CLGE

KGK má svoje zastúpenie v Rade pre združenie európskych geodetov – CLGE. Na Valnom zhromaždení KGK v Spišskej Novej Vsi v roku 1999 sa rozhodlo o účasti v tejto prestížnej profesijnej európskej organizácii, ktorá združuje reprezentantov geodetického odboru z členských štátov EÚ.

V tejto organizácii je pre KGK dôležité získavanie informácií o podmienkach a pôsobení geodetov v krajinách Európskej únie a nachádzame tu skúsenosti pri aproximácii našich právnych noriem s obdobnými právnymi normami v Európskej únii. KGK má možnosť prostredníctvom CLGE ovplyvňovať legislatívne procesy prijímané v EÚ (vzájomné uznávanie vzdelávania, profesijnej kvalifikácie a mobility odborníkov, technických štandardov a pod.) a na druhej strane na domácej pôde môžeme vytvárať účinnejší tlak pri pripomienkovaní legislatívy, predpisov a stratégií rezortu geodézie a kartografie. Získavané sú tiež skúsenosti a informácie priamo od ostatných profesijných organizácií zo štátov EÚ ako oni riešia domáce problémy (legislatíva, licencovanie, vzdelávanie, atď.).

KÓDEX SPRÁVANIA SA EURÓPSKEHO GEODETA

vydaný Radou európskych geodetov a Geometer Europas (CLGE – GE)

Preambula

Európski geodeti sú profesionáli s akademickou a odbornou kvalifikáciou a so skúsenosťami na báze príslušných právnych a technických predpisov na vykonávanie geodetických prác (definícia profesie, bez nároku na úplnosť, je opísaná v prílohe č.1 k tomuto kódexu).

Práca európskeho geodeta má zásadný význam pre poskytovanie služieb, vytyčovanie hraníc, udržovanie a zlepšovanie ekonomického, prírodného a sociálneho prostredia v ktorom sa odohrávajú všetky ľudské aktivity. V ich úlohách, v rámci životného prostredia a vo fungovaní právnych systémov Európy, uznávajú svoju základnú zodpovednosť pri zaručení ochrany spotrebiteľov ako aj nášho jedinečného životného prostredia. Týmto spôsobom sa erópski geodeti podieľajú na výnimočnej a životne dôležitej stránke kvality života európskych spotrebiteľov.

Ich profesionalita, zručnosť, odbornosť a objektivita v dosahovaní účinného a efektívného plánovania a správy prírodného, sociálneho, právneho a ekonomického prostredia zaručuje kvalitu a udržateľnosť všetkých ľudských aktivít uskutočňovaných v Európe. Takto majú jasnú a trvalú zodpovednosť voči Európskemu Spoločenstvu, príslušným vládam, ich klientom a k širokej verejnosti pri dosahovaní dlhotrvajúcej prosperity dnešnej ako aj budúcich generácií.

Ich profesionálna kvalifikácia a nezávislosť, ktorá je podopretá najvyššou úrovňou odbornosti a etických princípov zaručuje kvalitu geodetických služieb. Toto je zabezpečené disciplinárnym dohľadom ich národných profesíjnych asociácií, týmto kódexom, a kde je to náležité, aj zákonom danými autorizáciami a národnými reguláciami.

Článok 1

Úvod

 1. V súlade s článkom 37 „Smernice EÚ o službách na vnútornom trhu“ (2006/123/EC), CLGE-GE výdáva tento „Kódex európskeho geodeta“ za účelom uľahčenia vykonávania geodetických služieb a usadenie sa geodeta v členských štátoch EÚ a členských štátoch CLGE-GE.
 2. Tento kódex je tiež vydaný za účelom zaistiť čo najvyššiu kvalitu služieb, podporovať vyššiu úroveň dôvery vo vzťahoch medzi európskymi geodetmi a ich klientami a posilniť obraz profesije v rámci Európy.
 3. Tento kódex posilňuje a objasňuje tiež najvyšší štandard vzájomného profesionálneho chovania sa medzi európskymi geodetmi. Európsky geodet je viazaný rešpektovať tento kódex bez ohľadu na to, kde poskytuje svoje služby na dočasnej, alebo trvalej báze a bez ohľadu na svoje profesionálne postavenie.

Článok 2

Všeobecné princípy

 1. Európski geodeti a ich zamestnanci rešpektujú a spĺňajú všetky európske a národné zákony, usmernenia , technické predpisy, uznávané zásady a normy a princípy praxe, príslušné a vyžadované ich profesiou vo vzťahu k službe ktorú poskytujú.
 2. S výnimkou, kde to národné predpisy vylučujú, európski geodeti sú osobne zodpovední za ich vlastnú prácu a za prácu ich zamestnancov. Uznávajú dôležitosť primeraných konzultácií pre zaručenie vhodných riešení.
 3. Európski geodeti sú si vedomí ich základnej zodpovednosti voči širokej verejnosti a budúcim generáciám v ich roli pre rozvoj udržatelnej európskej ekonomike, sociálnemu a prírodnému prostrediu.
 4. Európski geodeti sú otvorení, nezaujatí, nezávislí, diskrétni, objektívni a transparentní vo všetkých ich službách. Nediskriminujú nikoho podľa rasy, pohlavia alebo náboženského presvedčenia, komu, pre koho a s kým vykonávajú svoje služby, ale výhradne sa riadia profesionálnymi a etickými princípmi.
 5. Európski geodeti poskytujú len služby pre ktoré sú kvalifikovaní a kompetentní. Zaručujú tiež, že ich zamestnaci majú nevyhnutnú kvalifikáciu a kompetencie v poskytovaní ich služieb.
 6. Európski geodeti vykonávajú práce s najvyššou úrovňou odbornej starostlivosti a usilovnosti. Nepretržite si doplňujú ich odborné zručnosti a znalosti, začleňujú výsledky technického rozvoja do ich poskytovaných služieb.

Článok 3

Vzťah k prijímateľom služby

 1. Uznávajúc, že dôvera je základným kameňom v ich vzťahoch s klientami, európski geodeti rešpektujú utajované informácie klientov ako aj ich oprávnené záujmy.
 2. Európski geodeti sú diskrétni. Rešpektujú a chránia dôverné informácie získané od svojich klientov. Zaručujú, že takéto informácie nebudú odhalené iným, okrem špecifických okolností a obvykle so súhlasom klienta. Zaručujú, že táto diskrétnosť sa rovnako týka aj ich zamestnancov.
 3. Európski geodeti vykonávajú objektívnu, nezávislú a nezaujatú službu Akékoľvek vonkajšie tlaky a konflikty záujmu majú byť riešené s profesionalitou a zároveň zaručujú, že tak ich klienti ako aj iné zainteresované osoby sú oboznámené s prípadnym rizikom v objektivite ich služieb.
 4. Európski geodeti uznávajú svoju širšiu zodpovednosť aj voči verejnosti, vláde a iným zainteresovaným stranám ako aj k ich samotnému profesionálnemu postaveniu a chovajú sa podľa toho.
 5. Európski geodeti zaručujú, že tí, na ktorých konkrétneúlohy delegovali, majú nevyhnutné znalosti a zručnosti uskutočniť prácu účinne a efektívne a zároveň vykonávajú nad nimi adekvátny dohľad a kontrolu.
 6. Európski geodeti zaručujú, že akýkoľvek popis ich ponúkanej služby je presný, kompletný a jasný a nepresahuje prípadné obmedzenia v reklame na ich odbornú službu. Rovnako tak zmluvné podmienky na ich služby a spôsob kalkulácie cien sú transparentné, dostupné a vylučujú nečestnú súťaž.
 7. Európski geodeti neakceptujú akúkoľvek platbu, alebo kompenzáciu pre seba alebo iných od tretej strany, ktorá by znamenala risk a konflikt záujmov, alebo spôsobila vonkajší tlak na normálny priebeh ich služby.
 8. CLGE/GE dôrazne doporučujú, aby európski geodeti mali uzavretú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone ich odborných činností. Európski geodeti informujú svojích klientov o povahe a úrovni ich poistenia, alebo akéjkoľvek inej garancie, ktorá by kryla ich zodpovednosť za škody vyplývajúce z chýb, alebo opomenutí pri výkone ich geodetických činností.

Článok 4

Vzťahy s inými geodetmi

 1. Európski geodeti sú profesionálni, zdvorilí a čestní vo všetkých svojích aktivitách s ostatnými geodetmi – kolegami, partnermi a spolupracovníkmi. Podporujú a povzbudzujú rozvoj spoločnej profesionálnej kultúry a identity ako na národnej, tak aj na európskej úrovni.
 2. Európski geodeti prevezmú prácu predtým vykonávanú iným geodetom len za predpokladu, že predchádzajúci kontrakt bol ukončený, alebo odrieknutý.
 3. Európski geodeti si ctia a rešpektujú odborný názor iných geodetov.
 4. Európski geodeti s väčšími skúsenosťami preberájú na seba etickú úlohu odovzdávať svoje vlastné vedomosti a skúsenosti menej skúseným kolegom.

Článok 5

Odborná kvalifikácia a rozvoj

 1. Európski geodeti sú vzdelaní, vyškolení a odborne kvalifikovaní na najvyššej úrovni vyžadovanej od geodetov v ich vlastných európskych štátoch.
 2. Európski geodeti udržujú a zdokonaľujú svoje vedomosti a odbornosť a uskutočňujú príslušné kroky k rozširovaniu svojich odborných schopností ako nevyhnutnej požiadavky rozvoja nových služieb. Zúčastňujú sa príslušného programu celoživotného odborného vzdelávania počas svojho aktívneho pracovného života.
 3. Európski geodeti podporujú rozvoj a budúcnosť svojej profesie. Môže to byť dosiahnuté rôznymi spôsobmi – napríklad aktívnou rolou v svojej národnej profesijnej asociácii, alebo podporou menej kvalifikovaným kolegom v rozvoji ich profesionálnej kariéry.
 4. Európski geodeti konajú tak, aby nevrhli zlé svetlo na profesiu geodeta.

Článok 6

Monitorovanie a implementácia kódexu

 1. Všetky členské asociácie CLGE-GE implementujú princípy tohto kódexu do svojich národných systémov. Garantujú monitorovanie dodržiavania týchto princípov rámci ich vlastných regulačných systémov.
 2. Ak európsky geodet poruší princípy Kódexu správania sa európskeho geodeta keď uskutočňuje cezhraničnú službu, národná profesijná asociácia hostiteľskej krajiny informuje národnú profesijnú asociáciu domovskej krajiny geodeta o všetkých závažných okolnostiach, vrátane uplatnených zákonných sankciách voči nemu.
 3. Po potvrdení dostatočných informácií, národná profesijná asociácia domovskej krajiny geodeta prešetrí prípad a uplatní príslušné disciplinárne opatrenie v zhode s národnými právnymi, alebo regulačnými ustanoveniami, alebo v zhode s predpismi národnej profesijnej asociácie. Ak národná profesijná asociácia uplatní sankcie proti svojmu individuálnemu členovi, informuje o tom národnú profesijnú asociáciu hostiteľskej krajiny.

Článok 7

Dostupnosť kódex

Tento kódex bude verejne dostupný na web stránke CLGE ako aj na web stránkach svojích členských asociácií.

Prijaté na VZ CLGE a GE s rešpektovaním národného transpozičného procesu.

V Ríme, 12. septembra 2009.

Prezident CLGE Prezident GE

Henning Elmstroem Alain Gaudet

Prezident CNG

Fausto Savoldi

Príloha č.1: Definícia činností geodeta (FIG, 2004)

V skratke

Geodet je profesionál s akademickou kvalifikáciou a technickou odbornosťou na vykonávanie, vedenie a organizovanie jednej, alebo viacerých nasledujúcich činností:

 • určovanie, meranie a zobrazovanie zemského povrchu, priestorových objektov, bodových polí a trajektórií
 • zhromažďovanie geografických dátí o zemskom povrchu a ich interpretácia
 • využívanie týchto dát pre plánovanie a efektívnu správu informácií o zemskom a morskom povrchu a akýchkoľvek štruktúr na nich
 • vykonávanie výskumu pre tieto činností a ich rozvoj.

Aktivity podrobne

Geodetické odborné aktivity sa môžu týkať jednej, alebo viacerých nasledujúcich činností, ktoré sa môžu vyskytnúť buď na, nad, alebo pod povrchom zeme alebo mora a môžu byť vykonávané v spojení aj s inými profesiami.

 1. Určovanie veľkosti a tvaru zeme a meranie všetkých potrebných dát pre definovanie veľkosti, polohy, tvaru a obrysov akéjkoľvek časti zeme a sledovanie ich zmien.
 2. Určovanie polohy objektov v priestore a čase ako aj vytyčovanie a monitorovanie reálnych prvkov, štruktúr a inžinierskych diel na, nad a pod povrchom zeme.
 3. Rozvoj, testovanie a kalibrácia senzorov, prístrojov a systémov pre vyššie spomenuté účely ako aj pre iné geodetické účely.
 4. Získavanie a používanie priestorových informácií z pozemného, leteckého, alebo satelitného snímkovania a automatizácia týchto procesov.
 5. Určovanie polohy hraníc štátnych, alebo súkromných pozemkov, vrátane národných a medzinárodných hraníc a registrácia týchto pozemkov na príslušných štátnych orgánoch.
 6. Navrhovanie, zriaďovanie a spravovanie GIS a zhromažďovanie, uchovávanie, analyzovanie, organizovanie, zobrazovanie a distribuovanie týchto dát.
 7. Analyzovanie, interpretácia a integrácia priestorových objektov a javov v GIS, vrátane vizualizácie a zobrazovania týchto dát v mapách, modeloch a mobilných zariadeniach.
 8. Skúmanie prírodného a sociálneho životného prostredia, meranie pozemných a morských zdrojov a využívanie týchto dát v plánovaní rozvoja mestského, vidieckého a regionálneho územia.
 9. Plánovanie, rozvoj a prerozdelenie vlastníctva v mestách alebo na vidieku, týkajúceho sa pozemkov, alebo stavieb.
 10. Ohodnocovanie hodnoty a správa vlastníctva v mestách alebo na vidieku, týkajúceho sa pozemkov, alebo stavieb.
 11. Plánovanie, meranie a organizovanie stavebných prác, vrátane odhadu nákladov.

Pri aplikovaní uvedených činností, geodeti berú do úvahy príslušné právne, ekonomické, enviromentálne a sociálne aspekty každého projektu.

Z anglického originálu preložil: Ing. Ján Hardoš, marec 2011