Krátka správa č. 39/2022

Zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, platnú od 01.09.2022, hlavne jej Tretiu časť – Opatrenia proti drobeniu pozemkov, §§ 21, 23 ods. 1.:

„Ak tento zákon neustanovuje inak,  nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 3 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.“

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: 180/1995 Z.z. – Zákon Národnej rady Slovenskej repu… – SLOV-LEX