Krátka správa č. 51/2023

Stanovisko k postupu OÚ KO – neformálna oprava chyby

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.11.2023

Vážený člen KGK,

na základe podnetu našich členov sme požiadali ÚGKK SR o list č. LPO/2023/000854-42 adresovaný okresným úradom, katastrálnym odborom vo veci postupu okresných úradov, katastrálnych odborov v súvislosti s konaním o oprave chyby v katastrálnom operáte neformálnym spôsobom.

Zverejňujeme ho na základe súhlasu ÚGKK SR.

V predmetnom liste sa ÚGKK SR vyjadril k vymedzeniu dôvodu na opravu chyby v protokole o oprave chyby a k miere subsidiárnej pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Vo všeobecnej rovine je teda potrebné konštatovať, že okresný úrad, katastrálny odbor je povinný v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte, a to aj v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte, ktorého predmetom sú údaje katastra nehnuteľností vymedzené v § 59 ods. 5 katastrálneho zákona, rešpektovať princípy „dobrej správy“. Jednotlivé princípy dobrej správy, resp. jednotlivé elementárne štandardy a garancie základných práv účastníkov konania pritom nemožno vnímať izolovane, ale je potrebné vnímať ich v ich vzájomných súvislostiach. Zároveň nemožno opomenúť, že pri uplatňovaní princípov „dobrej správy“ musí okresný úrad, katastrálny odbor prihliadať aj na všetky skutkové a právne okolnosti konkrétnej individuálnej právnej veci a postupovať tak, aby bola zabezpečená efektívna, účinná a včasná ochrana práv a právom chránených záujmov účastníkov príslušného konania o oprave chyby v katastrálnom operáte, či už ide o opravu údajov vymedzených v § 59 ods. 5 katastrálneho zákona alebo iných údajov katastra nehnuteľností.

ÚGKK SR tiež konštatuje, že okresný úrad, katastrálny odbor pri oprave chyby v katastrálnom operáte tzv. neformálnym spôsobom posúdi s prihliadnutím k individuálnym skutkovým a právnym okolnostiam konkrétnej právnej veci ako aj s prihliadnutím k ustanoveniam katastrálneho zákona, správneho poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj s prihliadnutím k princípom dobrej verejnej správy, v ktorých prípadoch je potrebné účastníka konania informovať o začatí konania.