Krátka správa č. 28/2023

Právne stanovisko v otázke premlčania zodpovednosti za výsledky práce autorizovaného geodeta a kartografa
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.06.2023

Vážený člen KGK,

na základe žiadosti nášho člena sme požiadali advokátku JUDr. Hardošovú o spracovanie stanoviska v otázke zodpovednosti geodeta za výsledky jeho práce.

Zo stanoviska vyberáme:

Ak geodet svojím vadným plnením či poručením inej svojej právnej povinnosti spôsobí zákazníkovi škodu, zákazník musí svoje práva a nároky uplatniť voči geodetovi v zákonom stanovenej dobe, tzv. premlčacej dobe.

V prípade, ak zákazník riadne uplatní nároky z náhrady škody voči geodetovi na súde v premlčacej dobe, premlčacia doba prestáva plynúť a neskončí skôr ako bude právoplatne ukončené súdne konanie.

Dĺžka zákonom stanovenej premlčacej doby, v ktorej by zákazník mal uplatniť svoje nároky voči geodetovi zo zodpovednosti za škodu na súde (bez rizika uplatnenia námietky premlčania zo stany geodeta), bude závisieť od charakteru zákazníka, teda či zákazník bude podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Po uplynutí príslušnej premlčacej doby, bude môcť geodet uplatniť voči zákazníkovi tzv. námietku premlčania. Ak ju geodet uplatní, t. j. namietne, že uplynula niektorá z premlčacích dôb, zbaví sa tak povinnosti zákazníkovi plniť náhradu škody, resp. zákazník už nebude v súdnom konaní úspešný, hoci inak splnil všetky podmienky na jej priznanie súdom.

Prílohu nájdete na webe v časti Infoblok/Právne poradenstvo/Advokátka (“Len pre členov”)