Krátka správa č. 63/2022

Sústavné vzdelávanie člena KGK
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.12.2022

Vážený člen KGK,

Predstavenstvo KGK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2022 prerokovalo a schválilo v súlade s §16 ods. 4, písm. i) zákona č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov a v súlade s čl. 21, ods. 3 Stanov KGK dokument „Sústavné vzdelávanie člena KGK“.

V súlade s čl. 21, ods. 5 predstavenstvo KGK určilo ďalšie obdobie vzdelávania na r. 2023-2025 a kontrolu vzdelávania na január 2026. Predstavenstvo stanovilo minimálny počet bodov 60, ktoré je potrebné za dané obdobie získať.

Zoznam aktivít na r. 2023 a ich bodové hodnotenie zverejní predstavenstvo KGK, v súlade s čl. 21, ods. 4 Stanov KGK, do 30. marca 2023.