Volebný poriadok

VOLEBNÝ PORIADOK KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Volebný poriadok Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komory“) upravuje spôsob volieb predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, predsedov a ďalších členov disciplinárnej komisie a dozornej rady na valnom zhromaždení členov komory.

 

Článok 2
Kandidáti

 1. Každý povinný člen komory má právo byť volený a voliť do orgánov komory.
 2. Kandidát navrhovaný do orgánu komory musí byť členom komory a musí prejaviť písomný súhlas so svojou kandidatúrou.
 3. Nikto nemôže kandidovať do viac ako jedného orgánu komory.
 4. Volebné obdobie do orgánov komory je trojročné.Toto neplatí, ak je predseda komory zvolený pred uplynutím volebného obdobia.
 5. Návrh kandidátov do orgánov komory a návrhy ich predsedov pripraví predstavenstvo podľa písomných návrhov orgánov komory najneskôr 6 týždňov pred termínom konania valného zhromaždenia. Tento návrh v tom istom termíne doručí kancelária komory všetkým členom s návodom, ako možno návrh kandidátky doplniť.
 6. Doplňujúce návrhy predložené členmi komory musia obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, navrhovanú funkciu, mená navrhovateľov a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou. Písomný návrh predložený členmi komory musí byť podpísaný minimálne 5-timi navrhovateľmi a musí byť do kancelárie komory doručený najneskôr 2 týždne pred konaním valného zhromaždenia. Presný dátum uzávierky konečného návrhu kandidátky spresní kancelária komory v návode na doplnenie kandidátky (čl. 2, bod 5 volebného poriadku).
 7. Predstavenstvo z došlých návrhov zostaví kandidátske lístky do jednotlivých orgánov komory s menami navrhnutých kandidátov v abecednom poradí a k menám kandidátov navrhovaných aj na funkciu pripojí názov funkcie (predseda, podpredseda predstavenstva, predseda disciplinárnej komisie a dozornej rady).
 8. Kandidátka musí ďalej obsahovať: priezvisko, meno, titul, rok narodenia, miesto bydliska a odbornú orientáciu (pôsobisko, profesijné zameranie, druh oprávnenia) kandidáta.
 9. Návrh kandidátky do jednotlivých orgánov komory predloží valnému zhromaždeniu predseda volebnej komisie.

Článok 3
Spôsob hlasovania

 1. Voľby do orgánov komory sú tajné.
 2. Hlasovacie lístky – kandidátky sú samostatné pre každý volený orgán.
 3. Tajná voľba sa vykoná odovzdaním upravených hlasovacích lístkov do vopred pripravených zapečatených volebných schránok.Hlasovacie lístky môžu obsahovať údaje umožňujúce elektronické sčítanie hlasov.
 4. Každý oprávnený volič má právo upraviť hlasovací lístok. Úprava hlasovacieho lístka spočíva v tom, že volič na ňom vyznačí krúžkom (zakrúžkuje) poradové číslo tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas alebo v prípade elektronického sčítavania hlasov označí voleného kandidáta podľa pokynu volebnej komisie. Počet volených kandidátov nesmie prekročiť počet členov orgánu komory stanovený v zákone vrátane predsedu, resp. podpredsedu. (Predstavenstvo 9 členov, disciplinárna komisia 7 členov, dozorná rada 5 členov.)
 5. V prípade nesúhlasu s navrhovanou funkciou pri mene kandidáta (predseda, podpredseda), hlasujúci člen funkciu pri mene preškrtne a meno ponechá, pokiaľ súhlasí s voľbou kandidáta za člena príslušného orgánu komory. Počas voľby už nie je možné pripisovať funkcie k inému menu kandidáta, nakoľko sa vyžaduje predchádzajúci súhlas kandidáta s navrhovanou funkciou. Predsedu, resp. podpredsedu, je nutné vybrať z ďalších kandidátov s navrhovanou funkciu pri mene.
 6. Za platný odovzdaný hlas sa považuje zakrúžkované poradové číslo pred menom kandidáta alebo inak označený kandidát v súlade s článkom 3 bod 4.
 7. Za neplatný hlasovací lístok sa považuje lístok,
  a) na ktorom je zakrúžkovaných (označených) viac kandidátov než určuje zákon,
  b) na ktorom nie je zakrúžkovaný (označený) ani jeden kandidát,
  c) na ktorom sú iné úpravy v rozpore s bodom 4 článku 3 (napr. prečiarknutie, podčiarknutie, dopísanie iného mena a pod.),
  d) z ktorého sa nedá jednoznačne určiť vôľa voliča.
 8. Podľa počtu odovzdaných hlasov volebná komisia zostaví poradie kandidátov do každého orgánu komory. Zvolení sú kandidáti s najväčším počtom hlasov. Prioritu majú však kandidáti s najvyšším počtom hlasov na predsedu (podpredsedu) orgánu.
 9. Každý člen komory má jeden hlas, v prípade písomného splnomocnenia má právo zastupovať aj iných členov komory. Splnomocnenie na zastupovanie musí obsahovať podpis a okrúhlu pečiatku zastupovaného člena. Kandidáti nemôžu disponovať splnomocneniami iných členov komory pre účely voľby do orgánov komory.
 10. V prípade odstúpenia zvoleného člena niektorého orgánu komory počas volebného obdobia, na uvoľnené miesto je kooptovaný ďalší kandidát podľa poradia hlasov z posledných volieb.
  V prípade odstúpenia podpredsedu predstavenstva sa novým podpredsedom stáva člen predstavenstva s najvyšším počtom hlasov z posledných volieb.
  V prípade odstúpenia predsedu predstavenstva sa jeho funkcie ujíma podpredseda.
  V prípade odstúpenia predsedu disciplinárnej komisie a dozornej rady sa funkcie predsedu ujíma člen s najvyšším počtom hlasov z posledných volieb.
  Nový predseda orgánu komory bude zvolený na najbližšom valnom zhromaždení.

Článok 4
Volebná komisia

 1. Volebná komisia má za úlohu zabezpečiť riadne vykonanie volieb, dozor nad priebehom volieb a zabezpečenie riadneho výsledku volieb.
 2. Členov volebnej komisie navrhuje predstavenstvo z členov komory, ktorí nekandidujú do jednotlivých orgánov komory. Schvaľuje ich valné zhromaždenie verejným hlasovaním.
 3. Volebná komisia je 5 členná a sú v nej zastúpení členovia komory zo všetkých regiónov. Zo svojich členov si volí predsedu.
 4. Predseda volebnej komisie oboznámi členov komory so spôsobom vykonania volieb, predkladá návrh kandidátok a riadi priebeh volieb.
 5. Po skončení tajných volieb, pred otvorením volebných schránok, volebná komisia konštatuje celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané volebné lístky.
  Po otvorení volebných schránok spočíta komisia počet odovzdaných volebných lístkov a porovná ich s počtom osôb, ktorým boli volebné lístky vydané. Z odovzdaných lístkov vyradí neplatné, ktoré:

  1. sú inak označené, než bolo určené, alebo inak znehodnotené;
  2. obsahujú väčší počet volených kandidátov, než bolo určené.
  3. Sčítanie hlasov na hlasovacích lístkoch môže byť vykonané mechanicky alebo elektronicky pomocou čítacieho zariadenia v spolupráci s externou firmou pod dohľadom volebnej komisie.
 6. Z odovzdaných platných hlasovacích lístkov komisia zistí počet odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov.
 7. O priebehu hlasovania komisia vyhotoví zápis, ktorí podpíšu všetci členovia volebnej komisie a v ktorom musí byť uvedené:
  1. účel hlasovania;
  2. počet vydaných hlasovacích lístkov, odovzdaných lístkov, neplatných lístkov, počet hlasov odovzdaných za jednotlivých kandidátov;
  3. sťažnosti podané proti priebehu volieb a ich obsah.
 8. Po ukončení volieb oboznámi predseda volebnej komisie valné zhromaždenie s výsledkami volieb.
  Zápis o výsledku volieb a volebné materiály odovzdá predsedajúcemu valného zhromaždenia.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

Volebný poriadok bol schválený na valnom zhromaždení dňa 22. marca 1996, zmeny a doplnky k poriadku na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 1998, 10. a 11. 3. 2000, 28. 3. 2008, 28. 3. 2014, 8. 4. 2016 a 31. 3. 2017. Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Volebný poriadok