20. výročie Komory geodetov a kartografov

20. výročie založenia KGK

Pri príležitosti 20. výročia založenia komora usporiadala pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný večer, ktorý sa uskutočnil 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Súčasťou Slávnostného večera bolo udeľovanie pamätných plakiet, diplomov a knižnej publikácie, ktorá mapuje 20. rokov pôsobenia komory, spolupracujúcim inštitúciám a partnerským organizáciám, čestným členom komory a významným osobnostiam v našom odbore, ako aj zaslúžilým členom komory, ktorí sa svojou dobrovoľnou, dlhoročnou a úspešnou prácou významne zaslúžili o rozvoj komory. Pamätná plaketa je umelecké dielo z vitrážneho skla s gravírovaným motívom historického zememerača. Cenné na plakete je aj to, že každá je originál a navyše tieto plakety vytvorila umelkyňa, ktorá je zároveň aj geodetka – Ing. Darina Szöllösiová – Mináriková.

Zoznam oceňovaných:

Partnerské organizácie a spolupracujúce inštitúcie:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Kartografická spoločnosť SR, Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum, Český svaz geodetů a kartografů, Komora geodetů a kartografů.

Významné osobnosti v odbore a čestní členovia KGK – v minulosti spolupracovali s komorou, alebo sa zaslúžili o jej vznik alebo ďalší rozvoj. Osobnosti, z ktorých väčšina má už dnes právo užívať si zaslúžilý odpočinok. Napriek tomu, že dnes už nie sú vo funkciách a na postoch, v ktorých dlhé roky pôsobili, mnohí z nich sú ešte aj dnes aktívni, nezabúdajú na svoje celoživotné povolanie a nejakým spôsobom sa stále venujú činnosti, ktorá obohacuje našu profesiu.

Doc.Ing. Imrich Horňanský, PhD., Ing. Eduard Maták, Ing. Jozef Marek, Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., Ing. Petr Polák, Ing. Stanislav Strečanský, prof. Ing. Vlastimil Staněk, PhD., prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD., Ing. Juliana Laudová.

Dlhoroční funkcionári komory – výber bol spracovaný podľa ich pôsobenia v orgánoch KGK dlhšie ako 5 volebných období:

Ing. Vladimír Stromček, Ing. Karol Ďungel, Ing. Štefan Lukáč, prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Ing. Marián Bulla, Ing. Ivan Paulen, Ing. Peter Repáň, Doc. Ing. Ernest Bučko, PhD., Ing. Nataša Hermanová, Ing. Miroslav Hudec, Ing. Jozef Kožár, Ing. Eugen Leitmann, Ing. Štefan Nagy, Ing. Vladimír Nechuta, Ing. Jozef Pobjecký, Ing. Matúš Siman, Ing. Vladimír Stankovský, Ing. Vladimír Vázal, Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD., Ing. Vladimír Raškovič, Ing. Renáta Šrámková, Ing. Lev Švárny.

Na akciu boli pozvaní spolu s partnermi aj zástupcovia sponzorov Slávnostného večera:

– hlavný sponzor večera – Wüstenrot poisťovňa

a obchodné spoločnosti: Surveye, s.r.o., Geotronics Slovakia, s.r.o., Villa s.r.o., Geotech Bratislava s.r.o., Expert for 3d Landscape s partnermi.

Hlavnou témou Slávnostného večera bolo poďakovanie všetkým vzácnym hosťom, sponzorom a kolegom – AGaK, ktorí prijali pozvanie na večer a spolu si pripomenuli a oslávili významné jubileum pre komoru, pre jej členov a pre celú profesiu. Divadlo Nová scéna pripravilo pre účastníkov „Muzikálový madley“ – výber z najznámejších muzikálových melódií. Hviezdami večera boli Mirka Partlová, Patrik Vyskočil, Róber Halák, Romana Dang Van, Peter Makranský, Dárius Koči, Janka Lieskovská, Vladislav Plevčík, Lukáš Pišta. Naše pozvanie prijala aj najvýznamnejšia slovenská operná a muzikálová spevácka diva Sisa Sklovská. Po ukončení predstavenia pokračovala oslava slávnostným rautom v Štúdiu Olympia. Na raut boli pozvaní aj umelci, s ktorými mohli naši hostia podebatovať a prípadne sa s nimi odfotiť.

Veríme, že všetci, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa udalosti tak významnej pre komoru neľutovali a prežili príjemný večer.

Na záver dovoľte citáciu predsedu predstavenstva Ing. Jána Hardoša z predhovoru publikácie KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV na Slovensku v rokoch 1996 – 2016 a z príhovoru na Slávnostnom večeri:

Dovoľte mi úprimne sa poďakovať všetkým zakladajúcim členom, ktorí sa pričinili o vznik komory, všetkým funkcionárom a radovým členom od jej vzniku, ktorí zodpovedne, čestne a spoľahlivo vykonávali povolanie autorizovaného geodeta a kartografa a ktorí sa zaslúžili nielen o dobré meno komory, ale aj profesie geodeta a kartografa všeobecne. Moje poďakovanie patrí aj všetkým kolegom – geodetom pracujúcim v štátnej správe, ktorí nám v našom snažení účinne pomáhali.

Úplne na záver poďakovanie patrí všetkým geodetom a kartografom, bez ohľadu na to, či pracujú ako AGaK, ako inžinieri, bakalári alebo ako technici, bez ohľadu na to v akej sfére pracujú – čiže všetkým tým, ktorí svoju prácu vykonávajú kvalitne, zodpovedne a spoľahlivo a tak pomáhajú šíriť dobré meno našej profesie.

Fotodokumentácia zo Slávnostného večera KGK

Ponúkame Vám k nahliadnutiu prierez Slávnostného večera formou fotodokumentácie. V prípade záujmu o fotografie v kvalite pre tlač sa obráťte na kanceláriu KGK, prípadne na svojho regionálneho zástupcu, ktorým uveďte popisné čísla fotografií, ktoré si prajete poslať.