Prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD.

Prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD. sa narodil 27. 6. 1936 v Košiciach. Stredoškolské štúdia absolvoval na Jedenásťročnej strednej škole v Dolnom Kubíne. Zememeračské inžinierstvo vyštudoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1959. Po štúdiách nastúpil do Oblastného ústavu geodézie a kartografie (od roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, kde pracoval v oblasti fotogrametrie, od roku 1961 ako vedúci oddielu.

V roku 1962 prešiel na Katedru geodézie a geotechniky (od roku 1994 Katedry geodézie) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (od roku 1990 Stavebná fakulta (SvF)) Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS – od 23. 10. 1996 Žilinská univerzita (ŽU) v Žiline) ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1969, za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1983. Habilitáciu potvrdil obhájením habilitačnej práce v roku 1975 a po úspešnej inaugurácii bol menovaný 10. 6. 1997 Prezidentom SR za profesora. Od 1. 5. 1990 do 30. 6. 2000 vykonával funkciu vedúceho Katedry geodézie na SvF ŽU.

Od svojho príchodu na univerzitu prednášal vybrané kapitoly z fotogrametrie, predmety geodézia a základy fotogrametrie, pre ktoré napísal aj dočasné vysokoškolské učebnice. Od roku 1998 prednáša aj vyrovnávací počet, pre ktorý napísal vysokoškolskú učebnicu. Zaslúžil sa o zavedenie diplomových prác z odboru železničná geodézia na Je školiteľom doktorandov a zakladateľom bakalárskeho štúdia na SvF ŽU.

Prof. Bitterer má rozsiahlu expertíznu, posudkovú a publikačnú činnosť. Je autorom 1 monografie, 1 vysokoškolskej učebnice, autorom 6 a spoluautorom 3 dočasných vysokoškolských učebníc (skrípt) a spoluautorom 3 knižných publikácií. Ďalej je autorom 72 a spoluautorom 30 vedeckých a odborných prác, z toho 22 v zahraničných časopisoch, resp. vo svetových jazykoch, z oblasti fotogrametrie, inžinierskej a železničnej geodézie. Z jeho pôvodných prác si zasluhujú pozornosť najmä kontrola geometrickej polohy koľaje pre zvýšené traťové rýchlosti, určovanie priestorovej polohy horninových diskontinuít a meranie účinkov banskej činnosti na železničné objekty. Popri pedagogickej činnosti sa prof. Bitterer  veľmi aktívne zapájal do riešenia výskumných úloh. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti zhrnul do 19 výskumných správ, z toho 2 grantové úlohy, ktoré orientoval hlavne na rezort dopravy a boli realizované v praxi.

Má viacročné kontakty s Katedrou inžinierskej geodézie v Drážďanoch, Banskou akadémiou vo Freiburgu a Technickou univerzitou Gliwice. Je členom Komory geodetov a kartografov, kde v období 1998 až 2008 pôsobil ako člen skúšobnej komisie. Záslužná bola jeho činnosť aj vo vedecko-technickej spoločnosti, najmä vo Fotogrametrickom komitéte.

Zdôvodnenie návrhu:

Prof. Bitterer je členom KGK a dlhodobo pôsobil v skúšobnej komisii KGK. Je uznávaným odborníkom v oblasti inžinierskej geodézie, fotogrametrie s dlhoročnou a bohatou praxou. Je autorom obrovského množstva publikácií, z ktorých mnohé vyšli v časopise Slovenský geodet a kartograf, resp. odzneli na seminároch a konferenciách organizovaných KGK alebo v jej súčinnosti. Je profesorom a dlhoročným zamestnancom ŽU v Žiline a členom významných grémií na STU v Bratislave, TU v Košiciach, ŽU v Žiline, ČVUT v Prahe a na VUT v Brne.

Bydlisko:

Hečkova 34, 010 01  Žilina