Krátka správa č. 1/2022

Nový zákon o Komore geodetov a kartografov
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.01.2022

Vážený člen komory,

ako sme Vás už informovali KS č. 46/2021, bol zverejnený nový zákon č. 487/2021 o Komore geodetov a kartografov, ktorý nadobúda účinnosť 1.1.2022 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/487/20220101.

 

Znenie nového zákona prináša viaceré zmeny a doplnenia, ktoré budú premietnuté do nových dokumentov komory, ktoré musí schváliť najbližšie valné zhromaždenie KGK. Predstavenstvo KGK pracuje už niekoľko meisacov na znení nových dokumentov KGK a bude schvaľovať ich podobu pre rokovanie VZ KGK na svojom januárovom zasadaní. Spolu s materiálmi na VZ KGK dostanete úplné znenie nových dokumentov a budeme vás žiadať o zaslanie pripomienok k nim vopred, aby sme rokovanie VZ KGK absolvovali podľa možnosti štandardne.

 

Nakoľko zákon spresňuje, okrem iného, aj spôsob výkonu vybraných GaK činností (§10), vedenie zoznamu AGaK (§6), pozastavenie činnosti AGaK (§11), práva a povinnosti člena KGK (§13), disciplinárnu zodpovednosť (§21), ktoré majú dopad na údaje evidované v databázach KGK, vám touto správou dávame do pozornosti najmä tieto ustanovenia (§§). V priebehu prvých mesiacov r. 2022 budeme zosúlaďovať obsah doterajších databáz vedených KGK a teda žiadať vás o súčinnosť a poskytovanie doplňujúcich údajov a informácií. Formu a spôsob vám zašleme čoskoro.

 

Zákon samozrejme obsahuje aj prechodné ustanovenia, ktoré sa týkajú procesov, ktoré sú v konaní (riešení). V zásade aplikuje princíp obvyklej transpozície, že procesy a konania, ktoré začali v čase účinnosti pôvodného zákona sa dokončia podľa „pravidiel“ ustanovených pôvodným zákonom. Doklady a rozhodnutia vydané podľa pôvodného zákona zostávajú v platnosti a transponujú sa tak, aby spĺňali ustanovenia nového zákona. Nový zákon nemení obsah oprávnení a pečiatok vydaných podľa pôvodného zákona. Mení len obsah databáz vedených KGK (zoznam, register a evidenciu členov) a ukladá KGK doplniť tieto databázy o ďalšie údaje a v tejto súvislosti členom KGK poskytnúť tieto údaje komore.