Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 47/2022

  Zákon NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších…
 • Krátka správa č. 46/2022

  GaKO 10/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.10.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 10. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-10-2022/
 • Krátka správa č. 45/2022

  Dodatok č. 1 k PZ 0120100106 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.10.2022 Vážený člen KGK, Komora geodetov a kartografov a Wüstenrot poisťovňa, a.s. uzatvorili Dodatok k PZ pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti…
 • Krátka správa č. 44/2022

  Dotazníky o BIM a SEEtheSkills autor: Tomáš Funtík, viceprezident BIMaS, 10.10.2022 Vážený člen KGK,  preposielame Vám informáciu od viceprezidenta BIMaS p. Tomáša Funtíka: Dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o…
 • Krátka správa č. 43/2022

  Informácia ÚGKK o prácach na Smernici na vyhotovovanie geometrických plánov autor: Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda ÚGKK SR, 06.10.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám informáciu od podpredsedu ÚGKK SR Ing. Vladimíra Raškoviča: Touto cestou…
 • Krátka správa č. 42/2022

  Dotazník k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 05.10.2022 Vážený člen KGK, z dôvodu tvorby novej Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov…
 • Krátka správa č. 41/2022

  GaKO 9/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.09.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 9. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-9-2022/
 • Krátka správa č. 40/2022

  Pozvánka na 29. SGD autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.09.2022   Vážený člen KGK, dovoľujeme si Vás pozvať na 29. slovenské geodetické dni. Pripravujeme ich v zaužívanej forme, prezenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky…
 • Krátka správa č. 39/2022

  Zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.09.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti novelu zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach…
 • Krátka správa č. 38/2022

  Konferencia TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.08.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti konferenciu "TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika –…