Krátka správa č. 2/2022

Oznámenie člena KGK – spôsob výkonu vybraných GaK činností
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.01.2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Ako sme vám už koncom roka avizovali NR SR schválila nový zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov (ďalej len „zákon“). Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2022 a nájdete ho na adrese, ktorú vám opakovane zasielame:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/487/20220101.

Predstavenstvo KGK intenzívne pracuje na nových dokumentoch komory, ktoré musia byť v súlade s ustanoveniami nového zákona a budeme ich schvaľovať na VZ KGK. Predpokladáme, že po ich schválení na zasadnutí Predstavenstva KGK vám ich návrh pošleme a otvoríme k nim širokú diskusiu.

Takisto sme vám avizovali, že zákon obsahuje viaceré zmeny, s ktorými vás budeme postupne oboznamovať. Zákon však zároveň ukladá KGK povinnosti aj v oblasti evidencie členov KGK. KGK musí bezodkladne aktualizovať a doplniť údaje o svojich členoch evidované v zozname a registri členov KGK. Za týmto účelom vám posielame oznámenie člena KGK a žiadame vás o jeho vyplnenie a zaslanie späť na adresu KGK najneskôr do 20.2.2022 poštou alebo ako prílohu mailovej správy.

Zákon po novom v §10 explicitne uvádza spôsob výkonu vybraných GaK činností dvomi stanovenými formami:

  1. vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
  2. v mene právnickej osoby (sro, as a iné) alebo v mene fyzickej osoby (živnosť).

Ak člen KGK vykonáva vybrané GaK činnosti spôsobom uvedenom v bode a), t. j. vo vlastnom mene, má pridelené IČO Štatistickým úradom SR alebo KGK – nie živnostenským úradom, nie obchodným registrom (súdom). Žiadame vás, aby ste KGK oznámili IČO pridelené v minulosti Štatistickým úradom SR.

Ak člen KGK vykonáva vybrané GaK činnosti v mene PO (zamestnanec, konateľ, majiteľ) alebo v mene FO (živnosť vlastná alebo aj cudzia), zaškrtne v oznámení bod b) a uvedie údaje o PO alebo FO, pre ktorú túto činnosť vykonáva.

Ak člen KGK vykonáva vybrané GaK činnosti obidvomi spôsobmi uvedenými v bode a) aj b) zaškrtne v oznámení obidve možnosti a uvedie údaje k obidvom spôsobom.

KGK je povinná evidovať u každého člena akou formou svoju činnosť vykonáva, vrátane údajov súvisiacich s výkonom činnosti (IČO, obchodné meno a miesto podnikania v SR).

KGK je ďalej povinná poskytovať údaje o spôsobe výkonu vybraných GaK činností do Registra a identifikátora právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), v ktorom sa uvádzajú údaje o všetkých osobách (PO a FO) vykonávajúcich podnikanie v SR. Túto povinnosť má KGK podľa zákona č. 272/2015 o RPO.

Upozorňujeme, že v zmysle §6 zákona zmenu údajov je autorizovaný geodet a kartograf povinný písomne oznámiť komore do 15 dní odo dňa ich zmeny.

Nakoľko je výkon vybraných činností považovaný za podnikanie, ktorákoľvek z vyššie uvedených foriem zakladá pre člena povinnosti vyplývajúce z podnikania (byť registrovaný ako subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť, t. j. mať IČO a byť registrovaný na daňovom úrade, t. j. mať DIČ, ako aj plniť si povinnosti voči štátu (voči sociálnej a zdravotným poisťovniam).

Oznámenie 2022