Krátka správa č. 40/2023

Poskytovanie kópií zo zbierky listín
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 26.09.2023

Vážený člen komory,

na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR so žiadosťou o interpretáciu § 68 zákona NR SR č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) vo veci poskytovania kópií zo zbierky listín pre AGaK.

Z odpovede ÚGKK SR vyberáme:
„Oprávnenie na prístup k listinám uloženým v zbierke listín nemožno chápať ako právo absolútne. Toto právo možno obmedziť, a to v tých prípadoch, v ktorých to ustanoví zákon. Nie je nutné, aby obmedzenie bolo vyjadrené výlučne len v katastrálnom zákone, postačuje, ak toto obmedzenie vyplýva z akéhokoľvek právneho predpisu so silou zákona. Nemožno sa preto stotožniť s tvrdením, že katastrálny zákon sprístupnenie listín týkajúcich sa nehnuteľností nijakým spôsobom neobmedzuje a nevymedzuje, ktoré listiny by príslušný okresný úrad sprístupniť mal a ktoré nie. Pri výklade právnych predpisov a ich inštitútov totiž nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona a zároveň s prihliadnutím na obmedzenia zakotvené v iných zákonoch [napr. Ústava SR, zákon o ochrane osobných údajov, či Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)]. Je tiež potrebné rešpektovať ustanovenia osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú napr. ochranu bankového tajomstva, ochranu obchodného tajomstva, či povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Väčšinu listín uložených v zbierke listín totiž tvoria práve zmluvy, ako súkromnoprávne dojednania ich účastníkov. Takáto zmluva predstavuje dvojstranný právny akt, zakladajúci práva a povinnosti jej účastníkov. Účastníci zmluvy majú právo na ochranu súkromnoprávnych vzťahov, ktoré medzi nimi vznikli a pokiaľ sa aj takáto zmluva dostala v rámci správneho konania do dispozície orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, nevzniká týmto automaticky právo na sprístupnenie takejto zmluvy.“