Prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc.

Narodený 29. októbra 1926 v Poliankach, okres Lučenec, zomrel 5. decembra 1996v Bratislave.

Stručný životopis s dôrazom na profesijnú činnosť a jej výsledky:

Po ukončení vysokoškolského štúdia zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave nastúpil v roku 1952 svoju 46 ročnú úspešnú pedagogickú prácu na katedre geodézie, kde pôsobil už od 1.7.1950 ako asistent. Postupne prešiel všetkými pedagogickými stupňami, Profesorom pre odbor geodézia sa stal 1.9.1980. Od roku 1992 pôsobil ako emeritný profesor.

Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej i ostatnej činnosti sa zameral najmä na oblasť inžinierskej geodézie. Je autorom viacerých vysokoškolských a stredoškolských učebníc, monografií, atď., predovšetkým z oblasti inžinierskej geodézie.

Veľmi významnú a aktívnu činnosť vyvíjal prof. Michalčák v rámci spoločenských a stavovských organizácií. V roku 1952 bol spolu iniciátorom a zakladateľom Komisie ČSVTS pre inžiniersku geodéziu. V ďalších rokoch bol aktívnym členom viacerých orgánov VTS.

Od roku 1990 sa prof. Michalčák významnou mierou podieľal na tvorbe zákona o geodézii a kartografii, ako aj zákona o Komore geodetov a kartografov. Patril k iniciátorom a úspešným zakladateľom Komory geodetov a kartografov, kde zastával funkciu predsedu skúšobnej a autorizačnej komisie. Pracoval intenzívne, do posledných chvíľ, ktoré v prvý deň konania 4. slovenských geodetických dní, dňa 5. decembra 1996 prerušila smrť.

Komora geodetov a kartografov i celá naša i zahraničná komunita geodetov stratila jeho odchodom osobnosť, ktorá hlboko poznamenala vývoj a úroveň súčasnej geodézie a kartografie a nezmazateľne sa zapísala do jej análov.