Krátka správa č. 43/2022

Informácia ÚGKK o prácach na Smernici na vyhotovovanie geometrických plánov
autor: Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda ÚGKK SR, 06.10.2022

Vážený člen KGK,

preposielame Vám informáciu od podpredsedu ÚGKK SR Ing. Vladimíra Raškoviča:

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK) prebieha spracovanie novej Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov. Pre tvorbu uvedenej Smernice bola príkazom predsedu ÚGKK zriadená komisia (https://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/komisia-gp-rozhodnutie-zriadeni.pdf). Členmi komisie sú okrem iných aj zástupcovia Komory geodetov a kartografov, Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie a Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.  Katastrálny odbor ÚGKK SR pripravil pracovný návrh smernice ktorý bol v mesiaci jún 2022 zaslaný na pripomienkovanie členom komisie. Zaslané pripomienky boli prehľadne spracované a predložené na rokovanie komisie. Na zasadaní komisie dňa 27. 09. 2022 bol prerokovaný návrh textu paragrafu „Základné pojmy“ a v rámci neho problematika súvisiaca s tzv. riešenými a zvyškovými parcelami, základný rámec elaborátu a ďalšie súvislosti, ktoré určia východiská pre detailný obsah jednotlivých kapitol.

Vaše prípadné návrhy, názory alebo pripomienky k prerokovanej problematike zasielajte vždy len príslušnej inštitúcii, ktorej zástupca je členom komisie. Príslušný člen komisie Vaše návrhy a pripomienky spracuje a predloží komisii komplexne za inštitúciu, ktorú zastupuje (návrhy a pripomienky tak nezasielajte priamo na ÚGKK).