Prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.

Narodený 4. apríla 1932 v Naháči, zomrel 18. mája 1996 v Bratislave.

Stručný životopis s dôrazom na profesijnú činnosť a jej výsledky:

Štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave ukončil s vyznamenaním v roku 1957. V tomto roku začína jeho pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach. V roku 1958 prichádza na Katedru geodetických základov SVŠT ako asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1970. Za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1.10.1976 a za profesora 1.2.1991. Do funkcie prodekana odboru GaK a sociálnu problematiku študentov SvF bol zvolený v decembri 1989 a opätovne v roku 1991. V tejto funkcii venoval veľkú pozornosť modernizácii výučby.

Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť prof. Ing. Abeloviča, CSc., je neobyčajne široká. Venoval sa predmetom Vyrovnávací počet, Geodetické siete a Vyššia geodézia. napísal 13 dočasných vysokoškolských učebníc, z toho 8 v spoluautorstve. Publikoval vyše 60 vedeckých a odborných prác. K najdôležitejším prácam patrí jeho autorským kolektívom vytvorené celoštátna vysokoškolská príručka „Meranie v geodetických sieťach“.

Z hľadiska rezortu ÚGKK SR treba oceniť jeho spoluprácu s organizáciami rezortu pri komparácii meradiel a meračských prístrojov a najmä spoluprácu s VÚGK v Bratislave pri tvorbe rezortných metrologických predpisov.

Prof. Ing. Abelovič, CSc., bol prvým predsedom Komory geodetov a kartografov. Aktívne sa podieľal na tvorbe zákona o geodézii a kartografii a zákona o Komore geodetov a kartografov. Jeho celoživotná práca je prospešná pre rozvoj geodézie a kartografie na Slovensku.