Krátka správa č. 45/2023

Vyhláška o územných plánoch č. 392/2023 Z.z.
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18.10.2023

Vážený člen KGK,

preposielame Vám nasledovnú informáciu:

V zbierke zákonov bola zverejnená informácia o vydaní vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/392/20240401