Krátka správa č. 9/2022

Dokumenty KGK

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.02.2022

Vážený člen KGK,

ako sme Vás už informovali KS č. 1/2022, znenie nového zákona o Komore geodetov a kartografov prináša viaceré zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné premietnuť do nových dokumentov komory, ktoré musí schváliť najbližšie valné zhromaždenie KGK.

 

Predstavenstvo KGK pripravilo a opakovane prerokovalo nové znenie dokumentov na svojich zasadaniach.

V januári 2022 znenie dokumentov pripomienkoval aj legislatívny odbor ÚGKK SR.

 

V prílohe vám zasielame návrh znenia dokumentov, po zapracovaní pripomienok P-KGK, orgánov KGK a LO UGKK SR.

 

Touto cestou vás žiadame o zasielanie pripomienok do 14.03.2022, z dôvodu urýchlenia a najmä zjednodušenia procesu schvaľovania dokumentov na rokovaní VZ KGK.

 

Za ochotu a súčinnosť vopred ďakujeme.