Disciplinárny poriadok

DISCIPLINÁRNY PORIADOK KOMORY GEODETOV A KARTOGRAFOV

Čl. 1
Základné ustanovenie

Disciplinárny poriadok upravuje podrobnosti disciplinárneho konania v súvislosti so závažným, alebo opakujúcim sa zavineným porušením povinností člena Komory geodetov a kartografov (ďalej len „komora“), ustanovených zákonom, stanovami komory a Etickým kódexom geodeta, ak nejde o trestný čin alebo priestupok. Ukladá za ne disciplinárne opatrenia, vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

Čl. 2
Disciplinárne orgány

1.     Orgánom komory na výkon disciplinárnej právomoci nad členmi komory je disciplinárna komisia.

2.     Orgánom rozhodujúcim o odvolaní proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie je predstavenstvo komory.

Čl. 3
Účastníci disciplinárneho konania

Účastníkom disciplinárneho konania je člen komory (ďalej len „disciplinárne obvinený“), predseda dozornej rady, alebo ním poverený člen dozornej rady, a disciplinárna komisia.

Čl. 4
Vylúčenie z konania

1.     Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen disciplinárnej komisie, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k účastníkovi konania.

2.     O vylúčení člena disciplinárnej komisie z prerokovania a rozhodovania veci rozhoduje predseda disciplinárnej komisie. O vylúčení predsedu z konania rozhoduje predseda predstavenstva a zároveň poveruje jeho zastupovaním pre tento prípad iného člena disciplinárnej komisie.

3.     O vylúčení člena disciplinárnej komisie z konania možno rozhodnúť aj bez návrhu účastníkov konania.

Čl. 5
Svedkovia

1.     Ako svedkovia sú v disciplinárnom konaní povinní vypovedať členovia komory, ak boli na toto konanie ako svedkovia predvolaní.

2.     Iné osoby môžu byť vypočuté v disciplinárnom konaní ako svedkovia, ak sú ochotné vypovedať. O dobrovoľnosti vypovedať ich treba vždy poučiť.

3.     Členovia komory majú právo odoprieť výpoveď vtedy, ak sú v priamom príbuzenskom vzťahu k disciplinárne obvinenému a ďalej, ak by svojou výpoveďou spôsobili nebezpečie trestného alebo disciplinárneho stíhania sebe, alebo svojmu priamemu príbuznému.

4.     Svedok nesmie byť vypočúvaný o okolnostiach, ktoré sú predmetom štátneho alebo služobného tajomstva. O týchto okolnostiach môže byť vypočutý iba vtedy, ak ho od tejto povinnosti oslobodil príslušný orgán.

Čl. 6
Práva disciplinárne obvineného

1.     Disciplinárne obvinený má právo:

a.       zúčastniť sa prerokúvania veci pred disciplinárnou komisiou, s výnimkou skráteného disciplinárneho konania;

b.       vyjadriť sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania a nazerať do disciplinárneho spisu;

c.       zúčastniť sa vypočúvania svedkov a klásť im otázky;

d.       požadovať vykonávanie dôkazov;

e.       brániť sa spôsobom, aký uzná za vhodný;

f.       záverečného slova, s výnimkou skráteného disciplinárneho konania;

g.       odvolávať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia, žiadať o preskúmanie rozhodnutia súdom.

Čl. 7
Začatie disciplinárneho konania

1.     Návrh na začatie disciplinárneho konania podáva člen komory alebo orgán komory disciplinárnej komisii.

2.     Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny člen komory alebo orgán komory dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.

3.     Disciplinárne konanie sa začína doručením návrhu na začatie disciplinárneho konania predsedovi disciplinárnej komisie.

Čl. 8
Skrátené disciplinárne konanie

1.     V skrátenom disciplinárnom konaní môže disciplinárna komisia rozhodnúť vo veci:

a)        porušenia povinnosti sústavného vzdelávania,

b)        porušenia povinnosti uzatvoriť zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu, alebo

c)        nezaplatenia členského príspevku, či iného príspevku, alebo poplatku komore ani v dodatočnej lehote stanovenej vo výzve, aj bez nariadenia pojednávania.

2.     Predseda disciplinárnej komisie zašle jedno vyhotovenie návrhu na začatie disciplinárneho konania disciplinárne obvinenému na vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 21 dní od doručenia výzvy. Disciplinárne obvinený je povinný k písomnému vyjadreniu priložiť všetky dôkazy, o ktoré opiera svoju obhajobu vo vyjadrení. Disciplinárne obvinený je oprávnený vyjadrenie doplniť alebo meniť iba v rámci lehoty na vyjadrenie. Na dôkazy predložené alebo označené po lehote na vyjadrenie nemusí disciplinárna komisia prihliadať, ak ich nepovažuje za nevyhnutné na rozhodnutie.

3.     Po uplynutí lehoty na vyjadrenie disciplinárna komisia v skrátenom disciplinárnom konaní vydá písomné rozhodnutie, ktoré doručí disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi. Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku a jeho náležitostiach. Ak sa rozhodlo o vine disciplinárne obvineného, obsahuje rozhodnutie aj výrok o uloženom disciplinárnom opatrení a spôsobe jeho výkonu. Na doručovanie rozhodnutia sa vzťahujú pracovnoprávne predpisy.

4.     Opravným prostriedkom voči rozhodnutiu vydanom v skrátenom disciplinárnom konaní je odpor. Odpor môže podať disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ písomne alebo ústne do zápisnice v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktoré sa odporom napáda. Z odporu musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa navrhuje a v čom sa rozhodnutie alebo postup disciplinárnej komisie považuje za nesprávny. Odpor proti rozhodnutiu má odkladný účinok.

5.     Odpor je možné vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Späťvzatím odporu sa stáva rozhodnutie vydané v skrátenom konaní právoplatným. Ak bol odpor vzatý späť, nemožno ho podať znova.

6.     O odpore rozhoduje predstavenstvo. Na prejednanie odporu nariadi predstavenstvo pojednávanie vtedy, ak je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie. V ostatných prípadoch možno o odpore rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. Ak bolo nariadené pojednávanie, vzťahujú sa na pojednávanie ustanovenia čl. 9.

7.     Predstavenstvo odpor odmietne a potvrdí rozhodnutie, ak:

a)        bol podaný oneskorene,

b)        bol podaný opätovne potom, čo bol prvý odpor v tej istej veci vzatý späť.

8.     Predstavenstvo potvrdí rozhodnutie, ak nezistí také nedostatky, pre ktoré by bolo možné rozhodnutie považovať za nezákonné, alebo nesprávne.

9.     Predstavenstvo rozhodnutie zruší, ak:

a)        disciplinárna komisia v konaní nedodržala postup určený zákonom, alebo disciplinárnym poriadkom,

b)        disciplinárna komisia nezistila skutkový stav dostatočným spôsobom, alebo

c)        disciplinárna komisia vec nesprávne právne posúdila, tým, že nepoužila správne ustanovenie právneho predpisu.

10.    Predstavenstvo rozhodnutie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (čl. 8 ods. 8 tohto poriadku), ani na jeho zrušenie (čl. 8 ods. 9 tohto poriadku).

11.    Rozhodnutie predstavenstva o odpore je konečné, nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

Čl. 9
Pojednávanie

1.     Ak disciplinárna komisia nerozhodla podľa čl. 8, nariadi predseda disciplinárnej komisie pojednávanie. Pred pojednávaním zašle jedno vyhotovenie návrhu na začatie disciplinárneho konania predseda disciplinárnej komisie disciplinárne obvinenému na vyjadrenie. Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 21 dní od doručenia výzvy.

2.     Návrh na začatie disciplinárneho konania môže navrhovateľ do konečného rozhodnutia o veci vziať späť. Späť vzatie návrhu musí mať písomnú formu.

3.     Po obdržaní vyjadrenia disciplinárne obvineného, alebo po márnom uplynutí lehoty poskytnutej na vyjadrenie, nariadi predseda disciplinárnej komisie pojednávanie.

4.     Predvolanie na pojednávanie musí byť účastníkom doručené najneskôr 5 dní pred konaním pojednávania.

5.     Predseda disciplinárnej komisie pred pojednávaním preverí skutočnosti uvedené v návrhu na začatie disciplinárneho konania, zabezpečí predvolanie účastníkov konania a svedkov pojednávania.

6.     Pojednávanie sa koná spravidla do 30 dní od podania návrhu na začatie disciplinárneho konania.

7.     Pojednávanie vedie predseda disciplinárnej komisie alebo ním poverený člen disciplinárnej komisie. Pojednávanie je neverejné. Z pojednávania sa vyhotovuje zápisnica.

8.     Pojednávanie sa vedie v zásade za prítomnosti disciplinárne obvineného. Pojednávanie sa môže konať aj bez prítomnosti obvineného, ak sa pojednávania odmietne zúčastniť, alebo sa bez odôvodneného ospravedlnenia na pojednávanie nedostaví.

9.     Účasť navrhovateľa na pojednávaní nie je povinná.

10.    Pojednávanie začína prednesením návrhu predsedom disciplinárnej komisie alebo ním povereným členom disciplinárnej komisie.

11.    Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k návrhu a vypovedať ku skutočnostiam súvisiacim s návrhom. Ak nie je obvinený prítomný na pojednávaní, prečíta sa jeho stanovisko k návrhu, ak ho podal.

12.    Svedkov pojednávania treba pred vypočutím poučiť o ich právach a povinnostiach.

13.    Po vypočutí svedkov sa udelí slovo na prednesenie záverečných návrhov navrhovateľovi a disciplinárne obvinenému.

14.    Na záver pojednávania sa koná porada disciplinárnej komisie o rozhodnutí.

15.    Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku a výrok o uloženom disciplinárnom opatrení a spôsobe jeho výkonu, ak bolo uložené. Na jeho doručenie sa použijú ustanovenia pracovných predpisov o doručovaní.

16.    Iné písomnosti, s výnimkou rozhodnutia, ktoré sa doručuje disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi, sa doručujú  tomu, kto má vykonať úkon, ktorý sa od neho v písomnosti vyžaduje.

17.    Písomnosti sa doručujú na adresu  sídla, či miesta podnikania disciplinárne obvineného a navrhovateľa uvedenú v zozname členov komory, ktorý vedie komora. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom prevzatia, dňom odmietnutia prevziať písomnosť. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie.

18.    Disciplinárna komisia je povinná rozhodnúť do troch mesiacov od doručenia návrhu na začatie disciplinárneho konania.

Čl. 10
Zastavenie, prerušenie a zamietnutie disciplinárneho konania

1.     Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak:

a.       bol návrh na začatie konania vzatý späť pred vyhlásením rozhodnutia;

b.       bol návrh na začatie konania podaný po uplynutí doby 6 mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel člen komory alebo orgán komory, alebo po uplynutí 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo;

c.       bol disciplinárne obvinený vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.

2.     Disciplinárna komisia preruší disciplinárne konania, ak:

a.       bolo pre ten istý skutok začaté proti disciplinárne obvinenému trestné konanie;

b.       bolo započaté proti disciplinárne obvinenému konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

3.     Disciplinárna komisia zamietne návrh na začatie disciplinárneho konania v tom prípade, keď dôjde k názoru, že sa nejedná o závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie povinností člena komory v zmysle zákona, stanov komory a Etického kódexu geodeta.

Čl. 11
Disciplinárne opatrenia

1.     Ak disciplinárna komisia nezistí dôvod na zastavenie alebo prerušenie disciplinárneho konania a dospeje k záveru, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia uvedeného v návrhu, uloží mu disciplinárne opatrenie. Ak nedôjde k tomuto záveru, návrh zamietne.

2.     Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia zvažuje disciplinárna komisia závažnosť porušenia povinností, okolnosti, za ktorých k porušeniu povinností došlo a prihliada na osobu obvineného.

3.     Ak po prerokovaní veci disciplinárna komisia zistí, že došlo k porušeniu povinností, ale prerokovanie veci splnilo výchovný účel, disciplinárne opatrenie neuloží.

4.     Za závažné alebo opakujúce sa zavinené porušenie povinností člena komory ustanovených zákonom, stanovami komory a Etickým kódexom geodeta, ak nejde o trestný čin alebo priestupok, môže disciplinárna komisia podľa závažnosti porušenia povinností uložiť členovi komory niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a.       písomné napomenutie;

b.       pokutu až do výšky 1 659,69 € (49 999,82 Sk) (1);

c.       vylúčenie z komory až na dobu troch rokov.

Čl. 12
Opravné prostriedky

1.     Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa čl. 11, ods. 4., môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ  podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho doručenia.

2.     Odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok.

3.     Odvolanie nemôže podať účastník konania, ktorý sa tohto práva vzdal po vyhlásení rozhodnutia.

4.     Odvolanie možno vziať späť. Dňom späťvzatia odvolania sa rozhodnutie stáva právoplatným.

Čl. 13
Odvolacie konanie

1.     Odvolanie sa podáva disciplinárnej komisii. Predseda disciplinárnej komisie je oprávnený odpustiť zmeškanie lehoty na podanie odvolania účastníkovi konania, ak ho z ospravedlniteľných dôvodov podal oneskorene.

2.     Predseda disciplinárnej komisie doručí odvolanie s celým spisom predstavenstvu komory do 7 dní od doručenia odvolania.

3.     O odvolaní rozhoduje predstavenstvo. Odvolací orgán zamietne odvolanie a potvrdí rozhodnutie, ak:

a)  odvolanie bolo podané oneskorene a predseda disciplinárnej komisie neodpustil zmeškanie lehoty podľa ods. 1 tohto článku,

b)  bolo odvolanie podané osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená alebo osobou, ktorá sa vzdala práva podať odvolanie,

c)  podané opätovne potom, čo bolo prvé odvolanie v tej istej veci vzaté späť tou istou osobou.

4.     Predstavenstvo potvrdí rozhodnutie, ak nezistí také nedostatky, pre ktoré by bolo možné rozhodnutie považovať za nezákonné, alebo nesprávne.

5.     Predstavenstvo rozhodnutie zruší, ak:

a)  disciplinárna komisia v konaní nedodržala postup určený zákonom a disciplinárnym poriadkom,

b)  disciplinárna komisia vec nesprávne právne posúdila, tým, že nepoužila správne ustanovenie právneho predpisu, alebo

c)  disciplinárna komisia nezistila skutkový stav dostatočným spôsobom.

6.     Predstavenstvo rozhodnutie zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (čl. 13 ods. 4 tohto poriadku), ani na jeho zrušenie (čl. 13 ods. 5 tohto poriadku).

7.     Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná.

8.     Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

9.     Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom.

Čl. 14
Zrušenie právoplatného rozhodnutia

Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia môže predstavenstvo komory z vlastného alebo iného podnetu zrušiť do jedného roka, ak:

a.       bolo vydané v rozpore so zákonom;

b.       vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy disciplinárnej komisii skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi skôr neznámymi odôvodniť iné rozhodnutie o disciplinárnom previnení.

Čl. 15
Výkon disciplinárnych opatrení

1.     Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie doručí jej predseda predstavenstvu komory.

2.     Disciplinárne opatrenie vykonáva predstavenstvo komory.

3.     Evidenciu uložených disciplinárnych opatrení vedie disciplinárna komisia.

4.     Výnosy z pokút sú príjmom komory.

5.     Nezaplatenie pokuty, nerešpektovanie rozhodnutí a výziev orgánov komory, je závažným porušením povinností člena komory.

čl. 16
Náklady disciplinárneho konania

1.     Náklady disciplinárneho konania vzniknuté na strane komory uhrádza komora.

2.     Člen komory, ktorý bol právoplatne uznaný za vinného, je povinný zaplatiť komore paušálne náklady konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom.

Čl. 17
Záverečné ustanovenie

Disciplinárny poriadok bol schválený na valnom zhromaždení dňa 22. marca 1996, zmeny a doplnky k poriadku na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 1998, 28. 3. 2008, 25. 3. 2011 a 22. 3. 2013. Disciplinárny poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia na valnom zhromaždení.

(1) Suma v mene SKK prepočítaná konverzným kurzom 30, 1260 SKK/EUR v zmysle zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení  meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Disciplinárny poriadok