Rokovací poriadok valného zhromaždenia

ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Valné zhromaždenie členov Komory geodetov a kartografov na základe § 11 ods.2, písm. c) zák. č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov (ďalej len „komora“) vydáva tento rokovací poriadok valného zhromaždenia.

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Rokovací poriadok valného zhromaždenia (ďalej len zhromaždenie) upravuje pravidlá, podmienky a spôsob zvolávania, prípravy a priebehu rokovania zhromaždenia, zastupovania, uznášania a prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia.
 2. Zhromaždenie pri svojej činnosti vychádza zo zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov  v platnom znení a ostatných predpisov o vnútornej organizácii a činnosti komory.

Článok 2
Zvolávanie zhromaždení

 1. Zhromaždenie komory zasadá najmenej raz za rok, alebo ak o zvolanie požiada jedna pätina členov komory.
 2. Zhromaždenie komory zvoláva predstavenstvo.

Článok 3
Príprava zhromaždenia

 

 1. Prípravu zhromaždenia zabezpečuje predstavenstvo komory v súčinnosti s ostatnými orgánmi komory.
 2. Predstavenstvo najneskôr do konca kalendárneho roka určí:
 • miesto, termín a návrh programu rokovania zhromaždenia v nasledujúcom roku,
 • spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie.

Miesto a termín rokovania zhromaždenia predstavenstvo v tom istom termíne zverejní minimálne na webovej stránke komory.

Termín zhromaždenia musí byť určený tak, aby neskrátil žiadnu predpísanú lehotu.

 1. Materiály určené na rokovanie zhromaždenia sa vypracujú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať uznesenie zhromaždenia (ďalej len uznesenie).
 2. Ak sú na programe zhromaždenia voľby, predstavenstvo pripraví návrh kandidátky do orgánov komory a návrhy na ich predsedov v zmysle volebného poriadku.
 3. Orgány komory, odborné komisie a ostatní členovia sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými zákonom a predpismi o vnútornej organizácii a činnosti komory.

Článok 4
Program rokovania zhromaždenia

 

 1. Návrhy na doplnenie programu zhromaždenia môžu členovia komory podávať predstavenstvu najneskôr 6 týždňov pred zverejneným termínom.
 2. V prípade neskoršieho doručenia alebo nezaradenia môžu byť navrhnuté body prejednané len v rámci diskusie, prípadne môžu byť dodatočne zaradené samostatne pri schvaľovaní programu.
 3.  Miesto, termín, čas a program rokovania oznamuje kancelária komory všetkým členom  najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaždenia, alebo do 7 dní po jeho zvolaní, ak ide o mimoriadne zhromaždenie. V prípade, ak je v programe schvaľovanie dokumentov, s ich návrhmi musia byť členovia oboznámení vhodnou formou (elektronickou poštou, na webovej stránke) minimálne 7 dní pred konaním zhromaždenia.
 4. V programe zhromaždenia najmenej raz za rok musia byť tieto body:
 • správa o činnosti komory,
 • správa o činnosti skúšobnej a autorizačnej komisie,
 • správa o činnosti disciplinárnej komisie,
 • správa o hospodárení za minulý rok,
 • revízna správa dozornej rady,
 • návrh rozpočtu na bežný rok.
 1. Uznesením je možné rokovanie zhromaždenia prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
 2. Po vyčerpaní programu rokovania predseda predstavenstva alebo predsedajúci zhromaždenie ukončí.

Článok 5
Zastupovanie

 

 1. Člen komory môže splnomocniť na zastupovanie na rokovaní zhromaždenia len člena komory.
 2. Splnomocnenie musí mať písomnú formu a musí byť na konci opatrené podpisom splnomocňujúcej osoby – člena komory a odtlačkom okrúhlej pečiatky.
 3. Počet udelených splnomocnení nie je obmedzený.
 4. Počet mandátov zúčastneného člena komory je tvorený súčtom udelených splnomocnení a vlastného hlasu.
 5. Aktuálny počet členov komory ku dňu konania zhromaždenia udáva celkový počet mandátov.
 6. Každý člen komory, ktorý pri prezentácii pred zhromaždením predloží aspoň jedno splnomocnenie, dostane také označenie, z ktorého bude zrejmý počet mandátov a ktoré bude používať pri hlasovaní.

Článok 6
Rokovanie zhromaždenia

 1. Zhromaždenia komory sú neverejné. Okrem členov komory sa rokovania môžu zúčastniť len pozvané osoby. Okruh pozvaných osôb na rokovanie zhromaždenia určí predstavenstvo. Nečlenovia komory môžu požiadať predstavenstvo o možnosť účasti na tomto zhromaždení.
 2. Rokovanie zhromaždenia vedie predsedajúci, ktorého poverí predstavenstvo.
 3. Predseda predstavenstva otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezentácie prítomná polovica celkového počtu mandátov. Tým sa stáva zhromaždenie uznášaniaschopné.
 4. Ak sa zhromaždenie nemôže platne uznášať, preruší sa jeho rokovanie na jednu hodinu. Po jej uplynutí sa môže zhromaždenie platne uznášať, ak je prítomná najmenej  jedna tretina členov komory. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komory.
 5. V úvode rokovania predsedajúci predloží na schválenie program zhromaždenia, návrh na voľby do mandátovej a návrhovej komisie, návrh na voľbu overovateľov zápisnice a v prípade volieb aj návrh na voľbu volebnej komisie. Predsedajúci zároveň oznámi aj meno zapisovateľa.
 6. Predsedajúci riadi priebeh schvaľovania programu zhromaždenia a volieb do uvedených komisií podľa ustanovení volebného poriadku.
 7.  Predsedajúci riadi priebeh rokovania zhromaždenia podľa schváleného programu.
 8.  Do diskusie sa hlásia prítomní členovia komory a hostia vopred písomne alebo počas diskusie zdvihnutím ruky až do skončenia diskusie. Predsedajúci im udeľuje slovo v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili.
 9. O tom, komu sa slovo neudelí a o predĺžení diskusie môžu prítomní členovia komory rozhodnúť hlasovaním.
 10. Účastníci rokovania nesmú rušiť predsedajúceho alebo iného rečníka pri jeho prejave. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na požiadanie rečníka dá o tomto rozhodnutí hlasovať.
 11. Každý člen komory môže reagovať na diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. Faktická poznámka nesmie presiahnuť časový limit 30 sekúnd. V prípade, že faktická poznámka presiahne tento limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo.
 12. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen komory. O takomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.

Článok 7
Schvaľovanie dokumentov

 1. K predloženým návrhom dokumentov môžu členovia komory predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
 2. O dokumentoch sa hlasuje verejne alebo v prípade potreby tajne. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s označením počtu mandátov. Kto hlasuje len zdvihnutím ruky bez označenia, počíta sa jeden hlas. Na tajné hlasovanie sú pripravené hlasovacie lístky.
 3. Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch, nakoniec o návrhu dokumentu ako celku.
 4. Na schválenie pozmeňovacieho návrhu alebo dokumentu postačuje nadpolovičná väčšina prítomných mandátov.
 5. Schválený dokument je automaticky súčasťou uznesenia zhromaždenia.
 6. Zhromaždenie môže rozhodnúť, že o určitom dokumente sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

Článok 8
Príprava uznesenia zhromaždenia

 1. Návrh uznesenia sa pripravuje spolu s predkladanými materiálmi.
 2. Konečný návrh na uznesenie predkladá zhromaždeniu návrhová komisia, ktorá pôvodný návrh upravuje počas rokovania.
 3. Uznesenie sa formuluje stručne s určením nositeľov úloh z neho vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.
 4. Uznesením sa spravidla:
 5. a)berú na vedomie správy o činnosti komory, skúšobnej a autorizačnej a disciplinárnej komisie a revízna správa dozornej rady,
 6. b)schvaľuje správa o hospodárení, rozpočet na bežný rok a iné dokumenty predložené na rokovanie zhromaždenia,
 7. c)ukladajú úlohy predstavenstvu, ostatným orgánom komory a všetkým členom komory.

Článok 9
Prijímanie uznesenia

 1. Návrh na uznesenie predkladá ako celok návrhová komisia, čo však nevylučuje podanie iného návrhu.
 2. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby zhromaždenie hlasovalo osobitne o jednotlivých bodoch, poradie hlasovania určí predsedajúci.
 3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch variantoch, alebo viacerých alternatívach, hlasuje zhromaždenie najprv o návrhu odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu alebo alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.
 4. Keď zhromaždenie neprijme navrhované uznesenie ani žiadnu z navrhovaných alternatív, obsahom konečného uznesenia sú automaticky všetky dokumenty, úlohy a ostatné body programu, ktoré boli schválené počas zhromaždenia.
 5. Predsedajúci alebo iný člen komory môže navrhnúť zhromaždeniu ďalší postup, ktorý predloží na schválenie.
 6. Hlasuje sa verejne – zdvihnutím ruky s označením počtu mandátov, prípadne tajne. Kto hlasuje len zdvihnutím ruky bez označenia, počíta sa jeden hlas. Na tajné hlasovanie sú pripravené hlasovacie lístky.
 7. Uznesenie je prijatéak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných mandátov.
 8. Uznesenie podpisujú členovia návrhovej komisie.
 9. Uznesenie doručí kancelária komory každému členovi komory poštou .

Článok 10
Kontrola plnenia uznesenia

 1. Predstavenstvo rozpracúva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia.

Článok 11
Organizačno–technické zabezpečenie rokovaní zhromaždenia

 1. Rokovania zhromaždenia organizačno-technicky zabezpečuje kancelária komory v súčinnosti s predstavenstvom a ostatnými orgánmi komory.
 2. O rokovaní zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje najmä:
 • záznam, kto viedol rokovanie (predsedajúci),
 • počet prítomných a zastúpených,
 • schválený program,
 • podrobný záznam o priebehu jednotlivých bodov programu,
 • podrobný záznam diskusie,
 • výsledky všetkých hlasovaní,
 • v prípade volieb ich výsledky.

Zápisnicu z rokovania podpisujú zapisovateľ a overovatelia zápisnice. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 14 dní od rokovania zhromaždenia.

 1. Celý priebeh diskusie na zhromaždení sa musí nahrať na vhodné, archivovateľné médium.
 2. Všetky materiály z rokovania zhromaždenia sa archivujú v kancelárii komory. Tam k nim majú členovia komory prístup.
 3.  Kancelária komory vedie evidenciu uznesení, dokumentuje ich zmeny, doplnky alebo ich rušenie.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok valného zhromaždenia, zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných mandátov.
 2. Členovia komory sú povinní riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia okamžite po schválení.
 3. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo valné zhromaždenie komory v Trenčíne dňa 07.03.2003. Jeho zmeny a doplnky boli schválené na valnom zhromaždení členov komory dňa 28. marca 2008 v Poprade.
 4. Rokovací poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite v deň schválenia na valnom zhromaždení.

Rokovací poriadok valného zhromaždenia