Krátka správa č. 12/2022

Podpisovanie ZPMZ nadobúdateľa v tlačive ZPMZ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.03.2022

Na základe podnetu členov, Komora požiadala ÚGKK SR o stanovisko k téme získania podpisu nadobúdateľa ZPMZ v tlačive ZPMZ.

Posielame vám vyjadrenie KO ÚGKK SR, ktoré bolo Komore doručené dňa 3.3.2022 listom č. KO/2022/001059-20:

 

„V súvislosti so zabezpečovaním podpisu na zázname podrobného merania zmien (ďalej len „ZPMZ“) v časti oboznámenia nadobúdateľa s priebehom a označením hraníc novooddelovaných pozemkov v tlačive ZPMZ možno konštatovať, že súčasná legislatíva je pre získavanie podpisov vlastníkov nedostatočná. Spôsobuje problémy pri možnostiach overovania totožnosti vlastníka zhotoviteľom geometrického plánu (ďalej len „GP“), ako aj pri vyzývaní vlastníkov a doručovaní výziev. V konečnom dôsledku, ak vlastník vyjadril súhlas s hranicou, jej priebeh môže dodatočne spochybniť. V prípade, že vznikne spor o priebehu hranice a vo veci koná súd, podpis vlastníka v tlačive ZPMZ, alebo vo vytyčovacom náčrte nie je pre súd relevantný.

Na základe uvedených skutočností možno považovať zabezpečovanie podpisu vlastníkov a nadobúdateľov v súčasných podmienkach za prežitok, pričom máme za to, že neuvedenie podpisu oboznámenia nadobúdateľa s priebehom a označením hraníc novooddelovaných pozemkov v tlačive ZPMZ nezakladá dôvod na úradné neoverenie GP. Aj napriek tomu, že úrad v tejto veci vždy vykonával osvetu uvedeným spôsobom v súvislosti s úradným overovaním, budú katastrálne odbory okresného úradu o tejto veci opätovne informované. So zabezpečovaním podpisu v tlačive ZPMZ sa aj v súvislosti s celkovou elektronizáciou GP nepočíta v návrhu novej smernice na tvorbu GP.“