Krátka správa č. 10/2022

Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.03.2022

Vážený člen komory,

ako sme Vás informovali krátkou správou 45/2021, členovia orgánov KGK odporučili, aby pri príprave hromadného poistenia členov KGK zastupovala maklérska spoločnosť RENOMIA (medzinárodná spoločnosť v odbore poistenia a risk managementu), pričom stanovili požiadavku zabezpečenia poistnej ochrany na minimálne rovnakej cenovej hladine, ako bola doteraz a garancii marketingovej podpory v prospech KGK.
Zástupcovia spoločnosti RENOMIA oslovili 14 poisťovní so žiadosťou o predloženie svojich ponúk na hromadné poistenie členov KGK. Ponuky predložili len 3 poisťovne – Union poisťovňa, Premium Insurance, Wustenrot poisťovňa. Na základe ich ponúk spoločnosť RENOMIA predložila na rokovanie P-KGK návrh, ktorý P-KGK prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 27. 01. 2022 – pozri pôvodná ponuka.

 

V návrhu nebolo možné splniť požiadavky orgánov KGK ani udržať parametre doterajšieho hromadného poistenia, najmä dôvodu vyššej škodovosti v uplynulých rokoch – pozri škodovosť.

 

Komora okrem iného trvala aj na doplnení retroaktivity a rozšírenej doby na uplatnenie nároku škody – najmä škody spôsobenej síce počas výkonu činnosti, ale zistenej/nárokovanej až po skončení výkonu činnosti AGaK.

 

Medzičasom bola Komore dňa 9.2.2022 doručená výpoveď zmluvy o hromadnom poistení členov KGK od Wustenrot poisťovne, a.s., s odôvodnením, že doterajšia poistná zmluva už vzhľadom na vyššiu uvedenú škodovosť nevyhovuje interným poistno-technickým podmienkam poisťovne.

 

Po prerokovaní a zvážení predložených ponúk P-KGK rozhodlo o dojednaní novej poistnej zmluvy a to opäť s Wustenrot poisťovňou, a.s. s novými parametrami pre poistenie fyzických osôb a právnických osôb. Výsledok rokovaní so zástupcami Wustenrot poisťovňa, a. s. vám predkladáme v prílohe – nová ponuka.

 

Vzhľadom na definovanie spôsobov výkonu činnosti AGaK v novom zákone sa mení aj „filozofia“ poisťovania v zmysle, že samostatné poistenie len FO už nie je povinné. V princípe sa poistenie odvíja od spôsobu výkonu vybraných GaK činností. V prípade výkonu činnosti AGK viacerými spôsobmi (viaceré spôsoby podnikania) odporúčame poistenie dojednať kombinovane – ako FO aj PO. Je to dôležité pri riešení škody – poistený musí byť subjekt, voči ktorému je vznesený nárok na náhradu škody.

Je preto potrebné, aby ste sa rozhodli, akou formou budete poistený. Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov ukladá členovi KGK byť poistený a KGK evidovať/kontrolovať, či je člen KGK poistený.

 

Poistenie FO  zahŕňa spôsob výkonu:

– výkon činnosti spôsobom uvedeným v §10 bod 3. ods. a) – vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť ako FO (podnikateľ) vykonávajúca slobodné povolanie (certifikát o poistení bude vystavený na príslušné IČO pre slobodné povolanie),

– výkon činnosti spôsobom uvedeným v §10 bod 3. ods. b) – v mene a na zodpovednosť FO osoby (živnosť) – ako vlastník živnosti (živnostník) (certifikát o poistení bude vystavený na príslušné IČO živnosti),

 

Poistenie PO zahŕňa spôsob výkonu:

– výkon činnosti spôsobom uvedeným v §10 bod 3. ods. b) – v mene a na zodpovednosť FO osoby (živnosť) – ak v rámci živnosti sú evidované viac ako 1 osoba (AGaK) – živnostník zamestnáva ďalšieho AGaK (certifikát o poistení bude vystavený na príslušné IČO živnosti),

– výkon činnosti spôsobom uvedeným v §10 bod 3. ods. b) – v mene a na zodpovednosť PO osoby vykonávajúcej GaK činnosti (sro a iné) – ako vlastník, spoluvlastník, konateľ (certifikát o poistení bude vystavený na príslušné IČO právnickej osoby),

– výkon činnosti spôsobom uvedeným v §10 bod 3. ods. b) – v mene a na zodpovednosť PO osoby vykonávajúcej GaK činnosti (sro a iné) – ako zamestnanec (certifikát o poistení bude vystavený na príslušné IČO právnickej osoby).

 

Pristúpením k novej poistnej zmluve bol nastavený mechanizmus, že člen KGK prihlásením sa do hromadného poistenia vyjadrí súhlas s ustanovením § 9 ods. 3. Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „hromadná poistná zmluva“). Ak autorizovaný geodet a kartograf pristúpi k hromadnej poistnej zmluve, je povinný platiť komore poistné v sume a spôsobom dohodnutým v hromadnej poistnej zmluve.

Spoločnosť RENOMIA v rámci našej spolupráce prevzala administratívu prihlasovania do hromadného poistenia a súčasne príjem poistného.

 

Pre zaradenie do poistenia od 01.04.2022 je potrebné

– vyplniť priloženú Prihlášku do poistenia – tabuľku pre poistenie FO a pre poistenie PO (s prílohou v záložke)

– začiatok poistenia je vždy k 1. dňu v mesiaci a koniec poistenia je vždy k poslednému dňu v mesiaci

a

– odoslať ju na e-mail: silvia.polkova@renomia.sk

 

Zároveň je potrebné najneskôr k 01.04.2022 uhradiť poistné podľa priloženého sadzobníka – poistné za variant /-ty podľa Vášho výberu/definovania spôsobu poistenia, výšky poistného plnenia a počtu poistených osôb.

Údaje pre úhradu sú uvedené v sadzobníku.

 

V prípade potreby konzultácie k poisteniu je k dispozícii:

Ing. Jana Javorčeková

Key account manager

RENOMIA, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava

M: +421 911 098 500, T: +421 220 921 519

E: jana.javorcekova@renomia.sk, www.renomia.sk

IČO: 35815566, registrácia v NBS pod číslom SFA 067643

 

Ako sme Vás už informovali, spoločnosť RENOMIA je splnomocnená Komorou geodetov a kartografov na sprostredkovanie a správu poistenia profesijnej zodpovednosti za škody. To znamená, že zaradenie do poistenia, úhrada poistného, riešenie poistných udalostí bude už len v kompetencii RENOMIA.

 

Dovoľujeme si opätovne upozorniť členov KGK, že:

  1. AK si nevyberú v stanovenom termíne spôsob poistenia, nebudú spoločnosťou RENOMIA zaradení do hromadného poistenia a KGK bude na základe informácie od spoločnosti RENOMIA prihliadať na nich ako na členov, ktorí nie sú poistení. V takom prípade bude KGK od týchto členov žiadať doklad o ich individuálnom poistení.
  2. Hromadné poistenie dojednané zo strany KGK je poistenie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti AGK. Od 01.04.2022 bude v poistnom krytí zahrnuté navyše aj poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu GaK do výšky 30% z dojednanej poistnej sumy pre poistenie profesijnej zodpovednosti (z vybraného variantu). Všeobecná zodpovednosť za škodu sa však vzťahuje len na škody súvisiace s činnosťou geodetických a kartografických činností. Toto poistenie nekryje škody spôsobené FO alebo PO pri výkone iných činností GaK, zapísaných v živnostenskom oprávnení alebo v predmete činnosti PO.

 

V závere vás chceme požiadať o zodpovedný prístup k výkonu činnosti AGK a o maximálnu snahu pri výkone konať tak, aby sme negenerovali svojou činnosťou poistné udalosti. Dôsledky zvýšenej škodovosti dnes pociťujeme spoločne i keď nárast poistného nie je spôsobený výhradne len touto skutočnosťou. Určite vnímate aj v súkromnom živote enormnú snahu poisťovní zvyšovať poistné aj v oblasti poistenia nehnuteľností, vozidiel a iných zariadení. Napriek uvedenému KGK bude v budúcnosti pozorne sledovať vývoj škodovosti a P-KGK sa bude zaoberať s tými prípadmi, ktoré svojim rozsahom môžu výrazne navýšiť škodovosť v budúcnosti.