Krátka správa č. 42/2023

Vyhláška o postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 03.10.2023

Vážená členka,

Vážený člen KGK!

Ako sme vás už informovali po prijatí zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe sa začala práca na tvorbe jeho vykonávacích vyhlášok, upravujúcich dokumentáciu stavieb, stavebné konanie, technické požiadavky na zhotovovanie stavieb a výkon geodetických a kartografických činností. Gestorom prípravy vyhlášok je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPaV) SR, okrem vyhlášky o geodetických a kartografických činnostiach, ktorú gestorujú spoločne ÚÚPaV SR a ÚGKK SR (§ 62 ods. 1 písm e) zákona).

V spolupráci s kolegami oboch inštitúcií sme pripravili návrh vyhlášky, ktorá upravuje postavenie a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a výkon geodetických a kartografických činností vo výstavbe. V rámci legislatívneho procesu bola dňa 28.07.2023 zverejnená predbežná informácia č. PI/2023/227 o príprave tejto vyhlášky, jej medzirezortné pripomienkovanie a pripomienkovanie verejnosťou sa pripravuje v nasledujúcich mesiacoch. Ukončenie legislatívneho procesu sa predpokladá koncom r. 2023 s účinnosťou vyhlášok od 1.4.2024, kedy nadobúdajú účinnosť všetky ustanovenia zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

Nakoľko je v zákone o výstavbe na viacerých miestach upravené pôsobenie osôb (stavebník, projektant, zhotoviteľ a geodet) odlišným spôsobom, ako sme boli zvyknutí, odporúčame oboznámiť sa, pred pripomienkovaním textu vyhlášky, so zákonom č. 201/2022 Z. z. Upozorňujeme na skutočnosť, že vyhláška nemôže obsahovať práva ani povinnosti nad rámec zákona, nemôže obsahovať ustanovenia, ktoré by odlišným spôsobom upravovali základné definície a princípy stanovené zákonom.

Prikladáme link na znenie oboch zákonov – zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe.

200/2022 Z.z. – Zákon o územnom plánovaní – SLOV-LEX

201/2022 Z.z. – Zákon o výstavbe – SLOV-LEX

Vzhľadom na harmonogram prípravy dokumentov potrebujeme vaše pripomienky najneskôr do 13.10.2023 do 12:00 hod.

Vaše pripomienky zasielajte mailom priamo na adresu predseda@kgk.sk . V hlavičke mailu uveďte predmet – vyhláška.