Krátka správa č. 5/2024

Vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.02.2024

Vážený člen KGK,

na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o vysvetlenie otázok v súvislosti s evidenciou BPEJ.

  1. Čo v prípade, ak je grafický priebeh BPEJ z údajov portálu mapového portálu alebo portálu AKO a z údajov KN rozdielny?
  2. Čo v prípade, ak poľnohospodársky pozemok nemá evidovaný grafický priebeh BPEJ?

K otázke č. 1)

V súvislosti s touto otázkou možno uviesť, že problematika využitia zdroja areálov BPEJ a dôvody bola podrobne analyzovaná v liste KO-000510-6:2023 a následne KO-8052_7_2023. Uvedené sa síce vzťahuje špeciálne pre posudzovanie údajov pri úradnom overení, no závery možno globalizovať aj pre iné činnosti súvisiace s využívaním údajov a preberaním údajov do katastra nehnuteľností.

Zároveň však uvádzame, že úrad v súčasnosti pripravuje novú dohodu s VÚPOP, kde bude hlavným zdrojom využitia dát pre kataster práve elektronická služba aktuálnych areálov BPEJ. Následne bude možné zabezpečiť vhodným metodickým spôsobom aktuálne údaje z VÚPOP aj v katastri nehnuteľností.

K otázke č. 2)

Vzhľadom na skutočnosť, že údaje o BPEJ vznikajú mimo rezort ÚGKK SR, je potrebné nazerať na situáciu tak, že v prípade ak pozemok neprekrýva areál BPEJ, jej hodnota nie je vyčíslená a teda je bez určenia BPEJ. Uvedená skutočnosť bude zásadná predovšetkým v prípade, ak dôjde v údajoch katastra ku kompletnej aktualizácii areálov BPEJ z údajov VÚPOP, kde aj BPEJ vzniká.