Krátka správa č. 8/2024

Oznam o začatí pripomienkového konania LP/2024/57 – Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z.
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.02.2024

Vážený člen KGK,

preposielame Vám informáciu o začatí pripomienkového konania Vyhlášky č. 300/2009 Z. z.

Dátum ukončenia MPK je 22.02.2024.

Oznam o začatí pripomienkového konania

Názov materiálu: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Rezortné číslo: spis č. LPO/2024/001034-1

Dátum začatia MPK: 09. 02. 2024

Dátum ukončenia MPK: 22. 02. 2024

Postup a lehota MPK: skrátený, 10 pracovných dní

Dôvod skrátenia MPK: Nadobudnutie účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy dňa 1. apríla 2024.

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomíra Šoltýsová, lubomira.soltysova@skgeodesy.sk

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2024/57 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Pripomienky k materiálu: zasielajte v elektronickej podobe prostredníctvom Portálu Slov-Lex