IG).

Zdôvodnenie návrhu:

Prof. Staněk je členom KGK od jej založenia a dlhodobo vykonával funkciu predsedu skúšobnej komisie KGK. Je uznávaným odborníkom v oblasti inžinierskej geodézie s dlhoročnou a bohatou praxou. Je autorom obrovského množstva publikácií, z ktorých mnohé odzneli na seminároch a konferenciách organizovaných KGK alebo v jej súčinnosti. Je profesorom v odbore Geodézia a geodetická kartografia, dlhoročným zamestnancom STU v Bratislave a členom významných grémií na STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, ČVUT v Prahe a na VUT v Brne.

V Bratislave, 12. 02. 2009

Narodený: 23. 03.1936 v Tetčiciach u Brna (Česká republika)