Krátka správa č. 57/2023

Termín a miesto valného zhromaždenia 2024 a návrh kandidátov do orgánov komory
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.12.2023

Vážený člen komory,

na zasadaní predstavenstva dňa 15.11.2023 bola diskusia k termínu a miestu konania valného zhromaždenia (VZ) v roku 2024. Po preverení možností Vás informujeme, že VZ 2024 sa bude konať dňa 15.3.2024 v Hoteli Senec, hybridnou formou.

Nakoľko sú na programe voľby do orgánov komory, po dohode na zasadaní predstavenstva Vám už v predstihu posielame tlačivo pre Váš návrh kandidátov, ktorý musí obsahovať meno kandidáta a jeho bydlisko, navrhovanú funkciu, mená navrhovateľov a ich podpisy s okrúhlou pečiatkou a musí byť podpísaný minimálne 5-timi navrhovateľmi a doplnený súhlasom kandidáta.
Z dôvodu pripravovanej hybridnej formy valného zhromaždenie navrhujeme kandidátom spracovať profesijný životopis. Ten následne odošleme členom pred VZ a ak to bude možné, bude zverejnený aj počas online prenosu.

V zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia a volebného poriadku Vám bude 6-týždňov pred termínom konania VZ odoslaná 1. zásielka k online valnému zhromaždeniu, ktorej súčasťou bude návrh kandidátov predstavenstva do orgánov komory doplnený o Vaše doručené návrhy do tohto termínu. Samozrejme tento návrh kandidátky predstavenstva stále budete môcť doplňovať o svoje návrhy v zmysle volebného poriadku.

Predstavenstvo následne zostaví kandidátske listiny do jednotlivých orgánov komory s menami navrhnutých kandidátov v abecednom poradí.

Najneskôr 3 týždne pred konaním zhromaždenia, Vám budú odoslané ostatné dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ (program, vyhodnotenie rozpočtu KGK pre rok 2023, návrh rozpočtu KGK pre rok 2024,…)

Budeme radi, ak využijete možnosť pôsobiť v orgánoch komory.