Ing. Matej Klobušiak, PhD.

Narodil sa 16.11.1953 v Liptovskom Mikuláši.
V roku 1978 skončil s vyznamenaním odbor geodézia a kartografia na SvF SVŠT v Bratislave a nastúpil do GÚ, n.p., Bratislava do prevádzky GZ – oddielu nivelácie a neskôr do oddielu gravimetrie. Tu vykonával terénne práce na obnove a modernizácii základného výškového a tiažového bodového poľa.
V rokoch 1982 a 1983 absolvoval na SvF SVŠT dva semestre teórie odhadu. Na vlastnú žiadosť bol v roku 1983 preradený do výpočtového strediska – oddelenia programovania a analýzy, s pracovným zaradením matematik-analytik.
V rokoch 1983 až 1985 absolvoval viacero kurzov a školení z oblasti programovania a informačných systémov a v rokoch 1982 až 1987 v Slovenskej akadémii vied 8 semestrov vybraných častí matematickej štatistiky a teórie odhadu pod vedením manželov Kubáčkovcov.
V rokoch 1983 až 1986 sa výskumne podieľal na budovaní automatizovaného informačného systému geodézie a kartografie, časť základné bodové pole.
V roku 1988 bol, na základe konkurzu, vybraný do VÚGK v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1990.
Vo VÚGK, ako samostatný výskumný a vývojový pracovník, riešil výskumné úlohy najmä z oblasti GZ a integrovanej geodetickej siete.
1.2.2000 sa vrátil na svoje prvé pracovisko GKÚ, aj keď v inej organizačnej podobe, ako vedúci oddelenia rozvoja a medzinárodnej spolupráce GKÚ. Tu sa zaslúžil o rozvoj hlavných úloh GKÚ a ďalej aktívne pracoval na rozvoji nových GZ na báze permanentných a epochových meraní globálneho systému určovania polohy.
V období od 1.2.2004 do 28.2.2007 vykonával funkciu projektovo-technického námestníka riaditeľky GKÚ. Počas tohto krátkeho obdobia vo funkcii sa mu spoločne s kolegami podarilo  sprístupniť služby a údaje GKÚ odbornej i laickej verejnosti na moderných princípoch využívajúcich technológie 21. storočia.
Je autorom a spoluautorom 30 odborných a vedeckých prác, z toho 7 v jazyku anglickom, 4 koncepcií a 4 výskumných správ, z toho autorom 10 samostatne riešených etáp. Ďalej je autorom 8 programových systémov na komplexné spracovanie nameraných údajov.
Vo svojich 54 rokoch zanechal prácu v rezorte a od 1.3.2007 pôsobil ako programátor, analytik v komerčnej sfére. Spoločne s firmou GEO-KOD pripravil a úspešne implementoval webovú transformačnú službu pre jednotnú transformáciu údajov, na dobu vzniku jedinečnú v medzinárodnom meradle.
Je ideovým otcom novej realizácie S-JTSK majúcej priamu väzbu na ETRS89 s označením JTSK03. Významnou mierou sa zaslúžil o jej zakotvenie v legislatíve a jej uvedenie do praxe.
Jeho vízia Interoperabilnej geodézie, geodézie bez prekážok, sa opierala o hlboké vedomosti, reálne skúsenosti a odborný nadhľad. Táto zásadná a zatiaľ nedocenená zmena paradigmy, presiahla dobu v ktorej pôsobil a jej legislatívne a praktické naplnenie je úlohou terajšej a najbližších generácií geodetov.
Matej Klobušiak bol, je a zostane odborným geodetickým endemitom. Geodet a kartograf, matematik analytik, štatistik, programátor, vedec s citom pre prax a jej požiadavky. Jeho meno je spojené so všetkými významnými úlohami ktoré riešili slovenskí geodeti počas jeho 40 ročnej profesijnej cesty. Bol tým, kto dokázal teóriu pretaviť do algoritmov, zdrojových kódov, reálnych čísel a výsledkov, ktoré slúžia a ešte dlho budú slúžiť komunite geodetov a kartografov. Ako najlepší geodetický žiak svojich učiteľov, manželov Kubáčkovcov prebral na seba zodpovednosť za odborný stav našej profesie. 30 rokov obetoval práci v rezorte geodézie a kartografie. V zrelom veku našiel ako jeden z mála odvahu začať nanovo a odskúšať si pôsobenie v komerčnej sfére. Aj tu opäť preukázal, že človek zvládne všetko ak chce a vloží všetko, celého seba. Vášeň pre všetko nové, vytrvalosť a odvaha to boli vlastnosti ktorými dokázal strhnúť aj svojich kolegov. Nepracovalo sa s ním ľahko. Nerád robil odborné či iné kompromisy a mal na to svoje dôvody. Napriek tomu zostal človekom, ktorý si ctil slobodu a názory druhých.