Štatút predstavenstva

ŠTATÚT PREDSTAVENSTVA

 

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút vymedzuje pôsobnosť a upravuje základné zásady činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“).

 

Článok 2
Postavenie predstavenstva

 

Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory. Zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

 

Článok 3
Zloženie predstavenstva a jeho funkčné obdobie

 

1.        Predstavenstvo má 9 členov.

2.        Predstavenstvo sa skladá z predsedu, podpredsedu a jeho členov.

3.        Členov predstavenstva, jeho predsedu a podpredsedu volí a odvoláva valné zhromaždenie.

4.        Funkčné obdobie členov predstavenstva je trojročné, končí sa však až voľbou nových členov predstavenstva.

Článok 4
Činnosť predsedu a podpredsedu predstavenstva a tajomníka kancelárie komory

1.        Predseda predstavenstva vykonáva práva a povinnosti podľa zákona a stanov komory a ďalej najmä:

a)       zastupuje komoru navonok ako jej štatutárny zástupca,

b)       zvoláva, riadi a navrhuje program zasadnutí predstavenstva,

c)       podpisuje uznesenia predstavenstva, zápisy zo zasadnutí predstavenstva a všetky písomné dohody komory vyžadujúce štatutárne prezentovanie,

d)       riadi práce kancelárie komory,

e)       organizuje činnosť predstavenstva vo vzťahu k ostatným orgánom komory, k orgánom štátnej správy a k dobrovoľným profesijným organizáciám.

2.        V prípade neprítomnosti alebo z poverenia predsedu predstavenstva zastupuje predsedu jeho podpredseda, ktorý je súčasne druhým štatutárnym zástupcom komory.

3.        Tajomník kancelárie komory zabezpečuje úlohy, ktorými ho poverí predseda predstavenstva, z nich najmä:

a)       organizuje a riadi práce kancelárie komory,

b)       vyhotovuje zápisy zo zasadnutí predstavenstva,

c)       zabezpečuje práce súvisiace s prípravou a vykonaním valného zhromaždenia,

d)       vykonáva kontrolu plnenia uznesení predstavenstva.

Článok 5
Práva a povinnosti člena predstavenstva

 

1.        Člen predstavenstva nadobúda práva a povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona(1), stanov komory a tohto štatútu.

2.        Výkon člena predstavenstva je nezastupiteľný.

3.        Člen predstavenstva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí predstavenstva a plniť úlohy, ktorými ho poverí predstavenstvo pokiaľ tomu nebránia objektívne dôvody (napr. choroba, vycestovanie do zahraničia a pod.).

4.        Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, ak o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí predstavenstvo.

5.        Členstvo v predstavenstve je nezlučiteľné s členstvom v dozornej rade, skúšobnej a autorizačnej a disciplinárnej komisii.

6.        Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu s náležitým odborným prístupom a zamedziť úniku informácií, prezradením ktorých by došlo k ujme komory.

7.        Člen predstavenstva je oprávnený predkladať návrhy a námety do programu zasadnutí predstavenstva.

 

Článok 6
Úhrada nákladov spojených s činnosťou predstavenstva

 

Členom predstavenstva patrí náhrada cestovných výloh spojených s výkonom funkcie podľa osobitného predpisu(2) a náhrada za stratu času. Výšku náhrady za stratu času určuje valné zhromaždenie.

 

Článok 7
Rozhodovanie a pôsobnosť predstavenstva

 

Rozhodovanie a pôsobnosť predstavenstva spočíva najmä v aktivitách:

1.        vo vzťahu k valnému zhromaždeniu:

a)       zvoláva a pripravuje program valného zhromaždenia,

b)       predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti komory,

c)       navrhuje valnému zhromaždeniu výšku finančných náhrad za stratu času čerpaného v súvislosti s výkonom funkcie pre členov predstavenstva, dozornej rady, disciplinárnej a skúšobnej a autorizačnej komisie,

d)       navrhuje valnému zhromaždeniu

·         kandidátku na členov orgánov komory,

·         výšku členských príspevkov a výšku poplatkov za vykonanie kvalifikačnej skúšky a vydanie oprávnenia,

·         rozpočet na ďalšie obdobie,

·         výšku príspevku na činnosť kancelárie komory,

e)       predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy na predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory.

f)     rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia valného zhromaždenia.

2.        vo vzťahu k ostatným orgánom komory:

a)       rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie,

b)       na návrh skúšobnej a autorizačnej komisie vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa,

3.        vo vzťahu k administratívno-finančnej činnosti komory:

a)       hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok komory, vyberá členské príspevky,

b)       vedie zoznam autorizovaných geodetov a kartografov,

c)       vedie zoznam členov komory.

4.        vo vzťahu k iným právnickým osobám:

a)       zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy,

b)       zabezpečuje spoluprácu s inými profesijnými organizáciami,

5.        vo vzťahu ku kancelárii komory:

a)       dohliada na činnosť kancelárie komory a minimálne jedenkrát ročne ju vyhodnocuje,

b)       menuje tajomníka kancelárie komory.

 

Článok 8
Rokovanie predstavenstva

 

1.        Riadne zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie jeho predseda najmenej raz za tri mesiace podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu.

2.        Program rokovaní sa zostavuje na základe podnetov predkladaných písomne alebo ústne členmi predstavenstva, resp. predsedami ostatných orgánov komory, ktorí môžu byť prizvaní na rokovanie predstavenstva.

3.        Predseda predstavenstva je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva aj mimo časového harmonogramu, ak o to požiada:

a)       najmenej 10 % z celkového počtu členov komory,

b)       najmenej 3 členovia predstavenstva.

4.        Zasadnutia predstavenstva sú neverejné. Ak to vyžaduje povaha prerokúvaných otázok, môže byť prizvaná aj osoba, ktorá nie je členom predstavenstva.

5.        Na každé zasadnutie predstavenstva sa vyhotoví prezenčná listina, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia.

6.        Predstavenstvo je spôsobilé uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

7.        Rozhodnutie predstavenstva má formu uznesenia.

8.        Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje viac ako polovica z prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovanie je verejné.

9.        V prípade ospravedlnenej neúčasti môže člen predstavenstva vyjadriť svoj názor písomne ešte pred zasadnutím. Tento názor sa zohľadní pri hlasovaní.

10.     V neodkladných prípadoch môže byť rozhodnutie predstavenstva schválené písomným hlasovaním všetkých členov (napr. fax alebo správa elektronickej pošty overená telefonicky).

11.     Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Funkciu zapisovateľa vykonáva tajomník kancelárie. Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ (tajomník). Doručuje sa každému členovi predstavenstva a predsedom ostatných orgánov komory.

12.     Aktuálne organizačné otázky je možné prerokovať mimo riadneho zasadnutia predstavenstva za účasti predsedu, resp. podpredsedu, prípadne ďalších členov predstavenstva. S obsahom takéhoto rokovania oboznámi predseda predstavenstva ostatných členov na najbližšom riadnom zasadnutí predstavenstva.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenie

 

Tento štatút predstavenstva komory bol schválený na valnom zhromaždení členov komory dňa 22. marca 1996. Jeho zmeny a doplnky boli schválené na valnom zhromaždení členov komory dňa 18. marca 2005 v Košiciach, na valnom zhromaždení členov komory dňa 28. marca 2008 v Poprade a na valnom zhromaždení členov komory dňa 28. marca 2014 v Banskej Bystrici. Štatút predstavenstva nadobúda účinnosť dňom schválenia.

__________________________________________________________________________________________

(1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
(2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Štatút predstavenstva