Krátka správa č. 28/2022

Vyhláška č. 162/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 293/2008 Z. z.
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.05.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti Vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 293/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu odbornej prípravy, obsahu skúšky, zložení skúšobnej komisie a o osvedčení o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav

Dátum účinnosti: 01. 06. 2022

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/162/vyhlasene_znenie.html