Krátka správa č. 45/2022

Dodatok č. 1 k PZ 0120100106
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.10.2022

Vážený člen KGK,

Komora geodetov a kartografov a Wüstenrot poisťovňa, a.s. uzatvorili Dodatok k PZ pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti AGaK, ktorým sa upravuje uplatnenie nároku na náhradu škody voči poistenému počas trvania poistenia alebo najneskôr do jedného roka od zániku poistenia.

Dodatok nadobúda účinnosť od 1.4.2022 a umiestnený je na webe komory, v zóne pre registrovaných členov – O nás/Poistenie AGaK.