Krátka správa č. 32/2022

Odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.07.2022

Vážený člen KGK,

preposielame Vám od podpredsedu ÚGKK SR odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ:

 

Odporúčanie postupu pri oprave chyby v katastri nehnuteľností

 

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s aplikačnou praxou v súvislosti s opravou chyby v katastri nehnuteľností  a podnetov zaslaných na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) si Vás dovoľujeme požiadať o zvýšenú súčinnosť so zhotoviteľmi technických podkladov na opravu chyby v katastri nehnuteľností pri konaniach o opravách chyby.

Ak nejde o jednoznačný prípad, uvedenú súčinnosť odporúčame realizovať prostredníctvom pracovného stretnutia, ktoré bude zorganizované po doručení podnetu návrhu na opravu chyby s vyhotoviteľom a autorizačným overovateľom technického podkladu. Na uvedenom pracovnom stretnutí sa navrhne a prejde postup a riešenie opravy chyby s požiadavkami na technický podklad na opravu chyby v zmysle ustanovení usmernenia úradu č. USM_UGKK SR_1/2022, zo dňa 10. 03. 2022 na opravu podrobných bodov a výmer parciel registra „C“ a parciel registra „E“. Uvedenú iniciatívu úrad vníma ako možný spôsob urýchlenia opráv chýb v katastrálnom operáte vzhľadom na tú skutočnosť, že oprava chýb v katastrálnom operáte je spoločným záujmom komerčného sektora, ako aj  rezortu ÚGKK a štátnej správy na úseku katastra. Nie je vhodné riešiť opravy opakovanou korešpondenciou s navrhovateľom a stanovovať dodatočné podmienky a kritéria, čo vyvoláva dodanie ďalších technických podkladov a zbytočné prieťahy v riešení problému.

 

 

Ing. Vladimír Raškovič

podpredseda