Krátka správa č. 11/2022

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_1/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.03.2022

Vážený člen komory,

v prílohe posielame Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_1/2022, na opravu podrobných bodov a výmer parciel registra „C“ a parciel registra „E“.

Účelom usmernenia je zjednotiť postup katastrálnych odborov okresných úradov (ďalej len „KOOÚ“) pri oprave podrobných bodov a výmer parciel bez zmeny polohy správne vyznačených hraníc pozemku v teréne, pričom nedochádza k vzniku, zmene, alebo zániku práva k pozemkom.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť 15. marca 2022.

USM  UGKK SR 1/2022