Krátka správa č. 7/2023

Elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.02.2023

Vážený člen KGK,

do 14.4.2023 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-online s možnosťou čítania, prenosu textu alebo grafiky a tlače slovenských technických noriem užívateľom k súboru vybraných STN v elektronickom formáte PDF.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec platnosti prístupov je potrebné zo strany KGK potvrdiť záujem o pokračovaní tejto služby aj naďalej. V tejto súvislosti vyzývame členov, ktorí doteraz túto službu nemali aktivovanú a majú záujem sa pridať do zoznamu odberateľov  a súčasne aj členov, ktorí naopak túto službu mali aktívnu, ale pre ďalšie obdobie už nemajú záujem ju využívať a chcú sa zo zoznamu odhlásiť, oznámte nám danú skutočnosť najneskôr do 21.3.2023 na e-mailovú adresu kancelárie komory kgk@kgk.sk. Úhrada poplatku za uvedenú službu bude súčasťou uznesenia z valného zhromaždenia a bude podmienená termínom splatnosti spolu s členským príspevkom, t. j. do 30.4.2023. Dodatočný záujem o elektronický odber noriem v priebehu roka 2023 nebude možný. Cena za službu bude známa po definitívnom odsúhlasení počtu prístupov.

Členovia, ktorí sú uvedení v zozname a majú záujem v službe pokračovať, sa nemusia znovu prihlasovať.

Členovia, ktorí sú uvedení v zozname a nemajú záujem v službe pokračovať, oznámte Vašu žiadosť o vyčiarknutie najneskôr do stanoveného termínu 21.3.2023.

Poplatok za jedného člena bude závisieť od Vášho záujmu.

Informácia o službe pre nových členov KGK: Služba STN-online poskytuje možnosť čítania, prenosu textu alebo grafiky a tlače slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií (ďalej spolu ako „STN“) užívateľom k súboru vybraných STN v elektronickom formáte PDF a poskytnuté STN ÚNMS SR pravidelne aktualizuje. Poplatok za službu STN-online zahŕňa automatické aktualizácie všetkých vybraných noriem počas celého obdobia predplatného STN-online, pričom aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie STN v elektronickom formáte PDF, ktorými sa mení, opravuje, nahrádza či ruší poskytnutá STN. Za 1 prístup k službe STN-online sa považuje poskytnutie STN výhradne pre 1 pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na každej pracovnej stanici, pričom pracovnou stanicou sa rozumie základný počítač, na ktorom sa priamo otvárajú PDF súbory a ktorý neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. Prístupom k službe STN-online rozšíreným o možnosť tlače STN sa rozumie jedno vytlačenie celej STN v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup. Aktualizáciou STN sa rozumie poskytovanie STN, ktorými sa mení, opravuje a nahrádza alebo ruší poskytnutá STN

Technické normy železníc sú k dispozícií na adrese:
https://www.zsr.sk/dopravcovia/legislativa/technicke-dokumenty/

Do zoznamu noriem plánujeme doplniť STN 736209 Zaťažkávacie skúšky mostov.

Text odpovede:

Záväzne sa prihlasujem na odber noriem.

Meno a priezvisko člena, č. oprávnenia, e-mail