27. slovenské geodetické dni

Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 27. slovenských geodetických dní!

Touto cestou Vám chceme vysloviť poďakovanie za veríme, že úspešný priebeh geodetických dní.
Dúfame, že naplnili Vaše očakávania, získali ste aktuálny pohľad na vývoj geodézie a kartografie na Slovensku a prežili ste príjemné chvíle.

Ďakujeme za vytvorenú atmosféru.
organizačný výbor 27. SGD

ODBORNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK – 7. november 2019

9.30 – 9.45 Otvorenie 27. slovenských geodetických dní

9.45 – 11.15 INFORMÁCIE Z ODBORU GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
1. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Stromček
Komora geodetov a kartografov

HARDOŠ, J. – Komora geodetov a kartografov
Z činnosti Komory geodetov a kartografov
FRINDRICHOVÁ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Informácie o aktivitách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

11.15 – 11.45 Prestávka

11.45– 13.00 INFORMÁCIE O ČINNOSTI ÚGKK SR
2. blok – Odborný garant:
Ing. Ľubomír Suchý
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

LEITMAN, M.-HANUS, D. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Elektronizácia geometrického plánu
LEITMANNOVÁ, K. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Stav projektu leteckého laserového skenovania SR
ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Nová legislatíva v odbore geodézia a kartografia

13.00 – 14.00 Obed

14.00– 15.00 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 1. časť – Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

LAUFÍK, D. – Geotronics Slovakia, s.r.o.
Trimble prináša rýchle a efektívne riešenia
FROHMANN, E. – GEOTECH Bratislava, s. r. o.
LIDARETTO – dostupné mobilné mapovanie pre každého
TOMÁNEK, R. – SURVEYE, s.r.o.
Rýchlejšie a jednoduchšie overovanie postupu výstavby vďaka TOPCON technológii
HALUPKA, P. – 3GON Slovakia
SOKKIA – Legenda sa vracia

15.00 – 15.30 Prestávka

15.30 – 16.30 UPLATŇOVANIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V GEODÉZII A KARTOGRAFII
3. blok, 2. časť – Odborný garant:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

SEDLÁČEK, M. – VILLA, s. r. o.
Novinky značiek GEOMAX, FOIF, KQGEO
PAŠKO, M. – Expert_for_3D_Landscape, s. r. o.
15 rokov skúseností: od pozemnej fotogrametrie po komplexné mobilné a letecké mapovacie systémy
DROŠČÁK, B. a kol. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Výpočet a výhody nového výškového systému Slovenska

16.30 Diskusia

17.00 Ukončenie 1. rokovacieho dňa 27. SGD

PIATOK – 8. november 2019

9.00 – 10.30 DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME
4. blok – Odborný garant:
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave

FRAŠTIA, M.–PAPČO, J. – SvF STU v Bratislave
Technológie DPZ – prehľad a aplikácie
LIŠČÁK, P. a kol. – ŠGÚDŠ Bratislava
Využitie produktov leteckého laserového skenovania pri mapovaní a registrácii svahových deformácií v Bielych Karpatoch
LIESKOVSKÝ, T. – SvF STU v Bratislave
Využitie leteckého laserového skenovania v doméne kultúrneho dedičstva
FERANEC, J. a kol. – Geografický ústav SAV
Ukážky využitia satelitných údajov pri výskume urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 METROLÓGIA V GEODÉZII V SR
5. blok – Odborný garant:
Ing. Vladimír Raškovič
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

MALIŠ, M. – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
K problematike metrológie v oblasti geodézie, kartografie a katastra
PAPČOVÁ, M. – Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Koncept novej základnice pre elektronické diaľkomery v SR
DROŠČÁK, B. – Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Vertikálna gravimetrická základnica Gánovce – Lomnický štít (stav v roku 2019)
KAJÁNEK, P.-KOPÁČIK,A.-JEŽKO,J.-KYRINOVIČ,P.-ERDÉLYI,J. – SvF STU v Bratislave
Kalibrácia nivelačných systémov a krátkych dĺžkových meradiel na Katedre geodézie STU v Bratislave

12.00 – 12.30 Diskusia a ukončenie 27. SGD

12.30 – 14.00 Obed

Počas 27. slovenských geodetických dní sa koná aj výstava prístrojovej a spracovateľskej geodetickej techniky
štvrtok – 9.00 – 17.00 hod
piatok   – 9.00 – 12.00 hod

PREZENTÁCIE

ODBORNÍ GARANTI

Vladimír Stromček


Komora geodetov a kartografov

Ľubomír Suchý


Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Peter Kyrinovič
Alojz Kopáčik


SvF STU v Bratislave

Ľubica Hudecová


Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov

Vladimír Uhlík


Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie

Róbert Fencík


Kartografická spoločnosť SR

Marek Fraštia


Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum

SPONZORI

VYSTAVOVATELIA

Spoločnosť SURVEYE, s. r. o.
POPIS:
Nový autorizovaný dealer TOPCON a SOKKIA na Slovensku.
Pokračovateľ v tradícii zastúpenia svetových značiek Topcon a Sokkia na slovenskom trhu.

– výhradné zastúpenie a autorizovaný servis Leica Geosystems AG pre Slovensko.
PRODUKTY:
GEODÉZIA A GIS – Totálne stanice, GPS pre geodéziu, nivelačné prístroje, teodolity, diaľkomery, diaľkomery pre GIS …
GEO-PRÍSLUŠENSTVO – Statívy a príslušenstvo, centrácia a laserové olovnice, reflektory a minireflektory, reflektorové výtyčky a stojany, batérie, káble a registrácia …
STAVEBNÍCTVO – stavebné nivelačné prístroje, stavebné teodolity, stavebné totálne stanice, laserové diaľkomery DISTO, lasery krížové a bodové …
a ďalšia špeciálna technika.

iNGs

POPIS:
Spoločnosť zameraná na podporu práce s technickou dokumentáciou.
Služby: systémová údržba počítačového parku, programové vybavenie a správy IT infraštruktúry vôbec.
Oblasti: technickej projekcie, prípravy a správy technologických celkov, projekcie a správy inžinierskych stavieb, správy prostriedkov a majetku.

POPIS:
Autorizovaný distribútor, odborný predaj HW, SW a poradenstvo v oblastiach digitálna fotogrametria, 3D modelovanie, 3D vizualizácia a vytváranie 3D databáz krajiny pre aplikácie v reálnom čase.
PRODUKTY:
PhotoModeler – softvér pre pozemnú fotogrametriu na meranie a modelovanie reálneho sveta.
UltraCamX – digitálna letecká kamera a UltraScan5000 – presný fotogrametrický skener od Vexcel Imaging/Microsoft Photogrammetry.
DA42MPP – moderné fotogrametrické snímkovacie lietadlo od Diamond Airborne Sensing.
Kvalitný značkový hardvér ACER – notebooky, LCD monitory, PC, servre a dátové polia.

Firma V I L L A s.r.o. je autorizovaný distribútor pre Slovensko značiek Geomax, FOIF, KQGEO, JAVAD, MicroSurvey, AMPERE SYSTEM, SECO, NEDO, JUNIPER systems.
Poskytuje odborné poradenstvo a servis pre geodetické prístroje a príslušenstvo, GIS a stavebné prístroje.
Podrobnosti nájdete na www.villa.sk

Geotronics Slovakia, s.r.o.
Autorizovaný distribútor firmy Trimble na Slovensku.
Predaj meracích zariadení, staníc, prístrojov a príslušenstva na geologické a geodetické práce.

Spoločnosť sa zaoberá obchodnou činnosťou a službami súvisiacimi s predajom geodetických a stavebných meracích prístrojov a vykonávaním geodetických prác.
V rámci obchodnej činnosti je autorizovaným zástupcom firmy PENTAX, ALTUS, SOLA a GEO FENNEL pre Slovensko a od svojho vzniku patrí medzi najväčších
dodávateľov stavebných meracích prístrojov na Slovensku. Spolupráca s významnými stavebnými a geodetickými firmami bola podnetom pre zavedenie systému kvality DIN EN ISO 9001:2000. Spoločnosť bola certifikovaná firmou Germanischer Lloyd v roku 2001. Systém kvality má zavedený a udržiava ho pre predaj, servis a inštaláciu meracích systémov v stavebníctve.

3GON Slovakia

Špecialisti na predaj technológií a odborné poradenstvo v oblasti terénneho zberu priestorových dát. Vďaka dlhoročným skúsenostiam na domácom aj zahraničnom trhu vedia pripraviť riešenie na mieru a poskytnúť prvotriednu podporu a servis.

PRODUKTY:
Satlab SLC smart GNSS receiver – Ako zmeniť váš smartphone alebo tablet na vysoko presnú RTK GNSS?
Prijímač SLC je možné pripojiť k zariadeniu pomocou rozhrania Bluetooth a nastaviť všetky parametre pomocou aplikácie SLC Toolbox. SLC automaticky spracuje riešenie určovania polohy a doručí ho do zariadenia. Automaticky pri každom zapnutí.

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. sa špecializuje na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky senseFly, Trimble, SECO, Spectra Precision, Handheld a Stonex na Slovensku. Všetky informácie nájdete na www.geopriestor.sk a www.bezpilotne.sk. 

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Ústav realizuje, spravuje a rozvíja na území SR záväzné referenčné geodetické systémy, lokalizačné štandardy pre polohu, nadmorskú výšku a tiažové zrýchlenie, buduje sofistikované služby na prenos dĺžkových, výškových a tiažových etalónov.

Spravuje informačný systém geodézie, kartografie a katastra, ktorý je súčasťou celoštátneho informačného systému verejnej správy. Poskytuje informácie prostredníctvom internetových portálov a zákazníckeho centra.

Poslanie ústavu je odvodené od trvalej spoločenskej požiadavky modernej informačnej spoločnosti, v ktorej sa až 80% všetkých informácií o objektoch a javoch na území Slovenskej republiky lokalizuje a vizualizuje. Má nezastupiteľné miesto pri správe referenčných údajov, centrálnom zbere a archivácii dát, ale aj v tvorbe základnej priestorovej dabázy.

Prostredníctvom ústavu rezort poskytuje informácie z globálneho navigačného satelitného systému. Tak sa určuje na centimetre presná poloha objektov a javov. Ústav zo zákona vytvára základné referenčné údaje pre geografický informačný systém. Rezort a ústav plnia základnú požiadavku európskych iniciatív na geografické informácie: vytvoriť väzbu medzi geopriestorovými informáciami a systémom vlastníckych a užívacích práv k nehnuteľnostiam.