Seminár: Smernica na vecné bremená

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v spolupráci s katedrou Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave zorganizovala v Trnave dňa 20.6. 2024 seminár „Smernica na vecné bremená“.

Je súčasťou dlhodobého zámeru dohodnutého s ÚGKK SR, ktorý počíta s pravidelným každoročným vzdelávaní geodetov na úseku katastra nehnuteľností a určený je hlavne pre zamestnancov katastra.

Plánované je jeho zopakovanie v jesennom termíne v Košiciach.

Seminár je zaradený do sústavného vzdelávania členov KGK.