Stanovy KGK

Komora geodetov a kartografov

Vnútorné predpisy

STANOVY KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

2022

 

 

 

STANOVY KOMORY GEODETOV KARTOGRAFOV

 

PRVÁ ČASŤ

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora“) je zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.[1]

 

 1. Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Komora je právnickou osobou.

 

Článok 2
Základné pojmy

 

 1. Autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie osoba, ktorá autorizačne overuje vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu[2] a ktorá, ak má miesto podnikania na území Slovenskej republiky, je zapísaná v zozname.[3]

 

 1. Usadeným autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie autorizovaný geodet a kartograf podľa predchádzajúceho odseku, ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky geodetické a kartografické činnosti vykonáva sústavne.[4]

 

 1. Hosťujúcim autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie autorizovaný geodet a kartograf podľa odseku 1, ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky, vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky len prechodne a je zapísaný v registri.[5]

 

 1. Členským štátom štát Európskej únie, sa rozumie štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarska konfederácia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

 

 1. Domovským štátom sa rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania alebo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti.

 

 1. Regulačným orgánom domovského štátu sa rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný geodet a kartograf.

 

 1. Kvalifikačnou skúškou sa rozumie skúška osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.2

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3
Pôsobnosť komory

 

 1. Komora zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Vydáva a odníma oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa.[6]

 

 1. Vedie a vykonáva zápis a zmenu údajov v

a) zozname,

b) registri a

c) evidencii.

 

4. Zabezpečuje správu mandátnych certifikátov autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Dbá o to, že autorizovaní geodeti a kartografi vykonávali činnosti odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich postavenie a výkon činnosti a predpismi komory.

 

 1. Organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, preskúšanie a vykonávanie kompenzačných opatrení.[7]

 

 1. Určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky, preskúšania, vykonávania kompenzačných opatrení a ďalšieho vzdelávania členov komory.

 

 1. Uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa;[8] posudzuje jeho bezúhonnosť a uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škodu.

 

 1. Vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom a ukladá disciplinárne opatrenia.

 

 1. Vydáva predpisy komory, ktorými sú najmä stanovy komory, organizačný poriadok, skúšobný poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa a cenník administratívnych činností komory a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.

 

 1. Určuje sumu úhrady za

a) účasť na kvalifikačnej skúške,

b) vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

c) členský príspevok na činnosti komory,

d) vykonanie kompenzačného opatrenia.

 

 1. Spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými školami a strednými školami, právnickými organizáciami uskutočňujúcimi výskum a vývoj, orgánmi štátnej správy a stavovskými organizáciami a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov.

 

 1. Zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami v Slovenskej republike aj v zahraničí, vykonáva poradenskú, expertíznu, osvetovú, propagačnú činnosť a vydáva bulletin komory.

 

 1. Spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Spolupracuje s právnickými osobami v zahraničí, ktoré majú postavenie obdobné postaveniu komory a s inými regulačnými orgánmi vo veciach splnenia podmienok a zápisu usadených a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov.

 

TRETIA ČASŤ

Článok 4
Zoznam

 

 1. Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho trest nebol zahladený,

c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením[9] alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo úspešne absolvuje preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 12 ods. 5 druhej vety zákona1,

d) má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

e) zloží sľub,

f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,

g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

h) zaplatí členský príspevok,

i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.

 

 1. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba komore údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.[10] Fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov vydaným príslušným orgánom krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom; ak sa taký doklad v danej krajine nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov alebo listina, ktorá ho nahrádza, musia byť opatrené osvedčením podľa osobitného predpisu[11] a predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak; na listiny vydané v Českej republike sa povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.

 

 1. Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; formulár žiadosti zverejní komora na svojom webovom sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 7 ods. 2.

 

 1. Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta[12] (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak je žiadosť podaná prostredníctvom kontaktného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 12 písm. a) až f), i), j) a m). Komora oznámi kontaktnému miestu spôsob vybavenia žiadosti.

 

 1. Prílohou k žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1, okrem písmen d) a h). Doklady sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený preklad dokladov v českom jazyku do štátneho jazyka nevyžaduje.

 

 

 1. Komora preskúma žiadosť a jej prílohy do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti[13] alebo oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť pracovných dní. Ak fyzická osoba nedostatky v určenej lehote neodstráni, komora rozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu.

 

 1. Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu do dvoch mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak má žiadosť alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa prvej vety začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu má sa za to, že komora fyzickú osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo.

 

 1. Správny poriadok sa vzťahuje na konanie o rozhodovaní o

a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku,

b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu,

c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo

d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.

Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa zákona1, má právo domáhať sa ochrany na súde proti rozhodnutiu komory podľa odseku 8.

 

 1. Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia[14] a

b) najmenej päť rokov odbornej praxe, po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania podľa písm. a) tohto odseku, vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností[15] alebo má doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.

 

 1. Za účasť na kvalifikačnej skúške, za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa a za vykonanie kompenzačných opatrení, sa platí úhrada.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“.

 

 1. Do zoznamu sa zapisuje

a) meno a priezvisko, titul,

b) dátum narodenia,

c) miesto trvalého pobytu, adresa pobytu v domovskom štáte alebo adresa pobytu,[16]

d) miesto podnikania v Slovenskej republike,

e) rozsah vybraných geodetických a kartografických činností,

f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky a dátum vydania osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,

g) dátum zloženia sľubu,

h) dátum vydania a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

i) spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 8 ods. 2,

j) ak ide o spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 8 ods. 2 písm. b) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú vykonáva činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,

k) pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

l) právoplatné disciplinárne opatrenie,

m) kontaktné údaje autorizovaného geodeta a kartografa, elektronickú adresu a telefónne číslo.

 

 1. Zoznam má verejnú časť a neverejnú časť. Komora zverejňuje údaje podľa odseku 12 písm. a), d), e), h) a k). Komora na základe súhlasu autorizovaného geodeta a kartografa údaje podľa odseku 12 písm. m) zverejní vo verejnej časti zoznamu.

 

 1. Zápisom do zoznamu sa fyzická osoba stáva členom komory. Na základe zápisu do zoznamu komora vydá fyzickej osobe oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa, úradnú pečiatku (ďalej len „pečiatka“) a mandátny certifikát. Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky.[17] Vzor oprávnenia, pečiatky a vizualizácie mandátneho certifikátu je uvedený v prílohe č. 1.

 

 1. Zápisom do zoznamu vzniká fyzickej osobe právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. Zmenu údajov uvedených v odseku 12 je autorizovaný geodet a kartograf povinný písomne oznámiť komore do 15 dní odo dňa ich zmeny.

 

 1. Ak má komora pochybnosti o dokladoch, ktorými fyzická osoba preukazuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 a 9 alebo sa komora dozvie o skutočnosti, ktorá môže byť prekážkou na zapísanie do zoznamu, komora je oprávnená požiadať príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán štátu, ktorý doklad vydal o potvrdenie autentickosti predloženého dokladu alebo potvrdenie, že fyzická osoba spĺňa požiadavky z hľadiska vzdelania a odbornej prípravy.

 

Článok 5
Osobitné ustanovenia pre hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa

 

 1. Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na území Slovenskej republiky na dočasnom a príležitostnom základe za podmienok a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.1

 

 1. Do registra pri prvom hosťovaní komora zapíše toho, kto preukáže, že

a) je občanom členského štátu,

b) je bezúhonný,

c) nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

d) je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a má doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,

e) úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa čl. 6, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,

f) má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

 

 1. Do registra pri predĺžení hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, komora zapíše toho, kto spĺňa požiadavky podľa ods. 2, písm. b), c) a f); splnenie uvedených požiadaviek komora preverí.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra (ďalej len „uchádzač“) skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub podľa čl. 4 ods. 11.

 

 1. Komora zapíše do registra uchádzača do jedného mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať uchádzača do registra, má sa za to, že komora uchádzača do registra zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať uchádzača do registra je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo. Ak uchádzač nevykoná úspešne kompenzačné opatrenie podľa čl. 6, komora ho do registra nezapíše.

 

 1. Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Pečiatka hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V kruhopise pod štátnym znakom Slovenskej republiky je uvedená aj doba platnosti registrácie. Vzor oprávnenia, pečiatky a vizualizácie mandátneho certifikátu je uvedený v prílohe č. 2.

 

 1. Zápisom do registra vzniká uchádzačovi právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. Do registra sa okrem údajov podľa čl. 5 ods. 12 písm. a) až e) a g) až m) zapisujú aj údaje o uchádzačovi v rozsahu

a) označenie a adresa regulačného orgánu domovského štátu,

b) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,

c) doba platnosti, na ktorú je zapísaný v registri,

d) dátum zápisu do registra.

 

 1. Povinnosti podľa čl. 4 ods. 3 až 6, 8, 10, 11 a 16, čl. 7 až 9, čl. 10 ods. 1 písm. a) až g), i), ods. 2 až 8, čl. 11 ods. 2 písm. d) až g) a čl. 19, 20 a ďalších predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.

 

Článok 6
Kompenzačné opatrenia

 

 1. Ak komora do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uchádzača o zápis do registra zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.1

 

 1. Kompenzačné opatrenie podľa odseku 1 uchádzač vykoná pred komorou. Ak ide o výkon geodetických a kartografických činností, výsledky ktorých sa preberajú do katastra nehnuteľností, kompenzačné opatrenie uchádzač vykoná pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

 

Článok 7
Poistenie zodpovednosti za škodu

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti; zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobí osoba, ktorá koná v jeho mene ako jeho zamestnanec alebo jeho zástupca na základe splnomocnenia.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný pri zápise do zoznamu alebo registra preukázať komore, že má poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celej doby zápisu v zozname alebo v registri; to neplatí počas pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný na písomnú výzvu komory predložiť v určenej lehote na nahliadnutie poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

 

 1. Komora môže zabezpečiť uzatvorenie hromadnej poistnej zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „hromadná poistná zmluva“). Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve, je povinný platiť poistné v sume a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve; odsek 2 sa neuplatňuje. Autorizovaný geodet a kartograf môže svoj súhlas s hromadnou poistnou zmluvou odvolať, ak komore preukáže, že má uzatvorenú samostatnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Komora vyčiarkne autorizovaného geodeta a kartografa z hromadnej poistnej zmluvy v prípade, že neuhradí poistné spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve alebo svojim konaním spôsobí navýšenie poistného. Autorizovanému geodetovi a kartografovi zaniká poistenie zodpovednosti za škodu z hromadnej poistnej zmluvy dňom oznámenia komory o vyčiarknutí autorizovaného geodeta a kartografa z hromadnej poistnej zmluvy alebo uplynutím lehoty na zaplatenie poistného komore.

 

Článok 8
Spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

 

 1. Výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sa na účely tohto zákona rozumie autorizačné overenie skutočnosti, či je dokumentácia obsahujúca výsledky vybraných geodetických a kartografických činností (ďalej len „dokumentácia“) vyhotovená tak, že svojim obsahom a náležitosťami zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým predpisom. Autorizovaný geodet a kartograf počas overovania vykoná v rozsahu potrebnom na autorizačné overenie

a) kontrolu podkladov použitých pri vyhotovení dokumentácie,

b) kontrolu metodického postupu meraní a výpočtov vykonaných pri vyhotovení dokumentácie a ich výsledkov,

c) merania a výpočty s cieľom zabezpečiť nezávislú kontrolu výsledkov uvedených v dokumentácii.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,

b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

 

 1. Ustanovenia upravujúce povinnosti vo vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamestnanca, spoločníka a konateľa.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf pri výkone svojej činnosti postupuje nezávisle, nestranne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Autorizovaný geodet a kartograf odmietne pokyny zamestnávateľa, ak si myslí, že sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a s predpismi komory; takéto odmietnutie pokynu zamestnávateľa sa nepovažuje za porušenie pracovnej disciplíny.

 

Článok 9
Pozastavenie výkonu činnosti

 

 1. Komora pozastaví autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak

a) sa začne konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania,

b) je proti nemu vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu súvisiaceho s výkonom povolania, a to až do právoplatného skončenia trestného konania,

c) o to sám požiada,

d) nezaplatí pokutu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta,

e) nezaplatí trovy disciplinárneho konania do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie.

 

 1. Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak sa proti nemu začne disciplinárne konanie až do jeho právoplatného skončenia.

 

 1. Účinky pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, zákaz používania pečiatky a deaktivovanie mandátneho certifikátu nastávajú dňom

a) doručenia právoplatného rozhodnutia komory a pozastavení výkonu činnosti,

b) uvedeným v písomnej žiadosti a pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c), alebo

c) doručenia písomnej žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c), ak v žiadosti nie je uvedený deň, ku ktorému má byť činnosť pozastavená.

 

 1. Ak má autorizovaný geodet a kartograf pozastavený výkon činnosti, je povinný do siedmich pracovných dní odo dňa pozastavenia činnosti vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát.

 

 1. Pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa nemá vplyv na už zaplatený členský príspevok a uhradenú sumu na poistenie.

 

 1. Na základe žiadosti autorizovaného geodeta a kartografa komora pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa zruší rozhodnutím, ak zaniknú dôvody pozastavenia výkonu činnosti.

 

 1. Komora záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vymaže zo zoznamu dňom vydania rozhodnutia podľa odseku 6 a autorizovanému geodetovi a kartografovi vráti oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a aktivuje mu mandátny certifikát.

 

 1. Ak je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pozastavený dlhšie ako päť rokov, komora môže nariadiť jeho preskúšanie. Preskúšanie nemôže komora nariadiť autorizovanému geodetovi a kartografovi, ak má kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.6

 

 1. Ak komora nariadi preskúšanie autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 8, rozhodne o zrušení pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa až po úspešnom vykonaní preskúšania.

 

 1. Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. Komora vráti autorizovanému geodetovi a kartografovi oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku, aktivuje mu mandátny certifikát a vymaže zo zoznamu záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. O odvolaní proti rozhodnutiu komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa rozhoduje predstavenstvo.

 

 1. Rozhodnutie o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c) sa vyznačí v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

 

Článok 10
Vyčiarknutie zo zoznamu

 

 1. Komora vyčiarkne zo zoznamu toho kto

a) zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,

b) má obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,

c) stratí bezúhonnosť,

d) má právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,

e) nemá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo doklad, ktorý preukazuje osobitnú odbornú spôsobilosť v členskom štáte,

f) nie je poistený proti škode spôsobenej výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

g) je zapísaný na základe nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov,

h) je v omeškaní so zaplatením členského príspevku a tento nezaplatí ani do 30 dní po doručení výzvy na zaplatenie,

i) písomne požiada komoru o vyčiarknutie

j) je čestným členom komory.[18]

 

 1. Účinky vyčiarknutia zo zoznamu nastávajú dňom doručenia právoplatného rozhodnutia komory o vyčiarknutí zo zoznamu; týmto dňom komora deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu.

 

 1. Ak je autorizovaný geodet a kartograf vyčiarknutý zo zoznamu, je povinný do siedmich pracovných dní od vyčiarknutia vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát; pri úmrtí fyzickej osoby kancelária komory požiada pozostalých o vrátenie oprávnenia, pečiatky a deaktivuje používanie mandátneho certifikátu.

 

 1. Rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) sa vyznačí v zozname. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

 

 1. Fyzická osoba môže písomne požiadať o opätovný zápis do zoznamu podľa čl. 4 ods. 3 až 5, ak zaniknú dôvody uvedené v odseku 1, okrem písmena h), a po úhrade administratívnych nákladov, ktoré súvisia s vyčiarknutím a opätovným zápisom do zoznamu. Ak od vyčiarknutia zo zoznamu uplynie viac ako päť rokov, fyzická osoba je povinná zúčastniť sa preskúšania; to neplatí, ak má fyzická osoba kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.8

 

 1. Fyzická osoba, ktorá je vyčiarknutá zo zoznamu z dôvodu podľa odseku 1 písm. h), môže požiadať o opätovný zápis do zoznamu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od vyčiarknutia zo zoznamu a po úhrade všetkých záväzkov, ktoré jej vzniknú vo vzťahu ku komore.

 

 1. Komora vyčiarkne z registra toho

a) kto spĺňa dôvody podľa odseku 1, okrem písm. h),

b) komu uplynie lehota, na ktorú je zapísaný do registra a táto nie je predĺžená,

c) o koho vyčiarknutie požiada regulačný orgán domovského štátu alebo členského štátu

d) je čestným členom komory.

 

 1. Na opätovný zápis do registra sa primerane vzťahuje odsek 5.

 

Článok 11
Práva a povinnosti člena komory

 

 1. Člen komory je oprávnený

a) zúčastňovať sa a aktívne sa podieľať na činnosti komory a jej orgánov, voliť a byť volený do orgánov komory; právo člena byť volený do orgánov komory je obmedzené opakovaným uložením disciplinárneho opatrenia,[19]

b) predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich oprávnených záujmov, vyplývajúcich z členstva v komore,

c) využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí,

d) požiadať komoru o právnu pomoc vo veciach súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Člen komory je povinný

a) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy komory,

b) platiť riadne a včas členský príspevok, okrem doby, na ktorú má člen komory pozastavený výkon činnosti,

c) sústavne sa vzdelávať a priebežne plniť podmienky určené predstavenstvom týkajúce sa sústavného vzdelávania,

d) dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,

e) vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory,

f) na dokumentoch uvádzať svoje meno a priezvisko, evidenčné číslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, používať odtlačok pečiatky alebo mandátny certifikát,

g) byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa; ak komora uzatvára hromadnú poistnú zmluvu[20] na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v prospech svojich členov je člen komory povinný uhradiť poistné v sume a spôsobom určeným predstavenstvom komory; neuhradenie poistného sa považuje za zavinené porušenie povinnosti člena komory,

h) oznámiť komore všetky skutočnosti nevyhnutné na riadne vedenie zoznamu a všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa alebo na vyčiarknutie zo zoznamu a každú ich zmenu, a to do 15 dní od ich vzniku,

i) splniť uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a zaplatiť trovy disciplinárneho konania do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne konanie; za nesplnenie povinností uvedených v odseku 2, písm. i) tohto článku komora pozastaví členovi výkon činnosti.[21]

 

 1. Záväzky, ktoré autorizovanému geodetovi a kartografovi vzniknú vo vzťahu ku komore počas výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu.

 

 1. Komora spracúva osobné údaje autorizovaných geodetov a kartografov, a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností komory, najmä údajov potrebných podľa čl. 4 a 5, údajov potrebných na poistenie podľa čl. 7, údajov potrebných podľa čl. 8 ods. 2, údajov potrebných na disciplinárne konanie podľa čl. 19 a 20, údajov potrebných na posúdenie dôvodov pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu alebo registra. Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve uzatvorenej podľa čl. 7 ods. 3, komora je oprávnená na oznámenie o pristúpení k hromadnej poistnej zmluve a trvania jeho poistenia, uskutočniť aj prenos osobných údajov konkrétnej vybranej poisťovni v rozsahu osobných údajov potrebných na zabezpečenie plnenia zo zmluvy v prospech autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj uhradenej poistnej sumy. Komora je oprávnená na splnenie povinnosti podľa čl. 4 ods. 12 osobné údaje v rozsahu verejnej časti zoznamu alebo na základe žiadosti aj údaje v rozsahu čl. 4 ods. 12 písm. m) zverejniť na svojom webovom sídle.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 12
Orgány komory

 

 1. Orgánmi komory sú

a) valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „valné zhromaždenie“),

b) predstavenstvo,

c) skúšobná a autorizačná komisia,

d) disciplinárna komisia,

e) dozorná rada.

 

 1. Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné. Člen orgánu komory vykonáva funkciu až do zvolenia nového člena orgánu komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie presiahne tri roky.

 

 1. Členovia komory môžu vykonávať volebné a hlasovacie právo aj elektronicky; podmienky voľby alebo hlasovania určí ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje alebo zvoláva.

 

 1. Komora môže zriaďovať aj poradné orgány.

 

 1. Funkcie v orgánoch komory sú čestné a nezastupiteľné, členovia orgánov komory podľa odseku 1 písm. b) až e) a členovia poradných orgánov podľa odseku 4 majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch komory v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.[22]

 

 1. Rokovania príslušného orgánu komory sa zúčastňujú jeho členovia. Orgány komory môžu prizvať na svoje rokovanie podľa povahy prerokovávaných otázok a podľa vlastného uváženia ďalšie osoby alebo osoby, ktoré o to požiadajú. Člen dozornej rady poverený kontrolou činnosti orgánu komory sa môže zúčastniť jeho rokovania bez prizvania.

 

 1. Na platnosť uznesenia orgánu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu komory.

 

Článok 13
Valné zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie.

 

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia komory.

 

 1. Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok. Ak o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia požiada aspoň jedna pätina členov komory, predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia najneskôr do troch mesiacov od predloženia žiadosti.

 

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov komory. Ak valné zhromaždenie nie je ani hodinu po začatí zasadnutia uznášaniaschopné, môže sa valné zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.

 

 1. Valné zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva, ďalších členov predstavenstva, ako aj členov orgánov komory podľa čl. 11 ods. 1 písm. d) a e) a ich predsedov,

b) schvaľuje Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,

c) schvaľuje predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, rokovací poriadok, volebný poriadok, skúšobný poriadok, disciplinárny poriadok a cenník komory za administratívnu činnosť,

d) schvaľuje sumu úhrady za

1. členský príspevok,

2. vykonanie kvalifikačnej skúšky,

3. preskúšanie,

4. vykonanie kompenzačného opatrenia,

 1. vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a
 2. výdavky na náhradu za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch a v poradných orgánoch komory a pri výkone funkcie regionálneho zástupcu,

e) schvaľuje rozpočet komory,

f) schvaľuje ročnú účtovnú závierku na základe vyjadrenia dozornej rady,

g) schvaľuje návrhy na udelenie titulu Čestný člen Komory geodetov a kartografov.

 

 1. Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania, spôsob uznášania a prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia upravuje rokovací poriadok valného zhromaždenia.

 

Článok 14
Predstavenstvo

 

 1. Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Riadi a zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predstavenstvo má deväť členov. Činnosť predstavenstva sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

 1. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť, koná v mene komory a zastupuje komoru navonok. Predsedu zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda.

 

 1. Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace.

 

4. Predstavenstvo najmä

a) zvoláva valné zhromaždenie a pripravuje program valného zhromaždenia,

b) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky alebo iné poplatky,

c) vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,

d) rozhoduje o zápise do zoznamu alebo registra,

e) vedie zoznam a register,

f) vedie evidenciu členov komory,

g) na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie, ako aj na základe osvedčenia,[23] vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

h) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy a s inými profesijnými organizáciami,

i) určuje formu a rozsah sústavného vzdelávania (čl. 21),

j) zriaďuje poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov (čl. 18)

k) vymenúva a odvoláva regionálnych zástupcov komory,

l) určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce,

m) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradí valné zhromaždenie.

 

 1. Podrobnosti o výkone činnosti predstavenstva, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí upravuje štatút predstavenstva vydaný komorou.

 

Článok 15
Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom komory.

 

 1. Dozorná rada má päť členov. V odôvodnených prípadoch a na žiadosť dozornej rady má poverený člen dozornej rady právo zúčastniť sa rokovania ostatných orgánov komory. Počas svojej prítomnosti na rokovaní ostatných orgánov komory člen dozornej rady vykonáva kontrolnú činnosť, pričom nezasahuje do rokovania a nezúčastňuje sa hlasovania príslušného orgánu komory.

 

 1. Na čele dozornej rady je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

 

 1. Dozorná rada najmä

a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia,

b) kontroluje činnosť orgánov komory,

c) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami komory,

d) predkladá valnému zhromaždeniu vyjadrenie k ročnej účtovnej závierke vrátane odporúčania na jej schválenie alebo neschválenie,

e) predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

f) predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu za predchádzajúci kalendárny rok a správu o jej činnosti za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Podrobnosti o výkone činnosti dozornej rady, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí upravuje štatút dozornej rady vydaný komorou.

 

Článok 16
Skúšobná a autorizačná a komisia

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia je orgán komory, ktorý zabezpečuje organizáciu a vykonanie kvalifikačnej skúšky, kompenzačných opatrení, posudzuje splnenie kvalifikačných podmienok na zápis do zoznamu a v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory.

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia má najmenej päť členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií.

 

 1. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť. Predseda komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Na kvalifikačnej skúške a na výkone kompenzačného opatrenia sú prítomní členovia skúšobnej a autorizačnej komisie a uchádzač. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť skúšky na základe súhlasu predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie, ak o to požiadajú. Kvalifikačná skúška sa nepovažuje za rokovanie skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 1. Podrobnosti o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie, obsah a priebeh kvalifikačnej skúšky, postup pri uznávaní odbornej kvalifikácie, postup pri vykonávaní kompenzačných opatrení, postup a spôsob preskúšania autorizovaných geodetov upravuje skúšobný a autorizačný poriadok vydaný Komorou.

 

Článok 17
Disciplinárna komisia

 

 1. Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad autorizovanými geodetmi a kartografmi.

 

 1. Disciplinárna komisia má sedem členov.

 

 1. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť. Predseda disciplinárnej komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti disciplinárnej komisie za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Disciplinárna komisia najmä

a) prijíma podnety, zisťuje a prešetruje porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,1 ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, zisťuje a prešetruje nekvalitnú odbornú činnosť a pri porušení ukladá disciplinárne opatrenie, ak nejde o priestupok alebo trestný čin,

b) vydáva rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia a vedie ich evidenciu.

 

 1. Podrobnosti o činnosti disciplinárnej komisie, priebehu disciplinárneho konania a postupe pri ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje disciplinárny poriadok vydaný Komorou.

 

Článok 18
Poradné orgány

 

 1. Predstavenstvo na podporu činnosti a zabezpečenie úloh Komory zriaďuje poradné orgány (komisie) najmä v oblasti

a) legislatívy,

b) cenotvorby a podnikania,

c) katastra nehnuteľností,

d) pozemkových úprav,

e) inžinierskej a priemyselnej geodézie.

 

 1. Predstavenstvo môže zriadiť na riešenie aktuálnych úloh a otázok komisie „ad hoc“.

 

 1. Predsedu a členov komisie menuje predstavenstvo. Komisia sa skladá z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Predseda riadi a organizuje činnosť komisie. Predseda komisie je vždy člen Komory.

 

 1. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Členovia komisie majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch Komory v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.

 

 1. Komisie prijímajú rozhodnutia konsenzom. Predseda komisie v súčinnosti s kanceláriou Komory zabezpečí, aby sa na rokovaniach komisie vyhotovoval záznam, ktorý obsahuje informáciu o prerokovaných otázkach a prijaté rozhodnutia. Záznamy z rokovania komisií archivuje kancelária Komory.

 

PIATA ČASŤ

Článok 19
Disciplinárne konanie

 

 1. Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať disciplinárnej komisii orgán komory, člen komory alebo tretia osoba. Disciplinárna komisia môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu.

 

 1. Disciplinárne konanie možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti disciplinárna komisia dozvie, najneskôr do troch rokov odo dňa kedy k porušeniu povinnosti došlo. Disciplinárne konanie začína disciplinárna komisia doručením oznámenia osobe, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie.

 

 1. Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od začatia disciplinárneho konania a v osobitne zložitých prípadoch najneskôr do šiestich mesiacov alebo v tejto lehote postúpiť podnet na prešetrenie oprávneným orgánom.

 

 1. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku a podpis oprávnenej osoby. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia sa môže osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

 

 1. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré rozhodnutie disciplinárnej komisie po preskúmaní potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom.

 

 1. Osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vzniknú v disciplinárnom konaní. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že osoba porušila povinnosť, zaviaže ju uhradiť komore aj trovy disciplinárneho konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

 

 1. Podrobnosti o postupe orgánov Komory pri disciplinárnom konaní, práva osoby, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, sumu trov konania a pravidlá ich úhrady upravuje disciplinárny poriadok Komory, ktorý vydá Komora.

 

Článok 20
Disciplinárna zodpovednosť

 

 1. Za zavinené porušenie povinnosti člena Komory alebo hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa ustanovenej zákonom,[24] ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, disciplinárna komisia môže uložiť disciplinárne opatrenie.[25]

 

 1. Ak disciplinárna komisia zistí, že člen Komory alebo hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf naplnil svojim konaním znaky priestupku alebo trestného činu, postúpi takýto podnet na prešetrenie oprávneným orgánom a v tomto rozsahu disciplinárne konanie zastaví.

 

 1. Pokuty sú príjmom Komory.

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Článok 21
Sústavné vzdelávanie

 

 1. Komora dbá o to, že autorizovaní geodeti a kartografi vykonávali činnosti odborne a spôsobom ustanoveným predpismi, ktoré upravujú ich postavenie a výkon činnosti, a predpismi Komory. Za týmto účelom Komora zabezpečuje sústavné vzdelávanie svojich členov zamerané najmä na:

a) aktuálne znenie a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, predpisov Komory a technických špecifikácií (noriem) a

b) vývoj technológií a technologických postupov, súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Každý člen Komory má povinnosť sústavne sa vzdelávať a priebežne plniť podmienky určené predstavenstvom týkajúce sa sústavného vzdelávania [čl. 11, ods. 2, písm. c)].

 

 1. Formu a rozsah sústavného vzdelávania určí predstavenstvo v osobitnom dokumente Komory [čl. 14, ods. 4, písm. i)].

 

 1. Predstavenstvo v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiu určí a na webovom sídle komory zverejní zoznam podujatí a ich bodové hodnotenie najneskôr 30. marca bežného roku. Ak sa člen komory zúčastní na podujatí, ktoré nie je zaradené do zoznamu zverejnenom na webovom sídle komory, oznámi to kancelárii komory do 30. januára nasledujúceho roku. O akceptácii podujatia na účely evidencie sústavného vzdelávania rozhodne a výšku bodového hodnotenia určí kancelária komory v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou.

 

 1. Predstavenstvo určí obdobie na kontrolu sústavného vzdelávania a počet bodov, ktoré člen komory musí preukázateľne získať v danom období. Nedosiahnutie stanoveného minimálneho počtu bodov v kontrolovanom období sa považuje za zavinené nesplnenie povinnosti člena Komory [čl. 20 ods. 1 a čl. 21 ods. 2].

 

 1. Kancelária komory priebežne eviduje sústavné vzdelávanie členov Komory a predkladá predstavenstvu správu o účasti členov Komory na sústavnom vzdelávaní najneskôr 28. februára nasledujúceho roku.

 

 1. Podrobnosti o povinnostiach členov a postupe predstavenstva pri zabezpečení sústavného vzdelávania členov komory upravuje osobitný predpis, ktorý vydá Komora.

 

SIEDMA ČASŤ

Článok 22
Financovanie činnosti komory

 

 1. Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov a hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi príjmov komory sú členské príspevky, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrady za vykonanie kompenzačného opatrenia, úhrady za účasť na preskúšaní, úhrady nákladov za administratívnu činnosť komory, úhrady za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa, pokuty uložené v disciplinárnom konaní, výnosy z vlastného majetku, dobrovoľné príspevky, dary od fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie príjmy.

 

 1. Komora zostavuje každoročne svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári podľa neho. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie.

 

 1. Komora používa finančné prostriedky iba na činnosť, na ktorú boli určené rozpočtom. Pri ohrození rozpočtu zvolá bezodkladne predstavenstvo valné zhromaždenie, ktoré prerokuje a vykoná úpravu rozpočtu.

 

 1. Členský príspevok schválený valným zhromaždením je splatný do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ak valné zhromaždenie neurčí inú lehotu na jeho úhradu.

 

 1. Komora vyzve písomne člena komory, ktorý je v omeškaní s úhradou členského príspevku, na jeho úhradu. Ak člen komory neuhradí členský príspevok vo výške určenej valným zhromaždením ani v lehote do 30 dní po doručení tejto výzvy, považuje sa to za neuhradenie členského príspevku komore[26]. Výzva sa doručuje členovi na adresu trvalého pobytu zapísanú v zozname autorizovaných geodetov a kartografov, ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk alebo do osobnej elektronickej schránky člena, ak ju má aktivovanú na doručovanie úradných písomností ako zásielka s doručenkou. Výzva na úhradu členského príspevku sa považuje za doručenú, len čo člen písomnosť prevezme alebo len čo je komore vrátená z akýchkoľvek dôvodov. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak člen prijatie písomnosti odmietne. Účinky doručenia nenastanú iba v prípade, ak člen preukáže, že v čase doručovania sa na adrese nezdržiaval alebo mal obmedzený prístup k elektronickej schránke.

 

 1. Kontrolu nad finančnými prostriedkami a ich hospodárením vykonáva priebežne dozorná rada.

 

ÔSMA ČASŤ

 

Článok 23
Administratívne zabezpečenie činnosti Komory

 

 1. Na administratívne zabezpečenie úloh, činnosti a aktivít Komory, predstavenstvo zriaďuje kanceláriu Komory. Predstavenstvo určuje jej organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov a rozsah technického vybavenia.

 

 1. Kancelária zabezpečuje najmä

a) písomnú agendu orgánov komory,

b) podklady potrebné na rokovanie orgánov komory,

c) agendu súvisiacu s hospodárením komory,

d) evidenciu uznesení z valného zhromaždenia.

 

 1. Prácu kancelárie riadi a organizuje tajomník Komory, ktorého menuje a odvoláva predstavenstvo. Pracovnoprávne náležitosti voči tajomníkovi vykonáva predseda predstavenstva.

 

Článok 24
Činnosť Komory v regiónoch

 

 1. Komora spravidla raz ročne organizuje stretnutia členov Komory v regiónoch (regionálne stretnutia). Úlohou regionálnych stretnutí je riešiť aktuálne problémy a požiadavky autorizovaných geodetov a kartografov v regiónoch, plniť úlohy im zverené valným zhromaždením Komory a predstavenstvom, priblížiť členom Komory v regiónoch aktuálne dianie v rezorte, zmeny právnych a technických predpisov, technických špecifikácií a technologických postupov v oblastiach súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Na administratívne a organizačné zabezpečenie aktivít a činnosti Komory v regiónoch, menuje predstavenstvo regionálnych zástupcov, spravidla z radov členov predstavenstva alebo ďalších orgánov Komory. Regionálni zástupcovia najmä:

a) zvolávajú a organizačne zabezpečujú regionálne stretnutia,

b) určujú program a témy prerokúvané na regionálnych stretnutiach v spolupráci s členmi Komory pôsobiacich v regiónoch,

c) zabezpečujú v súčinnosti s predstavenstvom sústavné vzdelávanie členov Komory v regióne,

d) prizývajú na regionálne stretnutia členov orgánov Komory a ďalších odborníkov s cieľom, naplniť program regionálnych stretnutí,

e) navrhujú kandidátov do orgánov Komory, poradných orgánov a „ad hoc“ komisií Komory z radov členov Komory pôsobiacich v regióne,

f) informujú predstavenstvo o dianí v regióne a predkladajú požiadavky a potreby členov Komory na zasadnutiach orgánov Komory.

 

 1. Funkčné obdobie regionálnych zástupcov je zhodné s funkčným obdobím členov orgánov Komory.

 

 1. Funkcia regionálneho zástupcu je čestná a nezastupiteľná. Regionálny zástupca má právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.

 

DEVIATA ČASŤ

Článok 25

Účinnosť stanov

 

 1. Zrušujú sa Stanovy Komory schválené valným zhromaždením dňa 22. marca 1996 a ich zmeny a doplnky schválené na valných zhromaždeniach členov komory v dňoch 20. marca 1998, 11. marca 2000, 18. marca 2005, 23. marca 2008, 27. marca 2009, 25. marca 2011, 22. marca 2013,
  marca 2014, 31. marca 2017 a 13. apríla 2018.

 

 1. Stanovy boli schválené na valnom zhromaždení členov Komory dňa 08. apríla 2022.

 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 09. apríla 2022.

[1] Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[2] § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[3] § 1 písm. b) a §2 písm. a) a b) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[4] § 2 písm. b) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[5] § 1 písm. c) a §2 písm. c) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[6] Činnosť nepodlieha režimu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

[7] Štvrtá časť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[8] Piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[9] § 7 ods. 4 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[10] § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[11] Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).

[12] § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[13] § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.

[14] Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[15] § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[16] Tretia časť zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[17] § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov.

[18] Postavenie, práva a povinnosti čestného člena upravuje Štatút Čestného člena Komory geodetov a kartografov.

[19] Člen komory, ktorému bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie, nemôže byť volený do orgánov komory v nasledujúcom volebnom období. Za opakované disciplinárne opatrenie sa považuje akékoľvek ďalšie právoplatné disciplinárne opatrenie bez ohľadu na charakter previnenia.

[20] § 9 ods. 3 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[21] § 11 ods. 1, písm. d) a e) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[22] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

[23] § 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[24] Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

[25] § 21 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

[26] § 12 ods. 1, písm. h) zákona č. 487/2021 Z. z o Komore geodetov a kartografov.

Komora geodetov a kartografov

Vnútorné predpisy

STANOVY KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

2022

 

 

 

STANOVY KOMORY GEODETOV KARTOGRAFOV

 

PRVÁ ČASŤ

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 

 1. Komora geodetov a kartografov so sídlom v Bratislave (ďalej len „komora“) je zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.[1]

 

 1. Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Komora je právnickou osobou.

 

Článok 2
Základné pojmy

 

 1. Autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie osoba, ktorá autorizačne overuje vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu[2] a ktorá, ak má miesto podnikania na území Slovenskej republiky, je zapísaná v zozname.[3]

 

 1. Usadeným autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie autorizovaný geodet a kartograf podľa predchádzajúceho odseku, ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti mimo územia Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky geodetické a kartografické činnosti vykonáva sústavne.[4]

 

 1. Hosťujúcim autorizovaným geodetom a kartografom sa rozumie autorizovaný geodet a kartograf podľa odseku 1, ktorý je oprávnený na vykonávanie geodetickej alebo kartografickej činnosti na území iného členského štátu ako Slovenskej republiky, vykonáva činnosti na území Slovenskej republiky len prechodne a je zapísaný v registri.[5]

 

 1. Členským štátom štát Európskej únie, sa rozumie štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarska konfederácia a v rozsahu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

 

 1. Domovským štátom sa rozumie členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu na výkon povolania alebo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti.

 

 1. Regulačným orgánom domovského štátu sa rozumie orgán štátnej správy, profesijná komora alebo profesijné združenie, ktoré podľa práva domovského štátu je orgánom oprávneným uznávať odborné kvalifikácie pre povolanie autorizovaný geodet a kartograf.

 

 1. Kvalifikačnou skúškou sa rozumie skúška osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.2

 

 

DRUHÁ ČASŤ

Článok 3
Pôsobnosť komory

 

 1. Komora zastupuje, obhajuje a presadzuje profesijné, sociálne a hospodárske záujmy autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Vydáva a odníma oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa.[6]

 

 1. Vedie a vykonáva zápis a zmenu údajov v

a) zozname,

b) registri a

c) evidencii.

 

4. Zabezpečuje správu mandátnych certifikátov autorizovaných geodetov a kartografov.

 

 1. Dbá o to, že autorizovaní geodeti a kartografi vykonávali činnosti odborne a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich postavenie a výkon činnosti a predpismi komory.

 

 1. Organizuje a riadi vykonávanie kvalifikačnej skúšky, preskúšanie a vykonávanie kompenzačných opatrení.[7]

 

 1. Určuje rozsah, formu a obsah kvalifikačnej skúšky, preskúšania, vykonávania kompenzačných opatrení a ďalšieho vzdelávania členov komory.

 

 1. Uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa;[8] posudzuje jeho bezúhonnosť a uznáva doklady o poistení zodpovednosti za škodu.

 

 1. Vedie disciplinárne konanie voči autorizovaným geodetom a kartografom a ukladá disciplinárne opatrenia.

 

 1. Vydáva predpisy komory, ktorými sú najmä stanovy komory, organizačný poriadok, skúšobný poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa a cenník administratívnych činností komory a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.

 

 1. Určuje sumu úhrady za

a) účasť na kvalifikačnej skúške,

b) vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

c) členský príspevok na činnosti komory,

d) vykonanie kompenzačného opatrenia.

 

 1. Spolupracuje pri rozvíjaní geodézie a kartografie s vysokými školami a strednými školami, právnickými organizáciami uskutočňujúcimi výskum a vývoj, orgánmi štátnej správy a stavovskými organizáciami a vytvára podmienky na zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie svojich členov.

 

 1. Zabezpečuje výmenu odborných poznatkov s odbornými komorami v Slovenskej republike aj v zahraničí, vykonáva poradenskú, expertíznu, osvetovú, propagačnú činnosť a vydáva bulletin komory.

 

 1. Spolupracuje s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Spolupracuje s právnickými osobami v zahraničí, ktoré majú postavenie obdobné postaveniu komory a s inými regulačnými orgánmi vo veciach splnenia podmienok a zápisu usadených a hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov.

 

TRETIA ČASŤ

Článok 4
Zoznam

 

 1. Komora zapíše do zoznamu fyzickú osobu, ak

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho trest nebol zahladený,

c) zloží kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa osvedčením[9] alebo preukáže uznanie odbornej kvalifikácie získanej v členskom štáte alebo v tretej krajine alebo úspešne absolvuje preskúšanie podľa § 11 ods. 9 alebo § 12 ods. 5 druhej vety zákona1,

d) má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

e) zloží sľub,

f) zaplatí úhradu za účasť na kvalifikačnej skúške, na preskúšaní alebo úhradu za vykonanie kompenzačných opatrení,

g) zaplatí úhradu za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

h) zaplatí členský príspevok,

i) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu.

 

 1. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba komore údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.[10] Fyzická osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov vydaným príslušným orgánom krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom; ak sa taký doklad v danej krajine nevydáva, nahrádza výpis z registra trestov rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom krajiny. Výpis z registra trestov alebo listina, ktorá ho nahrádza, musia byť opatrené osvedčením podľa osobitného predpisu[11] a predložené spolu s osvedčeným prekladom do štátneho jazyka, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak; na listiny vydané v Českej republike sa povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka nevzťahuje.

 

 1. Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť sa podáva na tlačive komory v štátnom jazyku; formulár žiadosti zverejní komora na svojom webovom sídle. V žiadosti fyzická osoba uvedie spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 7 ods. 2.

 

 1. Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta[12] (ďalej len „kontaktné miesto“). Ak je žiadosť podaná prostredníctvom kontaktného miesta, žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 12 písm. a) až f), i), j) a m). Komora oznámi kontaktnému miestu spôsob vybavenia žiadosti.

 

 1. Prílohou k žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 1, okrem písmen d) a h). Doklady sa predkladajú v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii v štátnom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka. Pri občanovi Českej republiky sa osvedčený preklad dokladov v českom jazyku do štátneho jazyka nevyžaduje.

 

 

 1. Komora preskúma žiadosť a jej prílohy do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia a vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti[13] alebo oznámi žiadateľovi nedostatky žiadosti alebo jej príloh a určí lehotu na ich odstránenie, nie kratšiu ako päť pracovných dní. Ak fyzická osoba nedostatky v určenej lehote neodstráni, komora rozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu.

 

 1. Komora zapíše fyzickú osobu do zoznamu do dvoch mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o prijatí žiadosti. Ak má žiadosť alebo jej prílohy nedostatky, lehota podľa prvej vety začína plynúť odo dňa odstránenia všetkých nedostatkov podľa odseku 6. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu má sa za to, že komora fyzickú osobu do zoznamu zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo.

 

 1. Správny poriadok sa vzťahuje na konanie o rozhodovaní o

a) neumožnení fyzickej osobe vykonať kvalifikačnú skúšku,

b) odmietnutí zapísať fyzickú osobu do zoznamu,

c) pozastavení činnosti fyzickej osobe, alebo

d) vyčiarknutí fyzickej osoby zo zoznamu.

Fyzická osoba, ktorá tvrdí, že spĺňa podmienky podľa zákona1, má právo domáhať sa ochrany na súde proti rozhodnutiu komory podľa odseku 8.

 

 1. Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v Slovenskej republike v študijnom odbore geodézia a kartografia alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia[14] a

b) najmenej päť rokov odbornej praxe, po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania podľa písm. a) tohto odseku, vo vykonávaní vybraných geodetických a kartografických činností[15] alebo má doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.

 

 1. Za účasť na kvalifikačnej skúške, za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa a za vykonanie kompenzačných opatrení, sa platí úhrada.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že činnosť autorizovaného geodeta a kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“.

 

 1. Do zoznamu sa zapisuje

a) meno a priezvisko, titul,

b) dátum narodenia,

c) miesto trvalého pobytu, adresa pobytu v domovskom štáte alebo adresa pobytu,[16]

d) miesto podnikania v Slovenskej republike,

e) rozsah vybraných geodetických a kartografických činností,

f) dátum vykonania kvalifikačnej skúšky a dátum vydania osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo dátum rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie,

g) dátum zloženia sľubu,

h) dátum vydania a číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa,

i) spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 8 ods. 2,

j) ak ide o spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa čl. 8 ods. 2 písm. b) identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú vykonáva činnosť autorizovaného geodeta a kartografa, v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie,

k) pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

l) právoplatné disciplinárne opatrenie,

m) kontaktné údaje autorizovaného geodeta a kartografa, elektronickú adresu a telefónne číslo.

 

 1. Zoznam má verejnú časť a neverejnú časť. Komora zverejňuje údaje podľa odseku 12 písm. a), d), e), h) a k). Komora na základe súhlasu autorizovaného geodeta a kartografa údaje podľa odseku 12 písm. m) zverejní vo verejnej časti zoznamu.

 

 1. Zápisom do zoznamu sa fyzická osoba stáva členom komory. Na základe zápisu do zoznamu komora vydá fyzickej osobe oprávnenie autorizovaného geodeta a kartografa, úradnú pečiatku (ďalej len „pečiatka“) a mandátny certifikát. Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky.[17] Vzor oprávnenia, pečiatky a vizualizácie mandátneho certifikátu je uvedený v prílohe č. 1.

 

 1. Zápisom do zoznamu vzniká fyzickej osobe právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. Zmenu údajov uvedených v odseku 12 je autorizovaný geodet a kartograf povinný písomne oznámiť komore do 15 dní odo dňa ich zmeny.

 

 1. Ak má komora pochybnosti o dokladoch, ktorými fyzická osoba preukazuje splnenie podmienok podľa odsekov 1 a 9 alebo sa komora dozvie o skutočnosti, ktorá môže byť prekážkou na zapísanie do zoznamu, komora je oprávnená požiadať príslušný orgán Slovenskej republiky alebo príslušný orgán štátu, ktorý doklad vydal o potvrdenie autentickosti predloženého dokladu alebo potvrdenie, že fyzická osoba spĺňa požiadavky z hľadiska vzdelania a odbornej prípravy.

 

Článok 5
Osobitné ustanovenia pre hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa

 

 1. Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa na území Slovenskej republiky na dočasnom a príležitostnom základe za podmienok a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.1

 

 1. Do registra pri prvom hosťovaní komora zapíše toho, kto preukáže, že

a) je občanom členského štátu,

b) je bezúhonný,

c) nemá obmedzený alebo zakázaný výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

d) je oprávnený vykonávať geodetickú alebo kartografickú činnosť v členskom štáte a má doklad o vysokoškolskom vzdelaní v študijnom odbore geodézia a kartografia vydaný vysokou školou v členskom štáte,

e) úspešne vykoná kompenzačné opatrenie podľa čl. 6, ak ho komora považuje za potrebné vykonať,

f) má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky.

 

 1. Do registra pri predĺžení hosťovania alebo pri opakovanom hosťovaní, komora zapíše toho, kto spĺňa požiadavky podľa ods. 2, písm. b), c) a f); splnenie uvedených požiadaviek komora preverí.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra (ďalej len „uchádzač“) skladá do rúk predsedu predstavenstva komory sľub podľa čl. 4 ods. 11.

 

 1. Komora zapíše do registra uchádzača do jedného mesiaca odo dňa, keď je jeho žiadosť úplná. Ak komora v lehote podľa prvej vety nerozhodne o odmietnutí zapísať uchádzača do registra, má sa za to, že komora uchádzača do registra zapísala dňom uplynutia lehoty; proti rozhodnutiu o odmietnutí zapísať uchádzača do registra je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje predstavenstvo. Ak uchádzač nevykoná úspešne kompenzačné opatrenie podľa čl. 6, komora ho do registra nezapíše.

 

 1. Na základe zápisu do registra vydá komora uchádzačovi oprávnenie hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát. Pečiatka hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie titul, meno, priezvisko a text „Hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf“. Na vnútornom kruhopise sa uvedie medzi dva spojovníky číslo oprávnenia hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa a text „Rozsah podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“ alebo „Rozsah podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“, alebo „Rozsah podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.“. V strede pečiatky je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V kruhopise pod štátnym znakom Slovenskej republiky je uvedená aj doba platnosti registrácie. Vzor oprávnenia, pečiatky a vizualizácie mandátneho certifikátu je uvedený v prílohe č. 2.

 

 1. Zápisom do registra vzniká uchádzačovi právo overovať výsledky vybraných geodetických a kartografických činností.

 

 1. Do registra sa okrem údajov podľa čl. 5 ods. 12 písm. a) až e) a g) až m) zapisujú aj údaje o uchádzačovi v rozsahu

a) označenie a adresa regulačného orgánu domovského štátu,

b) údaje o vzdelaní a odbornej praxi,

c) doba platnosti, na ktorú je zapísaný v registri,

d) dátum zápisu do registra.

 

 1. Povinnosti podľa čl. 4 ods. 3 až 6, 8, 10, 11 a 16, čl. 7 až 9, čl. 10 ods. 1 písm. a) až g), i), ods. 2 až 8, čl. 11 ods. 2 písm. d) až g) a čl. 19, 20 a ďalších predpisov komory sa primerane vzťahujú aj na hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa zapísaného v registri.

 

Článok 6
Kompenzačné opatrenia

 

 1. Ak komora do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uchádzača o zápis do registra zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou uchádzača a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, nariadi vykonať kompenzačné opatrenie na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu.1

 

 1. Kompenzačné opatrenie podľa odseku 1 uchádzač vykoná pred komorou. Ak ide o výkon geodetických a kartografických činností, výsledky ktorých sa preberajú do katastra nehnuteľností, kompenzačné opatrenie uchádzač vykoná pred Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

 

Článok 7
Poistenie zodpovednosti za škodu

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti; zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobí osoba, ktorá koná v jeho mene ako jeho zamestnanec alebo jeho zástupca na základe splnomocnenia.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný pri zápise do zoznamu alebo registra preukázať komore, že má poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu musí trvať počas celej doby zápisu v zozname alebo v registri; to neplatí počas pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa. Autorizovaný geodet a kartograf je povinný na písomnú výzvu komory predložiť v určenej lehote na nahliadnutie poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

 

 1. Komora môže zabezpečiť uzatvorenie hromadnej poistnej zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „hromadná poistná zmluva“). Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve, je povinný platiť poistné v sume a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve; odsek 2 sa neuplatňuje. Autorizovaný geodet a kartograf môže svoj súhlas s hromadnou poistnou zmluvou odvolať, ak komore preukáže, že má uzatvorenú samostatnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Komora vyčiarkne autorizovaného geodeta a kartografa z hromadnej poistnej zmluvy v prípade, že neuhradí poistné spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve alebo svojim konaním spôsobí navýšenie poistného. Autorizovanému geodetovi a kartografovi zaniká poistenie zodpovednosti za škodu z hromadnej poistnej zmluvy dňom oznámenia komory o vyčiarknutí autorizovaného geodeta a kartografa z hromadnej poistnej zmluvy alebo uplynutím lehoty na zaplatenie poistného komore.

 

Článok 8
Spôsob výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

 

 1. Výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa sa na účely tohto zákona rozumie autorizačné overenie skutočnosti, či je dokumentácia obsahujúca výsledky vybraných geodetických a kartografických činností (ďalej len „dokumentácia“) vyhotovená tak, že svojim obsahom a náležitosťami zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a technickým predpisom. Autorizovaný geodet a kartograf počas overovania vykoná v rozsahu potrebnom na autorizačné overenie

a) kontrolu podkladov použitých pri vyhotovení dokumentácie,

b) kontrolu metodického postupu meraní a výpočtov vykonaných pri vyhotovení dokumentácie a ich výsledkov,

c) merania a výpočty s cieľom zabezpečiť nezávislú kontrolu výsledkov uvedených v dokumentácii.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf môže vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa

a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,

b) v mene a na zodpovednosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ.

 

 1. Ustanovenia upravujúce povinnosti vo vzťahu ku komore sa vzťahujú aj na zamestnanca, spoločníka a konateľa.

 

 1. Autorizovaný geodet a kartograf pri výkone svojej činnosti postupuje nezávisle, nestranne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Autorizovaný geodet a kartograf odmietne pokyny zamestnávateľa, ak si myslí, že sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a s predpismi komory; takéto odmietnutie pokynu zamestnávateľa sa nepovažuje za porušenie pracovnej disciplíny.

 

Článok 9
Pozastavenie výkonu činnosti

 

 1. Komora pozastaví autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak

a) sa začne konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného skončenia konania,

b) je proti nemu vznesené obvinenie zo spáchania úmyselného trestného činu súvisiaceho s výkonom povolania, a to až do právoplatného skončenia trestného konania,

c) o to sám požiada,

d) nezaplatí pokutu do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta,

e) nezaplatí trovy disciplinárneho konania do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne opatrenie.

 

 1. Komora môže pozastaviť autorizovanému geodetovi a kartografovi výkon činnosti, ak sa proti nemu začne disciplinárne konanie až do jeho právoplatného skončenia.

 

 1. Účinky pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, zákaz používania pečiatky a deaktivovanie mandátneho certifikátu nastávajú dňom

a) doručenia právoplatného rozhodnutia komory a pozastavení výkonu činnosti,

b) uvedeným v písomnej žiadosti a pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c), alebo

c) doručenia písomnej žiadosti o pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c), ak v žiadosti nie je uvedený deň, ku ktorému má byť činnosť pozastavená.

 

 1. Ak má autorizovaný geodet a kartograf pozastavený výkon činnosti, je povinný do siedmich pracovných dní odo dňa pozastavenia činnosti vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát.

 

 1. Pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa nemá vplyv na už zaplatený členský príspevok a uhradenú sumu na poistenie.

 

 1. Na základe žiadosti autorizovaného geodeta a kartografa komora pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa zruší rozhodnutím, ak zaniknú dôvody pozastavenia výkonu činnosti.

 

 1. Komora záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vymaže zo zoznamu dňom vydania rozhodnutia podľa odseku 6 a autorizovanému geodetovi a kartografovi vráti oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a aktivuje mu mandátny certifikát.

 

 1. Ak je výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa pozastavený dlhšie ako päť rokov, komora môže nariadiť jeho preskúšanie. Preskúšanie nemôže komora nariadiť autorizovanému geodetovi a kartografovi, ak má kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.6

 

 1. Ak komora nariadi preskúšanie autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 8, rozhodne o zrušení pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa až po úspešnom vykonaní preskúšania.

 

 1. Ak súd zruší rozhodnutie komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. Komora vráti autorizovanému geodetovi a kartografovi oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku, aktivuje mu mandátny certifikát a vymaže zo zoznamu záznam o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. O odvolaní proti rozhodnutiu komory o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa rozhoduje predstavenstvo.

 

 1. Rozhodnutie o pozastavení výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa odseku 1 písm. c) sa vyznačí v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

 

Článok 10
Vyčiarknutie zo zoznamu

 

 1. Komora vyčiarkne zo zoznamu toho kto

a) zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,

b) má obmedzenie spôsobilosti na právne úkony,

c) stratí bezúhonnosť,

d) má právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu,

e) nemá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo doklad, ktorý preukazuje osobitnú odbornú spôsobilosť v členskom štáte,

f) nie je poistený proti škode spôsobenej výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

g) je zapísaný na základe nesprávnych, nepravdivých alebo neúplných údajov,

h) je v omeškaní so zaplatením členského príspevku a tento nezaplatí ani do 30 dní po doručení výzvy na zaplatenie,

i) písomne požiada komoru o vyčiarknutie

j) je čestným členom komory.[18]

 

 1. Účinky vyčiarknutia zo zoznamu nastávajú dňom doručenia právoplatného rozhodnutia komory o vyčiarknutí zo zoznamu; týmto dňom komora deaktivuje aj používanie mandátneho certifikátu.

 

 1. Ak je autorizovaný geodet a kartograf vyčiarknutý zo zoznamu, je povinný do siedmich pracovných dní od vyčiarknutia vrátiť komore oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, pečiatku a mandátny certifikát; pri úmrtí fyzickej osoby kancelária komory požiada pozostalých o vrátenie oprávnenia, pečiatky a deaktivuje používanie mandátneho certifikátu.

 

 1. Rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) sa vyznačí v zozname. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

 

 1. Fyzická osoba môže písomne požiadať o opätovný zápis do zoznamu podľa čl. 4 ods. 3 až 5, ak zaniknú dôvody uvedené v odseku 1, okrem písmena h), a po úhrade administratívnych nákladov, ktoré súvisia s vyčiarknutím a opätovným zápisom do zoznamu. Ak od vyčiarknutia zo zoznamu uplynie viac ako päť rokov, fyzická osoba je povinná zúčastniť sa preskúšania; to neplatí, ak má fyzická osoba kvalifikačnú skúšku podľa osobitného predpisu.8

 

 1. Fyzická osoba, ktorá je vyčiarknutá zo zoznamu z dôvodu podľa odseku 1 písm. h), môže požiadať o opätovný zápis do zoznamu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od vyčiarknutia zo zoznamu a po úhrade všetkých záväzkov, ktoré jej vzniknú vo vzťahu ku komore.

 

 1. Komora vyčiarkne z registra toho

a) kto spĺňa dôvody podľa odseku 1, okrem písm. h),

b) komu uplynie lehota, na ktorú je zapísaný do registra a táto nie je predĺžená,

c) o koho vyčiarknutie požiada regulačný orgán domovského štátu alebo členského štátu

d) je čestným členom komory.

 

 1. Na opätovný zápis do registra sa primerane vzťahuje odsek 5.

 

Článok 11
Práva a povinnosti člena komory

 

 1. Člen komory je oprávnený

a) zúčastňovať sa a aktívne sa podieľať na činnosti komory a jej orgánov, voliť a byť volený do orgánov komory; právo člena byť volený do orgánov komory je obmedzené opakovaným uložením disciplinárneho opatrenia,[19]

b) predkladať vlastné návrhy a požadovať od komory podporu na ochranu svojich oprávnených záujmov, vyplývajúcich z členstva v komore,

c) využívať pomoc komory pri rozširovaní svojich znalostí,

d) požiadať komoru o právnu pomoc vo veciach súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Člen komory je povinný

a) dbať o dobré meno komory, dodržiavať predpisy komory,

b) platiť riadne a včas členský príspevok, okrem doby, na ktorú má člen komory pozastavený výkon činnosti,

c) sústavne sa vzdelávať a priebežne plniť podmienky určené predstavenstvom týkajúce sa sústavného vzdelávania,

d) dodržiavať Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,

e) vykonávať činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory,

f) na dokumentoch uvádzať svoje meno a priezvisko, evidenčné číslo oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, používať odtlačok pečiatky alebo mandátny certifikát,

g) byť poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa; ak komora uzatvára hromadnú poistnú zmluvu[20] na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti autorizovaného geodeta a kartografa v prospech svojich členov je člen komory povinný uhradiť poistné v sume a spôsobom určeným predstavenstvom komory; neuhradenie poistného sa považuje za zavinené porušenie povinnosti člena komory,

h) oznámiť komore všetky skutočnosti nevyhnutné na riadne vedenie zoznamu a všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa alebo na vyčiarknutie zo zoznamu a každú ich zmenu, a to do 15 dní od ich vzniku,

i) splniť uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a zaplatiť trovy disciplinárneho konania do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je uložené disciplinárne konanie; za nesplnenie povinností uvedených v odseku 2, písm. i) tohto článku komora pozastaví členovi výkon činnosti.[21]

 

 1. Záväzky, ktoré autorizovanému geodetovi a kartografovi vzniknú vo vzťahu ku komore počas výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa, nezanikajú vyčiarknutím zo zoznamu.

 

 1. Komora spracúva osobné údaje autorizovaných geodetov a kartografov, a to v rozsahu potrebnom na plnenie povinností komory, najmä údajov potrebných podľa čl. 4 a 5, údajov potrebných na poistenie podľa čl. 7, údajov potrebných podľa čl. 8 ods. 2, údajov potrebných na disciplinárne konanie podľa čl. 19 a 20, údajov potrebných na posúdenie dôvodov pozastavenia výkonu činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a dôvodov na vyčiarknutie zo zoznamu alebo registra. Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve uzatvorenej podľa čl. 7 ods. 3, komora je oprávnená na oznámenie o pristúpení k hromadnej poistnej zmluve a trvania jeho poistenia, uskutočniť aj prenos osobných údajov konkrétnej vybranej poisťovni v rozsahu osobných údajov potrebných na zabezpečenie plnenia zo zmluvy v prospech autorizovaného geodeta a kartografa, ako aj uhradenej poistnej sumy. Komora je oprávnená na splnenie povinnosti podľa čl. 4 ods. 12 osobné údaje v rozsahu verejnej časti zoznamu alebo na základe žiadosti aj údaje v rozsahu čl. 4 ods. 12 písm. m) zverejniť na svojom webovom sídle.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok 12
Orgány komory

 

 1. Orgánmi komory sú

a) valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „valné zhromaždenie“),

b) predstavenstvo,

c) skúšobná a autorizačná komisia,

d) disciplinárna komisia,

e) dozorná rada.

 

 1. Funkcie v orgánoch komory podľa odseku 1 písm. b) až e) sú navzájom nezlučiteľné. Funkčné obdobie v orgánoch komory je trojročné. Člen orgánu komory vykonáva funkciu až do zvolenia nového člena orgánu komory, a to aj, ak jeho funkčné obdobie presiahne tri roky.

 

 1. Členovia komory môžu vykonávať volebné a hlasovacie právo aj elektronicky; podmienky voľby alebo hlasovania určí ten, kto voľbu alebo hlasovanie vyhlasuje alebo zvoláva.

 

 1. Komora môže zriaďovať aj poradné orgány.

 

 1. Funkcie v orgánoch komory sú čestné a nezastupiteľné, členovia orgánov komory podľa odseku 1 písm. b) až e) a členovia poradných orgánov podľa odseku 4 majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch komory v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.[22]

 

 1. Rokovania príslušného orgánu komory sa zúčastňujú jeho členovia. Orgány komory môžu prizvať na svoje rokovanie podľa povahy prerokovávaných otázok a podľa vlastného uváženia ďalšie osoby alebo osoby, ktoré o to požiadajú. Člen dozornej rady poverený kontrolou činnosti orgánu komory sa môže zúčastniť jeho rokovania bez prizvania.

 

 1. Na platnosť uznesenia orgánu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov orgánu komory.

 

Článok 13
Valné zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie.

 

 1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia komory.

 

 1. Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz za rok. Ak o zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia požiada aspoň jedna pätina členov komory, predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia najneskôr do troch mesiacov od predloženia žiadosti.

 

 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica všetkých členov komory. Ak valné zhromaždenie nie je ani hodinu po začatí zasadnutia uznášaniaschopné, môže sa valné zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej jedna tretina všetkých členov komory. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.

 

 1. Valné zhromaždenie najmä

a) volí a odvoláva predsedu a podpredsedu predstavenstva, ďalších členov predstavenstva, ako aj členov orgánov komory podľa čl. 11 ods. 1 písm. d) a e) a ich predsedov,

b) schvaľuje Etický kódex autorizovaného geodeta a kartografa,

c) schvaľuje predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory, najmä stanovy komory, rokovací poriadok, volebný poriadok, skúšobný poriadok, disciplinárny poriadok a cenník komory za administratívnu činnosť,

d) schvaľuje sumu úhrady za

1. členský príspevok,

2. vykonanie kvalifikačnej skúšky,

3. preskúšanie,

4. vykonanie kompenzačného opatrenia,

 1. vydanie oprávnenia na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa a
 2. výdavky na náhradu za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch a v poradných orgánoch komory a pri výkone funkcie regionálneho zástupcu,

e) schvaľuje rozpočet komory,

f) schvaľuje ročnú účtovnú závierku na základe vyjadrenia dozornej rady,

g) schvaľuje návrhy na udelenie titulu Čestný člen Komory geodetov a kartografov.

 

 1. Pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania, spôsob uznášania a prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia upravuje rokovací poriadok valného zhromaždenia.

 

Článok 14
Predstavenstvo

 

 1. Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Riadi a zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predstavenstvo má deväť členov. Činnosť predstavenstva sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

 

 1. Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi a organizuje jeho činnosť, koná v mene komory a zastupuje komoru navonok. Predsedu zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda.

 

 1. Predstavenstvo sa schádza spravidla raz za tri mesiace.

 

4. Predstavenstvo najmä

a) zvoláva valné zhromaždenie a pripravuje program valného zhromaždenia,

b) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky alebo iné poplatky,

c) vymenúva a odvoláva predsedu a členov skúšobnej a autorizačnej komisie,

d) rozhoduje o zápise do zoznamu alebo registra,

e) vedie zoznam a register,

f) vedie evidenciu členov komory,

g) na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie, ako aj na základe osvedčenia,[23] vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

h) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy a s inými profesijnými organizáciami,

i) určuje formu a rozsah sústavného vzdelávania (čl. 21),

j) zriaďuje poradné orgány, vymenúva a odvoláva ich členov (čl. 18)

k) vymenúva a odvoláva regionálnych zástupcov komory,

l) určuje hlavné smery a rámcové pravidlá medzinárodnej spolupráce,

m) plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyhradí valné zhromaždenie.

 

 1. Podrobnosti o výkone činnosti predstavenstva, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí upravuje štatút predstavenstva vydaný komorou.

 

Článok 15
Dozorná rada

 

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom komory.

 

 1. Dozorná rada má päť členov. V odôvodnených prípadoch a na žiadosť dozornej rady má poverený člen dozornej rady právo zúčastniť sa rokovania ostatných orgánov komory. Počas svojej prítomnosti na rokovaní ostatných orgánov komory člen dozornej rady vykonáva kontrolnú činnosť, pričom nezasahuje do rokovania a nezúčastňuje sa hlasovania príslušného orgánu komory.

 

 1. Na čele dozornej rady je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť.

 

 1. Dozorná rada najmä

a) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia,

b) kontroluje činnosť orgánov komory,

c) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami komory,

d) predkladá valnému zhromaždeniu vyjadrenie k ročnej účtovnej závierke vrátane odporúčania na jej schválenie alebo neschválenie,

e) predkladá predstavenstvu návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,

f) predkladá valnému zhromaždeniu revíznu správu za predchádzajúci kalendárny rok a správu o jej činnosti za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Podrobnosti o výkone činnosti dozornej rady, spôsob rokovania a prijímania rozhodnutí upravuje štatút dozornej rady vydaný komorou.

 

Článok 16
Skúšobná a autorizačná a komisia

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia je orgán komory, ktorý zabezpečuje organizáciu a vykonanie kvalifikačnej skúšky, kompenzačných opatrení, posudzuje splnenie kvalifikačných podmienok na zápis do zoznamu a v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory zabezpečuje ďalšie vzdelávanie členov komory.

 

 1. Skúšobná a autorizačná komisia má najmenej päť členov. Skladá sa z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií.

 

 1. Na čele skúšobnej a autorizačnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť. Predseda komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Na kvalifikačnej skúške a na výkone kompenzačného opatrenia sú prítomní členovia skúšobnej a autorizačnej komisie a uchádzač. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť skúšky na základe súhlasu predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie, ak o to požiadajú. Kvalifikačná skúška sa nepovažuje za rokovanie skúšobnej a autorizačnej komisie.

 

 1. Podrobnosti o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie, obsah a priebeh kvalifikačnej skúšky, postup pri uznávaní odbornej kvalifikácie, postup pri vykonávaní kompenzačných opatrení, postup a spôsob preskúšania autorizovaných geodetov upravuje skúšobný a autorizačný poriadok vydaný Komorou.

 

Článok 17
Disciplinárna komisia

 

 1. Disciplinárna komisia je orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad autorizovanými geodetmi a kartografmi.

 

 1. Disciplinárna komisia má sedem členov.

 

 1. Na čele disciplinárnej komisie je predseda, ktorý riadi a organizuje jej činnosť. Predseda disciplinárnej komisie predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti disciplinárnej komisie za obdobie od ostatného riadneho valného zhromaždenia.

 

 1. Disciplinárna komisia najmä

a) prijíma podnety, zisťuje a prešetruje porušenie povinnosti ustanovenej osobitným predpisom,1 ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, zisťuje a prešetruje nekvalitnú odbornú činnosť a pri porušení ukladá disciplinárne opatrenie, ak nejde o priestupok alebo trestný čin,

b) vydáva rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia a vedie ich evidenciu.

 

 1. Podrobnosti o činnosti disciplinárnej komisie, priebehu disciplinárneho konania a postupe pri ukladaní disciplinárnych opatrení upravuje disciplinárny poriadok vydaný Komorou.

 

Článok 18
Poradné orgány

 

 1. Predstavenstvo na podporu činnosti a zabezpečenie úloh Komory zriaďuje poradné orgány (komisie) najmä v oblasti

a) legislatívy,

b) cenotvorby a podnikania,

c) katastra nehnuteľností,

d) pozemkových úprav,

e) inžinierskej a priemyselnej geodézie.

 

 1. Predstavenstvo môže zriadiť na riešenie aktuálnych úloh a otázok komisie „ad hoc“.

 

 1. Predsedu a členov komisie menuje predstavenstvo. Komisia sa skladá z členov komory a z ďalších odborníkov z vedeckých inštitúcií, škôl, štátnych orgánov a stavovských organizácií. Predseda riadi a organizuje činnosť komisie. Predseda komisie je vždy člen Komory.

 

 1. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Členovia komisie majú právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v orgánoch Komory v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.

 

 1. Komisie prijímajú rozhodnutia konsenzom. Predseda komisie v súčinnosti s kanceláriou Komory zabezpečí, aby sa na rokovaniach komisie vyhotovoval záznam, ktorý obsahuje informáciu o prerokovaných otázkach a prijaté rozhodnutia. Záznamy z rokovania komisií archivuje kancelária Komory.

 

PIATA ČASŤ

Článok 19
Disciplinárne konanie

 

 1. Podnet na začatie disciplinárneho konania môže podať disciplinárnej komisii orgán komory, člen komory alebo tretia osoba. Disciplinárna komisia môže začať disciplinárne konanie aj z vlastného podnetu.

 

 1. Disciplinárne konanie možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti disciplinárna komisia dozvie, najneskôr do troch rokov odo dňa kedy k porušeniu povinnosti došlo. Disciplinárne konanie začína disciplinárna komisia doručením oznámenia osobe, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie.

 

 1. Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od začatia disciplinárneho konania a v osobitne zložitých prípadoch najneskôr do šiestich mesiacov alebo v tejto lehote postúpiť podnet na prešetrenie oprávneným orgánom.

 

 1. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia je písomné a obsahuje označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku a podpis oprávnenej osoby. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia sa môže osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

 

 1. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré rozhodnutie disciplinárnej komisie po preskúmaní potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Rozhodnutie o odvolaní je preskúmateľné súdom.

 

 1. Osoba, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, znáša trovy, ktoré jej vzniknú v disciplinárnom konaní. Ak disciplinárna komisia rozhodne, že osoba porušila povinnosť, zaviaže ju uhradiť komore aj trovy disciplinárneho konania do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

 

 1. Podrobnosti o postupe orgánov Komory pri disciplinárnom konaní, práva osoby, proti ktorej je vedené disciplinárne konanie, sumu trov konania a pravidlá ich úhrady upravuje disciplinárny poriadok Komory, ktorý vydá Komora.

 

Článok 20
Disciplinárna zodpovednosť

 

 1. Za zavinené porušenie povinnosti člena Komory alebo hosťujúceho autorizovaného geodeta a kartografa ustanovenej zákonom,[24] ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými špecifikáciami a predpismi komory, disciplinárna komisia môže uložiť disciplinárne opatrenie.[25]

 

 1. Ak disciplinárna komisia zistí, že člen Komory alebo hosťujúci autorizovaný geodet a kartograf naplnil svojim konaním znaky priestupku alebo trestného činu, postúpi takýto podnet na prešetrenie oprávneným orgánom a v tomto rozsahu disciplinárne konanie zastaví.

 

 1. Pokuty sú príjmom Komory.

 

 

 

ŠIESTA ČASŤ

Článok 21
Sústavné vzdelávanie

 

 1. Komora dbá o to, že autorizovaní geodeti a kartografi vykonávali činnosti odborne a spôsobom ustanoveným predpismi, ktoré upravujú ich postavenie a výkon činnosti, a predpismi Komory. Za týmto účelom Komora zabezpečuje sústavné vzdelávanie svojich členov zamerané najmä na:

a) aktuálne znenie a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, predpisov Komory a technických špecifikácií (noriem) a

b) vývoj technológií a technologických postupov, súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Každý člen Komory má povinnosť sústavne sa vzdelávať a priebežne plniť podmienky určené predstavenstvom týkajúce sa sústavného vzdelávania [čl. 11, ods. 2, písm. c)].

 

 1. Formu a rozsah sústavného vzdelávania určí predstavenstvo v osobitnom dokumente Komory [čl. 14, ods. 4, písm. i)].

 

 1. Predstavenstvo v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiu určí a na webovom sídle komory zverejní zoznam podujatí a ich bodové hodnotenie najneskôr 30. marca bežného roku. Ak sa člen komory zúčastní na podujatí, ktoré nie je zaradené do zoznamu zverejnenom na webovom sídle komory, oznámi to kancelárii komory do 30. januára nasledujúceho roku. O akceptácii podujatia na účely evidencie sústavného vzdelávania rozhodne a výšku bodového hodnotenia určí kancelária komory v spolupráci so skúšobnou a autorizačnou komisiou.

 

 1. Predstavenstvo určí obdobie na kontrolu sústavného vzdelávania a počet bodov, ktoré člen komory musí preukázateľne získať v danom období. Nedosiahnutie stanoveného minimálneho počtu bodov v kontrolovanom období sa považuje za zavinené nesplnenie povinnosti člena Komory [čl. 20 ods. 1 a čl. 21 ods. 2].

 

 1. Kancelária komory priebežne eviduje sústavné vzdelávanie členov Komory a predkladá predstavenstvu správu o účasti členov Komory na sústavnom vzdelávaní najneskôr 28. februára nasledujúceho roku.

 

 1. Podrobnosti o povinnostiach členov a postupe predstavenstva pri zabezpečení sústavného vzdelávania členov komory upravuje osobitný predpis, ktorý vydá Komora.

 

SIEDMA ČASŤ

Článok 22
Financovanie činnosti komory

 

 1. Komora financuje svoju činnosť z vlastných príjmov a hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi príjmov komory sú členské príspevky, úhrady za účasť na kvalifikačných skúškach, úhrady za vykonanie kompenzačného opatrenia, úhrady za účasť na preskúšaní, úhrady nákladov za administratívnu činnosť komory, úhrady za vydanie oprávnenia autorizovaného geodeta a kartografa, pokuty uložené v disciplinárnom konaní, výnosy z vlastného majetku, dobrovoľné príspevky, dary od fyzických osôb a právnických osôb a ďalšie príjmy.

 

 1. Komora zostavuje každoročne svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári podľa neho. Rozpočet schvaľuje valné zhromaždenie.

 

 1. Komora používa finančné prostriedky iba na činnosť, na ktorú boli určené rozpočtom. Pri ohrození rozpočtu zvolá bezodkladne predstavenstvo valné zhromaždenie, ktoré prerokuje a vykoná úpravu rozpočtu.

 

 1. Členský príspevok schválený valným zhromaždením je splatný do 30. apríla príslušného kalendárneho roka, ak valné zhromaždenie neurčí inú lehotu na jeho úhradu.

 

 1. Komora vyzve písomne člena komory, ktorý je v omeškaní s úhradou členského príspevku, na jeho úhradu. Ak člen komory neuhradí členský príspevok vo výške určenej valným zhromaždením ani v lehote do 30 dní po doručení tejto výzvy, považuje sa to za neuhradenie členského príspevku komore[26]. Výzva sa doručuje členovi na adresu trvalého pobytu zapísanú v zozname autorizovaných geodetov a kartografov, ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk alebo do osobnej elektronickej schránky člena, ak ju má aktivovanú na doručovanie úradných písomností ako zásielka s doručenkou. Výzva na úhradu členského príspevku sa považuje za doručenú, len čo člen písomnosť prevezme alebo len čo je komore vrátená z akýchkoľvek dôvodov. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak člen prijatie písomnosti odmietne. Účinky doručenia nenastanú iba v prípade, ak člen preukáže, že v čase doručovania sa na adrese nezdržiaval alebo mal obmedzený prístup k elektronickej schránke.

 

 1. Kontrolu nad finančnými prostriedkami a ich hospodárením vykonáva priebežne dozorná rada.

 

ÔSMA ČASŤ

 

Článok 23
Administratívne zabezpečenie činnosti Komory

 

 1. Na administratívne zabezpečenie úloh, činnosti a aktivít Komory, predstavenstvo zriaďuje kanceláriu Komory. Predstavenstvo určuje jej organizačnú štruktúru, objem mzdových prostriedkov a rozsah technického vybavenia.

 

 1. Kancelária zabezpečuje najmä

a) písomnú agendu orgánov komory,

b) podklady potrebné na rokovanie orgánov komory,

c) agendu súvisiacu s hospodárením komory,

d) evidenciu uznesení z valného zhromaždenia.

 

 1. Prácu kancelárie riadi a organizuje tajomník Komory, ktorého menuje a odvoláva predstavenstvo. Pracovnoprávne náležitosti voči tajomníkovi vykonáva predseda predstavenstva.

 

Článok 24
Činnosť Komory v regiónoch

 

 1. Komora spravidla raz ročne organizuje stretnutia členov Komory v regiónoch (regionálne stretnutia). Úlohou regionálnych stretnutí je riešiť aktuálne problémy a požiadavky autorizovaných geodetov a kartografov v regiónoch, plniť úlohy im zverené valným zhromaždením Komory a predstavenstvom, priblížiť členom Komory v regiónoch aktuálne dianie v rezorte, zmeny právnych a technických predpisov, technických špecifikácií a technologických postupov v oblastiach súvisiacich s výkonom činnosti autorizovaného geodeta a kartografa.

 

 1. Na administratívne a organizačné zabezpečenie aktivít a činnosti Komory v regiónoch, menuje predstavenstvo regionálnych zástupcov, spravidla z radov členov predstavenstva alebo ďalších orgánov Komory. Regionálni zástupcovia najmä:

a) zvolávajú a organizačne zabezpečujú regionálne stretnutia,

b) určujú program a témy prerokúvané na regionálnych stretnutiach v spolupráci s členmi Komory pôsobiacich v regiónoch,

c) zabezpečujú v súčinnosti s predstavenstvom sústavné vzdelávanie členov Komory v regióne,

d) prizývajú na regionálne stretnutia členov orgánov Komory a ďalších odborníkov s cieľom, naplniť program regionálnych stretnutí,

e) navrhujú kandidátov do orgánov Komory, poradných orgánov a „ad hoc“ komisií Komory z radov členov Komory pôsobiacich v regióne,

f) informujú predstavenstvo o dianí v regióne a predkladajú požiadavky a potreby členov Komory na zasadnutiach orgánov Komory.

 

 1. Funkčné obdobie regionálnych zástupcov je zhodné s funkčným obdobím členov orgánov Komory.

 

 1. Funkcia regionálneho zástupcu je čestná a nezastupiteľná. Regionálny zástupca má právo na náhradu za stratu času pri výkone funkcie v sume schválenej valným zhromaždením a náhradu hotových výdavkov.

 

DEVIATA ČASŤ

Článok 25

Účinnosť stanov

 

 1. Zrušujú sa Stanovy Komory schválené valným zhromaždením dňa 22. marca 1996 a ich zmeny a doplnky schválené na valných zhromaždeniach členov komory v dňoch 20. marca 1998, 11. marca 2000, 18. marca 2005, 23. marca 2008, 27. marca 2009, 25. marca 2011, 22. marca 2013,
  marca 2014, 31. marca 2017 a 13. apríla 2018.

 

 1. Stanovy boli schválené na valnom zhromaždení členov Komory dňa 08. apríla 2022.

 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňa 09. apríla 2022.

[1] Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[2] § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[3] § 1 písm. b) a §2 písm. a) a b) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[4] § 2 písm. b) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[5] § 1 písm. c) a §2 písm. c) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[6] Činnosť nepodlieha režimu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

[7] Štvrtá časť zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[8] Piata časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[9] § 7 ods. 4 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

[10] § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[11] Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z.).

[12] § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[13] § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.

[14] Druhá časť zákona č. 422/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[15] § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[16] Tretia časť zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[17] § 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov.

[18] Postavenie, práva a povinnosti čestného člena upravuje Štatút Čestného člena Komory geodetov a kartografov.

[19] Člen komory, ktorému bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie, nemôže byť volený do orgánov komory v nasledujúcom volebnom období. Za opakované disciplinárne opatrenie sa považuje akékoľvek ďalšie právoplatné disciplinárne opatrenie bez ohľadu na charakter previnenia.

[20] § 9 ods. 3 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[21] § 11 ods. 1, písm. d) a e) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[22] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

[23] § 7 zákona č. 215/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

[24] Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

[25] § 21 zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov

[26] § 12 ods. 1, písm. h) zákona č. 487/2021 Z. z o Komore geodetov a kartografov.

Stanovy KGK