Krátka správa č. 6/2024

Pozvánka na VZ, návrh kandidátov predstavenstva KGK, návrh kandidátov člena KGK
a
utor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.02.2024

Vážený člen KGK,

ako sme Vás už informovali krátkou správou 57/2023, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 15.3.2024 v Hoteli SENEC.
Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.

V zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia a volebného poriadku (6-týždňov pred termínom konania VZ) posielame 1. zásielku k valnému zhromaždeniu.

Tento rok sú v programe VZ voľby do orgánov KGK. Každý člen komory má právo navrhovať svojich kandidátov do volieb a sám byť volený.
V zmysle Volebného poriadku predstavenstvo KGK pripravilo návrh kandidátov do orgánov KGK, ktorý je súčasťou prílohy (tlačivo Kandidátka 2024 – návrh P). Návrh kandidátov do predstavenstva KGK zatiaľ nie je úplný. Kandidátku môžete doplniť svojim návrhom, ktorý musí obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, navrhovanú funkciu, mená navrhovateľov a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou. Vami predložený písomný návrh (Návrh kandidátov do orgánov KGK) musí byť podpísaný minimálne 5-timi navrhovateľmi a doplnený súhlasom kandidáta. Rozhodujúci deň pre zostavenie definitívnej kandidátky je 1. marec 2024. Akceptované budú návrhy doručené do kancelárie komory do tohto termínu.
Predstavenstvo z došlých návrhov zostaví kandidátske lístky do jednotlivých orgánov komory s menami navrhnutých kandidátov v abecednom poradí.
V orgánoch KGK sú vítaní všetci, ktorí majú záujem sa aktívne podieľať na činnosti komory a jej orgánov.

Najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaždenia Vám budú odoslané ostatné dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ (program, vyhodnotenie rozpočtu KGK za rok 2023, návrh rozpočtu KGK pre rok 2024,…).

POZVÁNKA (PDF, 56 KB)

KANDIDÁTKA – Návrh P-KGK (DOCX, 15 KB)

NÁVRH KANDIDÁTOV (DOCX, 29 KB)